Tahame, et Eesti koolis töötaks vaid parimad õpetajad!

 

Eduko toel valminud trükised ja muud õppematerjalid

Kõik välja antud trükised on kättesaadavad Eduko partnerkõrgkoolide raamatukogudest. Enamus on siin lehel ka pdf-na kättesaadavad (klikates pealkirjal). 

Kuidas õpilasi motiveerida. Käsiraamat õpetajatele 

Autor: Jere Brophy (tõlgitud eesti keelde)

Spetsiaalselt õpetajatele kirjutatud raamat kirjeldab tervet hulka teadusuuringutele tuginevaid põhimõtteid õppima motiveerimiseks. Sellele keskendumine viib arutelu loomulikku rada pidi konkreetsete klassis kasutatavate strateegiate juurde. Raamatus antakse juhiseid motiveerimispõhimõtete kohandamiseks grupi-ja individuaalsetele erinevustele ning selleks, kuidas taastada motivatsiooni kaotanud ja võõrandunud õppijate motivatsioon.
Raamatut on kokku välja antud 500 eksemplari,  mis on jagatud raamatukogudesse. Hetkel ei luba litsents seda pdf-na levitada. Laenutamiseks on raamat kättesaadav ülikoolide raamatukogudest, lisaks ka iga maakonnakeskuse raamatukogust (Jõgeva mk Keskraamatukogu, Järvamaa Keskraamatukogu, Rapla Keskraamatukogu, Pärnu Keskraamatukogu, Lääne MK Keskraamatukogu, Saare mk Keskraamatukogu, Viljandi Linnaraamatukogu, Põlva keskraamatukogu, Valga Keskraamatukogu, Narva Keskraamatukogu, Kohtla-Järve Keskraamatukogu, Lääne-Virumaa Keskraamatukogu, Jõhvi Keskraamatukogu, Sillamäe Linna raamatukogu, Tartu Linnaraamatukogu, Tallinna Keskraamatukogu, Rahvusraamatukogu)
KUI TEIL ON RAAMATU LUGEMISEL TEKKINUD TÄHELEPANEKUID VÕI PARANDUSETTEPANEKUID, SIIS PALUME NEED EDASTADA tiina.anspal@gmail.com 

Loeng motivatsioonist

Esineja: prof Maarten Vansteenkiste
Lisaks 28.-29. oktoobril 2014 külastas Eestit programmi toel Belgia Genfi Ülikooli professor Maarten Vansteenkiste. Maarten viis läbi motivatsiooniteemalise loengu ja meistriklassi. Loeng salvestati ning on koos eestikeelsete subtiitritega järelkuulatav järgmise lingi kaudu: https://www.youtube.com/watch?v=MJDod-plBVQ  Head kuulamist!

 "Tandemõppe käsiraamat"

Koostajad. Ülle Rannut, Mart Rannut. Väljaandja: Tart Ülikooli Narva Kolledž. Käsiraamat on mõeldud tandemõppekursuste juhendajatele ja kõigile neile, kellel on huvi tandemkeeleõppe meetodi vastu. 


"Muusikaõpetuse didaktika. Valik artikleid"

Koostajad: Kristi Kiilu, Anu Sepp

Artiklite kogumik koosneb kolmes osast, milles esimeses, "Didaktika ja muusikaõpetus Eestis" võetakse vaatluse alla ülddidaktika ja muusikaõpetuse didaktika ja muusikaõpetaja roll Eesti koolikultuuris. Samas antakse ülevaade Eesti muusikapedagoogika suurkujude Riho Pätsi ja Heine Kaljuste pärandist. 


Paradigmaatilised suundumused loodusainete õpetamisel üldhariduskoolis” 

Autor Miia Rannikmäe, Jack Holbrook, Priit Reiska, Regina Soobard, Katrin Vaino, Anne Laius, Klaara Kask, Moonika Teppo, Ana Valdmann, Kerti Ait, Inga Ploomipuu, Toomas Vaino, Kai Rohtla
Artiklitekogumik loodusainete õpetamise soodustamiseks üldhariduskoolides. Õppematerjal "Kujundav hindamine kui õppimist toetav hindamine"

Autorid: Maria Jürimäe, Anita Kärner, Leelo Tiisvelt


Õppematerjali koostajate üks eesmärk on luua selgust selles, mis on kujundav/õppimist toetav hindamine ja mida selle oskuslik kasutamine võib anda nii õpilasele kui õpetajale erinevates haridusastmetes. Õppematerjal on loodud eelkõige õpetajakoolituse üliõpilasi silmas pidades, kuid kindlasti leiavad siit huvipakkuvat nii tegevõpetajad, haridusametnikud kui lapsevanemad.


