Tahame, et Eesti koolis töötaks vaid parimad õpetajad!

 

Uusi analüüsigrandi taotlusi saab esitada kolmel teemal 20. aprill 2010

eduko  

Eduko büroosse laekus tähtaegselt  elektrooniliselt 20 ideekavandit, mille seas oli nii uuringute kui ka analüüside ideid. 06.04.2010 hindasid eksperdid esimeses voorus laekunud ideekavandeid. Hindajateks olid prof Mati Heidmets, prof Jaan Kõrgesaar, Ain Tõnisson ja Katrin Kiisler. 

 

Eelarvest lähtuvalt otsustas hindamiskomisjon toetada 2 uuringut ja laekunud ideekavandite osas sõltuvalt mahust 2-3 analüüsi. Uuringutoetuste taotlust kutsuti kirjutama 2 uuringu ja 4 analüüsi ideekavandi esitajad.
 

Ühtegi ideekavandit ei laekunud kahe prioriteetse teema kohta – õpetajate täienduskoolituse monitooring ja üleminek eestikeelsele õppele. Samuti tegi komisjon ettepaneku välja kuulutada  veel üks  prioriteetne teema: hindamine RÕKi kontekstis.

 

Elluviija otsustas, et uut ideekavandite konkurssi enam välja ei kuulutata ning kohe esitatakse uuringutoetuse taotlused.  Seega oodatakse lisaks I vooru läbinud ideekavanditele 17. maiks analüüsigrandi taotlusi veel kolmel teemal:  

 
1. Õpetajate täienduskoolituse monitooring

Viimasel 3 aastal Eestis õpetajatele pakutud täienduskoolituse sisu ja korralduse kaardistamine ning selle tulemuslikkuse hindamine. Sisaldab õpetajate hinnanguid täienduskoolituse erinevatele vormidele ja täienduskoolituse tulemuslikkusele, samuti  täienduskoolituse mõju analüüsi õpetajate õpetamismeetoditele ja õpikäsitlustele.  Kasutada saab EHIS-e andmebaasi, lisaks viikase läbi õpetajate küsitlus täienduskoolituse osas. Eelistatud on aineteülesed analüüsid. 

Töö väljundiks on ettepanekud täienduskoolituse mõjukuse suurendamiseks ning selle sisu suunamiseks innovaatilisemate  õpikäsitluste suunas.


2. Üleminek eestikeelsele õppele

Analüüs sisaldab venekeelsetes koolides eestikeelse õppe juurutamisega seotud praktiliste probleemide kaardistamise ja lahendusteede pakkumisega seotud uuringute ülevaadet ning ülevaadet olemasolevatest võimalustest venekeelsete koolide õpetajate ettevalmistamisel (nii esmaõpe kui ka täienduskoolitus).  Analüüsis formuleeritakse ettepanekud õpetajate põhi- ja täienduskoolituse arendamiseks ja õpetajate koolitusvajadus nimetatud valdkonnas.


3. Hindamispraktikad

I, II ja III taseme (analüüs haarab kindlasti I taset) hariduses kasutatavate hindamis-praktikate võrdlev analüüs 4-5 riigi näitel. Sisaldab erinevate hindamismudelite kujunemisloo ja praeguse seisu kirjeldust, nende võrdlust ning  ettepanekuid Eesti hindamispraktika edasiarendamiseks. Eelistatud on aineteülesed analüüsid.

 

Kõikide taotluste esitamise tähtajaks on 17. mai 2010 kl 18.00 (elektroonselt) meiliaadressil tiina.anspal@archimedes.ee.  

 

Taotlemise juhendis on olnud pisiparandusi, kinnitatud juhend, vormid jm on leitav dokumentide ja vormide alajaotusest.

Kommentaarid: 0

Lisa kommentaar

Nimi: E-mail:    
Vastus:
Email again:
Programmi raames läbi viidud haridusuuringud võtab kokku Eduko uudiskiri nr 7. Lõpparuanded leiate siit

Tähistasime oma edukat koostööd Hariduse koostööpäevadel!!

Vaata lisa koostoopaevad.archimedes.ee 

Jäädvustas: Joonmeedia OÜ