Tahame, et Eesti koolis töötaks vaid parimad õpetajad!

 

Valmis kõrgkoolidevaheline kokkulepe õpetajakoolituse magistritööde ja -eksamite miinimumnõuetest 17. jaanuar 2012

eduko  
2011. aasta sügisel koostas õpetajakoolitust magistritasemel pakkuvate kõrgkoolide esindajatest moodustatud töörühm, õpetajakoolituse magistritöödele ja -eksamitele miinimumnõuded. Töö tulemusel valmis soovituslik näidisjuhend kõrgkoolidele õpetajakoolituse magistritööde ja -eksamite korraldamiseks.


Otsene vajadus miinimumnõuete kokkuleppimiseks tulenes 01.09.2011 kehtima hakanud uuest õpetajate koolituse raamnõuete redaktsioonist, mis seab õpetajakoolituse üheks tingimuseks lõputöö või -eksami, seejuures sisaldab eksam ühe osana pedagoogilist uurimuslikku tööd (https://www.riigiteataja.ee/akt/122032011015). Varasemad raamnõuded vastavasisulist komponenti ei sisaldanud.


Püstitatud eesmärgi saavutamiseks lepiti kokku ühtses miinimumnõuete komponentides ja nende sisus. Komponentide määratlemisel võeti magistritööde puhul aluseks Tartu Ülikooli Pedagogicumis valminud analüüsis (vt raportit http://www.pedagogicum.ut.ee/et/eduko/tulemused) pakutud õpetajakoolituse magistritööde nõuete struktuur: üldosa, teema ja juhendaja, struktuur, vormistus, retsensent, kaitsmine, hindamine. Magistrieksami struktuur töötati välja töörühma siseselt, kasutades selleks sisendina Tallinna Tehnikaülikooli tehnikaõpetaja õppekava ja Tartu Ülikooli matemaatika- ja informaatikaõpetaja õppekava õpetajakoolituse magistrieksamite nõudeid.


Ühiste arutelude tulemusena lepiti kokku mitmes olulises punktis nagu näiteks õpetajakoolituse magistritöö mõistes (Õpetajakoolituse magistritöö on uurimus, mille uurimisobjektid on õppimine, õpetamine või õppesisu), mille varasemad sõnastused ei ole alati olnud üheselt mõistetavad. Samuti koostati näidis hindamisjuhend nii retsensendile kui kaitsmiskomisjonile. Viimane on hindamise läbipaistvuse tagamiseks üheks vajalikuks punktiks just üliõpilastele. Lisaks lepiti kokku, et magistritöö maksimaalne maht on 15-30 ainepunkti. Kõrgharidusstandard määrab ära ainult magistritöö minimaalse ainepunktide arvu, jättes maksimumi määramata, mistõttu tehakse kõrgkooliti erinevaid mahuga magistritöid, näiteks on Tartu Ülikooli inglise keele õpetaja lõputöö maht 21 ainepunkti Eesti Kunstiakadeemia kunstiõpetaja lõputöö maht 30 ainepunkti. Samuti lepiti kokku, et magistrieksami maht peaks õppekavas olema vähemalt 15 ainepunkti.


Töörühmas andsid oma panuse: Mai Normak (Tallinna Ülikool), Tiia Rüütmann (Tallinna Tehnikaülikool), Margus Pedaste (Tartu Ülikool), Kristi Kiilu (Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia) ja Annely Köster (Eesti Kunstiakadeemia).


Töörühma tegevusraportiga saab tutvuda siin.


Lisainfo:

Mario Mäeots (Mario.Maeots@gmail.com)

Teibi Torm (Teibi.Torm@archimedes.ee)

Kommentaarid: 0

Lisa kommentaar

Nimi: E-mail:    
Vastus:
Email again:
Programmi raames läbi viidud haridusuuringud võtab kokku Eduko uudiskiri nr 7. Lõpparuanded leiate siit

Tähistasime oma edukat koostööd Hariduse koostööpäevadel!!

Vaata lisa koostoopaevad.archimedes.ee 

Jäädvustas: Joonmeedia OÜ