 "Gümnaasiumi praktilise eesti keele kursuste metoodika õpik“ 

Autorid Martin Ehala, Triinu Laar, Karin Soodla, Kadri Sõrmus ja Maigi Vija


Raamatu eesmärk on arendada õpilaste funktsionaalset keeleoskust. Praktilise eesti keele kursuste õppesisu on toimingukeskne: harjutatakse keelelist toimimist eri suhtlusolukordades niihästi kõnes kui ka kirjas, nii teksti vastuvõtjana kui ka teksti loojana, seejuures teadvustades, et eri suhtlusolukordades kasutatav keel on erisugune. Raamatu eesmärk on anda ideid, soovitusi ning näiteid, kuidas praktilist eesti keelt koolis õpetada.

Lisad on leitavad siit: 


Õppematerjal J. Thompson "Esmane teejuht hariduslike erivajaduste mõistmiseks"

Raamat annab traditsioonilises võtmes ülevaate hariduslikest erivajadustest  nende ilmnemise tunnuste kaupa, juhatab neid märkama ja suunab põhjalikuma  uurimise teele. Tõlkemeeskonna juht ja toimetaja: Kadi Lukanenok 

Tõlkija: Terje Konsap 
Keeletoimetaja: Inga Kukk  


Uuringuraport „Õpetajate professionaalne areng ja selle toetamine (ÕPA)“

TÜ ja TLÜ koostöös väldanud uuringuraporti eesmärk on tõhustada õpetajate professionaalseid  õpinguid.  Tegemist on ühe Eesti suurima ja ulatuslikuma õpetajakoolitusealase uuringuprojektiga. Kogumik on kasutatav ka õppematerjalina.

Toimetanud Edgar Krull, Äli Leijen, Madis Lepik, Jaan Mikk, Leida Talts ja Tiia Õun. 


Õppefilmide komplekt "Tegevused erivajadusega lastega" ja metoodiline materjal "Erivajadusega laps lasteaias"

Autor Lii Lilleoja


Õppefilmide komplekt "Tegevused erivajadusega lastega" koosneb 4 õppefilmist ja infolehest. Filmide juurde käib metoodiline materjal "Erivajadusega laps lasteaias", mis sisaldab kuus artiklit. Materjal on suunatud eelkõige lasteaedade eri- ja sobitusrühmade õpetajate ettevalmistamiseks taseme- ja täienduskoolituses.

Õppefilmid on olemas kõikides Eduko partnerkoolides järgmiste inimeste käes:

Tallinna Ülikool - Tiiu Tammemäe

Tallinna Ülikooli Pedagoogiline Seminar - Lii Lilleoja

Tartu Ülikool - Pille Häidkind

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia - Kristi Kiilu

Tallinna Tehnikaülikool - Tiia Rüütmann

Metoodiline materjal on kättesaadav elektrooniliselt ning partnerkoolide raamatukogudes.


Käitumine klassiruumis. Tõhusa õpetamise, käitumisjuhtimise ja kolleegitoe käsiraamat

Autor Bill Rogers

 

Raamat pakub juhiseid õpetajatele, kuidas luua üksteisest hooliv, positiivne  ja toimiv õpikeskkond; kuidas suurendada õpilaste teadlikkust oma käitumisest, selle mõjudest, aidata neil võtta vastutust ning leida tõhusamaid strateegiaid oma eesmärkide saavutamiseks. Raamat aitab ühelt poolt mõista laste probleemse käitumise tagamaid ning pakub samas õpetajale selgeid, praktiliselt läbiproovitud võtteid töös ebakohase käitumisega. „Käitumine klassiruumis“ on ülimalt kasulik lugemisvara nii õpetajaks õppijatele kui ka töötavatele pedagoogidele.

