Tahame, et Eesti koolis töötaks vaid parimad õpetajad!

 

Taotle rahastust õppematerjalide väljaandmiseks õpetajakoolituse esmaõppes 06. märts 2012

eduko  
Eduko programmi partnerkõrgkoolide õpetajakoolituse õppejõud on oodatud esitama taotlusi konkursile „Õppematerjalide väljaandmine õpetajakoolituse esmaõppes" kuni 09.04.2012. Konkursi kaudu toetatakse õppematerjalide väljaandmist eesmärgiga luua õpetajakoolituse esmaõppe üliõpilastele õppetööks vajalikke üld- ja ainedidaktilisi materjale, sh käsiraamatuid.


Konkursil eelistatakse:

 • materjale, mille koostamisel osalevad erinevate ülikoolide õppejõududest ning tegevõpetajatest, koolijuhtidest või teistest praktikutest koosnevad meeskonnad;
 • üld- ja ainedidaktilisi ning valdkonnaüleseid materjale, mis toetavad uute riiklike õppekavade rakendamist (nt teemadel üldpädevuste kujundamine, nüüdisaegsed õppemeetodid, õppe jõukohasus, töö erivajadustega õpilastega, lõimingu rakendamine õppeprotsessis jne);
 • materjale, mis on loodud kõrgkoolideüleseks kasutamiseks;
 • e-materjale.


Konkursil toetatakse materjalide:

 • koostamist
 • tõlkimist
 • toimetamist
 • trükkimist
 • küljendamist ja kujundamist
 •  veebikeskkonnas avaldamist
 • materjali laialivedu teistesse kõrgkoolidesse ja partneritele
 •  esitluse korraldamist materjali tutvustuseks

Konkursi kaudu ei toetata inventari ostu.

Konkursi fond on 38 400 eurot. Kokku rahastatakse 4-5 materjali loomist. Rahastust on võimalik kasutada kuni 31.12.2013 (selleks kuupäevaks peavad olema lõpetatud kõik projektitegevused).

Taotlustes hinnatakse:

 • õppematerjali kirjelduse kvaliteeti ja õppematerjali ajakohasust,
 • õppematerjali prioriteetsust valdkonna jaoks,
 • eelarve läbitöötatust, läbipaistvust ja mõistlikkust ning lähtumist rahastatavatest kulukirjetest,
 • taotluse sisulist läbitöötatust ja korrektsust (vastavus vormile, arusaadavus, põhjalikkus, keeleline korrektsus).


Taotluse esitamine:

 • Õpetajakoolituse õppejõudude meeskonna poolt esitatakse vastavalt vormile koostatud taotlus kõrgkooli koordinaatorile, kes esitab kõrgkooli taotluse Eduko büroole.
 • Kõrgkooli koondtaotluse edastab koordinaator allkirjastatult postitempli tähtajaga 09.04.2012 Eduko büroole (SA Archimedes, Eduko büroo, Koidula 13A, 10125 Tallinn, märksõna „Materjal“) ja elektrooniliselt e-posti aadressile liis.revell@archimedes.ee või ainult elektrooniliselt digiallkirjastatult.

Taotluse koostamisel abistavad vastava kõrgkooli Eduko koordinaatorid.
 
Taotluse koostamisel pöörake tähelepanu järgnevale:

 • Taotletavast summast moodustab 5% partnerkõrgkooli omafinantseering.
 • Taotlusi saavad esitada ainult Eduko partnerkõrgkoolide töötajad.


Hindamiskomisjoni moodustab Eduko büroo HTMi, partnerkõrgkoolide ja koolide (koolijuht ja/või õpetaja) esindajatest. Sealjuures ei saa kõrgkoolide esindajad hinnata oma kõrgkooli taotlusi. Vajadusel kaasatakse hindamiskomisjoni töösse vastava ainevaldkonna spetsialiste. Kui hindamiskriteeriumitele vastavaid taotlusi tähtajaks ei laeku, siis jätab Eduko büroo endale õiguse konkursi fondi osaliselt või täielikult välja jagamata jätta, samuti on Eduko bürool õigus toetada taotlusi osaliselt.

Väljavalitud taotlejatega sõlmitakse toetusleping ning õppematerjal peab läbima enne avaldamist retsenseerimise (v.a tõlkeraamatud). Retsenseerimise korraldab ning kulud katab Eduko programm.

Konkursi tingimused PDF-formaadis


Lisainfo:
Liis Revell
+372 5364 4311
liis.revell@archimedes.ee

Kommentaarid: 0

Lisa kommentaar

Nimi: E-mail:    
Vastus:
Email again:
Programmi raames läbi viidud haridusuuringud võtab kokku Eduko uudiskiri nr 7. Lõpparuanded leiate siit

Tähistasime oma edukat koostööd Hariduse koostööpäevadel!!

Vaata lisa koostoopaevad.archimedes.ee 

Jäädvustas: Joonmeedia OÜ