Tahame, et Eesti koolis töötaks vaid parimad õpetajad!

 

Taotle rahastust uuenduslike pedagoogilise praktika mudelite elluviimiseks 15. veebruar 2012

eduko  

 

Eduko programmi partnerkõrgkoolide ja praktikaasutuste meeskonnad on oodatud esitama taotlusi konkursile ”Uuenduslikud pedagoogilise praktika mudelid õpetajakoolituse esmaõppes". Praktikaasutusteks võivad olla üldhariduskoolid, koolieelsed õppeasutused, huvikoolid, muuseumid jt (haridus)asutused, kus korraldatakse õpetajate pedagoogilist praktikat.

 

Taotluste esitamisel on kolm tähtaega:
1) sooviavalduste esitamine konkursil osalemiseks 15. märts,
2) esimeste tööversioonide esitamine 30. märts,
3) taotluste lõppversioonide esitamine 15. mai.

 

Konkursi kaudu toetatakse pedagoogilise praktika mudelite väljaarendamist ja elluviimist järgmistel eesmärkidel:
• luua uuenduslikke lahendusi, mis tõstaksid õpetajakoolituse esmaõppe üliõpilaste kutsealase ettevalmistuse kvaliteeti,
• korraldada kõrgkoolide ja praktikaasutuste koostööd õpetajakoolituse läbiviimiseks uuel viisil,
• muuta pedagoogilise praktika kaudu õpetajakoolituste esmaõppe õppekorraldust kogu õppekava tasandil.

 

Pedagoogilise praktika mudel sisaldab pedagoogilise praktika uudset korraldamist (kaasatud osapoolte, praktikavormide, praktikaga seotud ülesannete mitmekesistamise, praktika ja teooria sidususe jms näol) ning praktika korraldamist läbivalt kogu õpetajakoolituse õppekava jooksul. Praktikamudel ei ole vaid õpetajakoolituse praktika aine(te) ümberkorraldamine – see on kogu õppekava ümbermõtestamine lähtuvalt praktika rolli muutusest. Üks pedagoogilise praktika mudel sisaldab praktika korraldamist ühe või mitme õpetajakoolituse esmaõppe õppekava kohta ühe kõrgkooli baasil või ka kõrgkoolidevahelises koostöös. Eelkõige on oodatud praktikamudelid kaheaastase õpetajakoolituse magistriõppe õppekavade kohta. Praktikamudelite väljatöötamise ja rakendamise aeg on 15.03.2012 ‒ 31.07.2014. Mudelid peavad olema loodud kõrgkoolide ja praktikaasutuste koostöös, mille raames kõrgkoolide ja praktikaasutuste meeskonnad koos planeerivad, rakendavad, analüüsivad, hindavad ja arendavad praktikamudelit.

 

Praktikamudeli elluviimisega paralleelselt on taotlejad kohustatud läbi viima arendusuuringu, panustades seeläbi aktiivselt praktikamudelite parendamisse. Arendusuuringu meeskond koostab praktikamudelite elluviimise perioodil 2 raportit: vaheraporti esimese õppeaasta lõpus ja lõppraporti teise õppeaasta lõpus (täpne raportite vorm ja läbiviimise kord selgub partnerkõrgkoolidega koostöös praktikamudelite elluviimist ettevalmistavas faasis 2012. aasta suvel). Arendusuuringu meeskondade raportitest saadud sisendi põhjal formuleeritakse koostöös partnerkõrgkoolidega ettepanekud HTM-ile õpetajakoolituse õppekava pedagoogilise praktika põhimõtete kujundamiseks ning harjutuskoolide mudeli loomiseks Eestis, eeldatavasti praktikamudelite elluviimise esimese aasta lõpuks. Harjutuskoolide mudeli väljatöötamine ja rakendamine on üks osa Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammist 2011‒15.


Konkursil saab toetust taotleda praktikamudeli elluviimisega seotud praktikamudeli väljatöötamise ja ellurakendamise eest vastutava meeskonna töötasude maksmiseks (sh näiteks kõrgkooli õppekava juht, praktika koordinaator, õpetajakoolituse õppejõud, praktikaasutuste juhid, tegevõpetajad, üliõpilased), praktikamudeli arendamiseks (sh näiteks koosolekute, seminaride, koolituste korraldamiseks, tugimaterjalide loomiseks, lähetuskuludeks) vm praktikamudelite arendusalasteks tegevusteks. Toetust ei ole võimalik taotleda inventari ostuks, va juhul, kui see on praktikamudeli rakendamiseks hädavajalik.