NB! Antud raamat on veebist kättesaadav kuni aastani 2017


Ajalooõpetus ja -pildid

Autor: Mare Oja
Audiovisuaalne õppematerjal on leitav Eesti Ajaloo-ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi kodulehelt ning eDidaktikumist. 

 

Developing Quality Cultures in Teacher Education: Expanding Horizons in Relation to Quality Assurance

TEPE konverentsi 2010 kogumik

Koostajad: Eve Eisenschmidt, Erika Löfström

 

Õpetajahariduse kvaliteet on õpetajaid koolitavate ülikoolide võrgustiku (TEPE) liikmete uurimis- ja arendusteemaks. Konverentsi ettekannete põhjal koostatud kogumikus analüüsitakse õpetajahariduse erinevaid tahke.

 

Väärtuskasvatus õpetajakoolituses

Koostaja: Olga Schihalejev

 

Käesolev õppematerjal on katse viidata valdkondadele, mida on oluline õpetajakoolituses käsitleda, et täita väärtuskasvatusega seotud ülesandeid. Siin ei anta põhjalikku ülevaadet, vaid tegu on pigem kontuurjoonte visandamise ja viidetega vajalikele valdkondadele, et tulevased õpetajad oskaksid ja tahaksid reflekteerida oma rolli üle noorte inimeste väärtushoiakute kujundamisel.

 

Esimesed sammud väikeste laste meediakasvatuses Eestis. Uurimistulemusi ja soovitusi õpetajakoolituse arendamiseks

Koostaja Kristi Vinter

 

Käesoleva brošüüri eesmärgiks on:

- kirjeldada meediakasvatuse olulisust ja vajadust nüüdisühiskonnas;

- anda ülevaade väikeste laste meediakasvatuse senistest arengutest Eesti alushariduses;

- tutvustada Eestis tehtud nende uurimistööde tulemusi, mille fookuses on eelkooliealine laps, meedia ja meediakasvatus;

- pakkuda uurimistulemustele toetudes välja soovitusi lasteaiaõpetaja eriala õppekavade täiustamiseks.

 

Õppimine ja õpetamine mitmekultuurilises õpikeskkonnas
Õppimine ja õpetamine mitmekultuurilises õpikeskkonnas: keelekümblusprogrammi näitel

Koostaja Airi Kukk

 

Kogumiku esimene osa annab ülevaate erinevatest kultuurikäsitlustest ning võimaldab omandada teadmisi kohtumiseks teiste kultuuridega ning tutvustab õpetamisstrateegiaid mitmekultuurilises õpikeskkonnas toimetulekuks. Teine osa keskendub praktilisele toimetulekule mitmekultuurilises õpikeskkonnas, seejuures toetudes ühele levinumale metoodikale - keelekümblusmetoodikale.

 

Õpetaja esmaharidus. Olukord ja probleemid 21. sajandi algul

Koostajad Viive-Riina Ruus ja Ene-Silvia Sarv

Kogumiku elektroonilise versiooni leiate siit.

 

Koostajate sõnul peakskogumik lugejat veenma selles, et õpetajafenomen on keerukas, mitmetahuline ja mitmekihiline, et erinevad riigid on lahendanud õpetajahariduse küsimuse erinevalt ning praegu ühtlustatakse Euroopa Liidus õpetajaharidust taotluslikult. Kogumiku koostajad loodavad, et artiklid aitavad kaasa sellele, et Eesti hakkab süstemaatiliselt tegelema õpetajaharidusega, seda aga nii, et asjaosalised mitte ainult ei vestleks omavahel mõnusalt, vaid et kogu töö taga oleks tõsine lugemus ja hästi struktureeritud arutelud ning tulemuseks pädevad otsused.

 

Rahvusvaheliste võrdlusuuringute TIMSS 2003 ja PISA 2006 õppetunnid

Koostaja Imbi Henno

Kogumiku elektroonilise versiooni leiate siit.

