Tahame, et Eesti koolis töötaks vaid parimad õpetajad!

 

Kultuurikomisjon soovib viia õpetajakoolituse riiklikult tähtsa küsimusena Riigikokku 14. juuni 2012

eduko  

7. juunil 2012 toimus Riigikogu kultuurikomisjoni avalik istung, mille eesmärgiks oli kaardistada, millised on ootused õpetajakoolitusele, kuivõrd hetkeseis vastab ootustele, millised on õpetajakoolituse teravaimad probleemid ja kuidas leida neile lahendusi.


ISTUNGI KOKKUVÕTE

 

- Neli peamist probleemvaldkonda õpetajakoolituses, mida rõhutati erinevate esinejate poolt, vt allpool. Probleemid on üldistatud ja ei kehti tingimata kõigi õpetajaid koolitavate kõrgkoolide kohta, kuid neid mainiti kohtumisel kõige enam ja pakuti välja ka võimalikke lahendusi.

 

1. PEDAGOOGILINE PRAKTIKA ei valmista tulevasi õpetajaid alati piisavalt koolireaalsuseks ette, praktikaperiood on lühike, õpe on kohati elukauge ja ei keskendu alati kutseoskustele, kõrgkoolides on õpetajakoolitus sageli erinevate struktuuriüksuste vahel killustunud, õppejõud on tihti pedagoogilise praktika potentsiaali maksimaalseks ärakasutamiseks muude ülesannetega ülekoormatud ja alatasustatud.

Ideed:

- praktikat rohkem, pikemalt, tihedamalt ja alustada praktikaga varem (esimesel kursusel)

- suurendada õpetajakoolituse baasmaksumust praktika paremaks korraldamiseks ja juhendamiseks

- senisest suurem vastutus ja rahastus anda õpetajakoolituse eest haridusasutustele, vaja luua õpetajakoolitajate kogukond õppejõududest ja tegevõpetajatest

- õpetajakoolituse õppejõududele tuleks luua võimalused minna õpetama haridusasutustesse ja tegevõpetajatele minna õpetama ülikooli, nii saab tuua praktikat ülikoolidesse ja viia uurimistulemusi koolidesse

 

2. KÕIGE PAREMAD (tipud) ei tule õpetajaks õppima, konkurss on kohati väga väike.

Ideed:

- luua riiklik strateegia tippude kasvatamiseks

- võtta vähem tudengeid õpetajakoolitusse vastu

- maksta tippudele väärilist palka

- anda õpetajakoolitusse astumisel suurem kaal kutsesobivuskatsele

- rakendada Noored Kooli programmi mudelit õpetajakoolituses laiemalt


3. ÕPETAJA KARJÄÄRIPERSPEKTIIV, töökoormus suur, palk ei ole algajale õpetajale atraktiivne, karjäärivõimalused ei ole piisavalt selged.

Ideed:

- luua õpetajatele selgemad karjäärivõimalused, nt ainesektsiooni juht jne

- toetada koolijuhtide oskusi õpetajate karjääriplaneerimist toetada

- luua administratiivseid ülesandeid täitvate abiõpetajate töökohad, et õpetajal jääks õpilase jaoks olema rohkem aega


4. HARIDUSE FOOKUS on ainekeskne, geneeriliste oskuste osatähtsus on tõusnud, didaktika ei ole piisavalt sellel muutusele järele jõudnud.

Ideed:

-  uusi meetodeid tuleb kasutada õpetajakoolituse jooksul – integreeritud õpe, grupitöö, kujundav hindamine

-  metoodilised materjalid tuleb teha algajatele õpetajatele kättesaadavaks

-  rohkem andragoogikat tuleb tuua pedagoogikasse


- Kultuurikomisjon tõstatab õpetajakoolituse riiklikult tähtsa küsimusena Riigikogus septembris 2012.

- Õpetajahariduse strateegia 2009-2013 periood hakkab lõppema ja antud kohtumine oli esimeseks tõukeks uue strateegia koostamisel.

- Praktikaasutuse (harjutuskooli) kontseptsioon vajab uuesti mõtestamist, et tagada kvaliteetne õpetajakoolituse praktika.

- ESF toetused võiks õpetajakoolituses jätkuda, sest siiamaani on olnud positiivne kõrgkoolidevaheline koostöö Eduko programmi ja haridusteaduste doktorikoolide ning samuti ERF õppelaborite meetme raames. Selleks, et kõrgkoolid oleksid nii sisuliselt (praktikakorraldus, juhendajate töötasu, metoodilised materjalid jne) kui ka tehniliselt (õppematerjalid, õppeklasside sisustus jne) tasemel, on vajalik toetust jätkata.

- Inimvara riiklikuks prioriteediks – inimvara vähenedes võiks kasvada selle kvaliteet, võtmeroll on õpetajal.


Riigikogu pressiteade samal teemal:

Urmas Klaas: õpetajakoolituse arendamine on riigile ülioluline


Istungit juhatas Kultuurikomisjoni esimees Urmas Klaas. Sõnavõttudega esinesid: Haridus- ja Teadusministeerium, Tallinna Ülikool, Tartu Ülikool, Eesti Õpetajate Liit, Eesti Koolijuhtide Ühendus, Eesti Õpilasesinduste Liit, SA Noored kooli, SA ANDRAS, Eesti Lastevanemate Liit, Eesti Koostöö Kogu.


Kokkuvõtte koostas:

Teibi Torm, teibi.torm@archimedes.ee

Kommentaarid: 0

Lisa kommentaar

Nimi: E-mail:    
Vastus:
Email again:
Programmi raames läbi viidud haridusuuringud võtab kokku Eduko uudiskiri nr 7. Lõpparuanded leiate siit

Tähistasime oma edukat koostööd Hariduse koostööpäevadel!!

Vaata lisa koostoopaevad.archimedes.ee 

Jäädvustas: Joonmeedia OÜ