 

Konkursi fond on aastateks 2012‒2014 110 000 eurot. Taotluse maht ühe kõrgkooli kohta ei ole piiratud. Taotlustes hinnatakse:
• projekti uuenduslikkust võrreldes taotleja varasema tegevusega:
o õpetajakoolituse esmaõppe üliõpilaste kutsealase ettevalmistuse kvaliteedi tagamisel,
o praktikaasutustega välja kujunenud koostöö kontekstis,
• projekti mõju ja selle mõõdetavust, mõju hinnatakse:
o õppekavale tervikuna (kuidas mõjutab uuendusliku praktikamudeli elluviimine kogu õppekava ja kuidas on tagatud õppekava ja praktikamudeli integreeritus),
o üliõpilaste kutsealasele ettevalmistusele,
o praktikaasutuste ja kõrgkoolide koostööle,
• tudengite individuaalsusega arvestamist (mil määral toetab projekti tegevuskava tudengite individuaalset juhendamist),
• kaasatust (mil määral ja kuidas on osapooled kaasatud praktikamudelite elluviimisega seotud tegevustesse),
• projekti järjepidevust, süsteemsust, realiseeritavust, jätkusuutlikkust:
o tegevuskava ja eelarve sisulist läbitöötatust, eelarve läbipaistvust ja lähtumist rahastatavatest kulukirjetest,
o projekti tegevuste jätkusuutlikkust (milline osa projekti tegevustest on jätkusuutlik olmeasolevaid ressursse kasutades ja/või ümber jagades ja milline osa projektitegevustest vajab täiendavat rahastust),
o taotluse korrektsust ja vastavust nõuetele.

 

Konkursil kandideerimiseks:
- Kõrgkooli Eduko koordinaatori poolt esitatakse kõrgkoolipoolne sooviavaldus konkursil osalemiseks, kus on ära toodud kõigi õppekavade nimetused, mida soovitakse konkursile esitada. Avaldus esitatakse e-posti aadressil liis.revell@archimedes.ee 15.03.2012.
- Projektijuhi poolt koostatakse kõrgkoolipoolne esimene tööversioon vastavalt taotlus- ja eelarvevormile, mis esitatakse kõrgkooli Eduko koordinaatorile, kes esitab esimese tööversiooni elektrooniliselt e-posti aadressil liis.revell@archimedes.ee 30.03.2012. Esimeste tööversioonidena oodatakse terviklikke taotlusi, mille muutmise ja täiendamise vajaduse üle otsustab taotleja ise komisjonilt saadud tagasiside põhjal.
- Projektijuhi poolt koostatakse vastavalt eelnevas punktis viidatud vormile lõplik taotlus, mis esitatakse kõrgkooli Eduko koordinaatorile, kes esitab kõrgkooli taotluse Eduko büroole (SA Archimedes, Eduko büroo, Koidula 13A, 10125 Tallinn, märksõna: „Pedagoogilise praktika mudelid“) postitempli tähtajaga 15.05.2012 ja elektrooniliselt e-posti aadressil liis.revell@archimedes.ee  või ainult elektrooniliselt digiallkirjastatult.

- Kui pedagoogilise praktika mudelite koostamist või arendamist soovitakse läbi viia kõrgkoolidevahelises koostöös, siis esitatakse üks taotlus.
- Taotluse koostamisel abistavad partnerkõrgkoolide Eduko koordinaatorid.
 
Taotluse koostamisel tuleks pöörata tähelepanu järgnevale:
- Taotletavast summast moodustab 5% partnerkõrgkooli omafinantseering.
- Taotlusi saavad esitada ainult Eduko partnerkõrgkoolide töötajad.

 

Hindamiskomisjoni moodustab Eduko büroo HTMi, koolijuhtide, õpetajakoolituse ekspertide ja SA Archimedes esindajatest. Kui hindamiskriteeriumidele vastavaid taotlusi tähtajaks ei laeku, jätab Eduko büroo endale õiguse konkursi fondi osaliselt või täielikult välja jagamata jätta, samuti on Eduko bürool õigus toetada taotlust osaliselt.


 

Kommentaarid: 1

Annan teada, et konkursi "Uuenduslikud pedagoogilise praktika mudelid õpetajakoolituse esmaõppes" taotlus-ja eelarvevorm on 21.02.2012 seisuga täpsustatud.
Liis Revell  |  21. veebruar 2012

Lisa kommentaar

Nimi: E-mail:    
Vastus:
Email again:
Programmi raames läbi viidud haridusuuringud võtab kokku Eduko uudiskiri nr 7. Lõpparuanded leiate siit

Tähistasime oma edukat koostööd Hariduse koostööpäevadel!!

Vaata lisa koostoopaevad.archimedes.ee 

Jäädvustas: Joonmeedia OÜ