 

Kogumiku "Rahvusvaheliste võrdlusuuringute TIMSS 2003 ja PISA 2006 õppetunnid" eesmärgiks on pakkuda loodusteaduste ja matemaatika õpetajakoolituse üliõpilastele ning aineõpetajatele ülevaadet, millistes ainealaste teadmiste ja oskuste valdkondades on rahvusvahelises võrdluses Eesti põhikooli õpilastel hea tase ning milliseid teadmisi, oskusi ning hoiakuid tuleks enam edendada. Samuti esitatakse metoodilised põhimõtted ja aineõpetuslikud prioriteedid, mida tähtsustatakse nüüdisajal rahvusvahelisel tasemel ning mis moodustavad ka uuringute (TIMSS 2003, PISA 2006) raamistiku.

 

Õppimine ja õpetamine I ja II kooliastmes

Toimetaja Eve Kikas

Raamatu elektroonilise versiooni leiate siit.

 

Raamat annab ülevaate algklasside laste arengu ja õppimise iseärasustest ning sellest, kuidas neid iseärasusi laste õpetamisel arvestada ning see läbi laste arengu protsessi paremini toetada. Kirjeldatakse psüühiliste protsesside, võimete ja oskuste arengut ning seda, kuidas arengutaseme iseärasusi õpetamisel arvestada ning nende edasist arengut klassis ainete õpetamisel toetada.

 

Meediamängud lasteaias

Autor Kristi Vinter

Raamatu elektroonilise versiooni leiate siit.

 

Esimene eestikeelne lasteaia meediakasvatust tutvustav raamat. Raamat sisaldab lasteaia meediakasvatuse põhialuseid, nende seoseid koolieelse lasteasutuse riikliku õppekavaga ning rohkelt mänge ja tegevuste kirjeldusi, mida saab kohe ja suurema vaevata lasteaias kasutada ning edasi arendada.

 

Pedagoogiline praktika lasteaias. Abimaterjal üliõpilasele ja juhendajale

Koostajad Tiia Õun ja Maaja Mänd

Raamatu elektroonilise versiooni leiate siit.

 

Käesoleva kogumiku eesmärk on toetada lasteaiaõpetajaks õppivaid üliõpilasi pedagoogilise praktika läbimisel. Kogumikust leiavad tuge ja abi ka need paljud lasteaedade õpetajad, kes juhendavad praktikante. Kogumikus on õppejõudude soovitused lapse mängu juhendamiseks, suhtlemiseks lastevanematega, juhiseid vaatlemiseks ja eneseanalüüsiks, dokumentatsiooni koostamiseks.

 

Portfoolio lapse arenguloost

Koostaja Sirje Almann

Raamatu elektroonilise versiooni leiate siit

 

Käesoleva raamatu eesmärgiks on anda ülevaade lapse portfooliotöö tähendusest ja praktilistest koostamisvõimalustest, tutvustada juba tehtut ja esitada uusi soovitusi lapse arengu hindamiseks.Lisaks leiab programmi raames koostatud õppematerjale veel järgnevalt:

1. Veebipõhised metoodilised tugimaterjalid matemaatikas: http://matdid.edu.ee/joomla/  Valmis ka kogumik "Koolimatemaatika XXXVIII"

2. L. Andresen. "Algust otsimas" (kättesaadav raamatukogus, www.ester.ee)

3. tõlkeõpik A. Antikainen "Haridussotsioloogia" (kättesaadav raamatukogus, www.ester.ee)

4. kogumik "Hariduskoostöö Läänemaal" koostajad: E. Eisenschmidt ja L. Põld (kättesaadav raamatukogus, www.ester.ee)

5. "Õppetunni vaatlusülesanded pedagoogilisel praktikal" - kättesaadav TLÜ-s.

6. Mitmeid õppematerjale on loodud ka programmist rahastatud uuingu-ja analüüsiprojektide raames. Vt jaotuse "Haridusuuringud" alt (uuringute ja analüüside lõpparuannetes või nende juures).


Programmi raames läbi viidud haridusuuringud võtab kokku Eduko uudiskiri nr 7. Lõpparuanded leiate siit

Tähistasime oma edukat koostööd Hariduse koostööpäevadel!!

Vaata lisa koostoopaevad.archimedes.ee 

Jäädvustas: Joonmeedia OÜ