Tahame, et Eesti koolis töötaks vaid parimad õpetajad!

 

Taotle rahastust valikkursuste õpetajate ettevalmistuse tagamiseks 17. oktoober 2011

eduko  
Eduko programmi partnerkõrgkoolide õpetajakoolituse õppejõud on oodatud esitama taotlusi konkursile „Valikkursuste õpetajate ettevalmistamine esmaõppes" kuni 28.11.2011.

Konkursi kaudu toetatakse valikkursuste õppekavade või ainekursuste (edaspidi õppekavade/ainekursuste) koostamist või arendamist, eesmärgiga luua võimalused õpetajakoolituse esmaõppe üliõpilastele omandada ettevalmistus RÕKides nimetatud valikkursuste õpetamiseks. Käesoleva dokumendi kontekstis kasutatakse mõistet valikkursused nii põhikooli (PRÕK) kui ka gümnaasiumi (GRÕK) riiklike õppekavade (RÕK-ide) kontekstis. Koostatud või arendatud õppekavu/ainekursuseid võib hiljem kasutada ka täienduskoolituses.

 

Konkursil toetatakse õpetajakoolituse esmaõppe õppekava arendustööd kõikides RÕK-ides nimetatud valikkursuste valdkondades, valikkursuste loetelu on ära toodud allpool. Üldjuhul ei toetata üksikuna ainult neid valikkursuste valdkondi, mille arendamist on toetatud TeaMe programmist (infot TeaMe-st toetatavate teemade kohta leiate siit).

 

Toetust saab taotleda valikkursust välja töötavate õppejõudude töötasu maksmiseks, ainekursuse piloteerimiseks, koolitusmaterjalide väljatöötamiseks vm õppekavaarendusealaseks tegevuseks. Konkursi kaudu ei toetata inventari ostu, materjalide trükkimist ja ostu.

 

Konkursi fond on 25 000 EUR, ühe kursuse kohta on võimalik taotleda maksimaalselt 4154 EUR. Rahastust on võimalik kasutada kuni 01.07.2013.


Taotlustes hinnatakse:

-      valikkursuse koostamise või arenduse prioriteetsust;

-      projekti tulemuse konkreetsust ja mõju;

-      projekti realiseeritavust;

-      eelarve läbitöötatust, läbipaistvust ja mõistlikkust;

-      eelarve lähtumist rahastatavatest kulukirjetest;

-     taotluse sisulist läbitöötatust ja korrektsust (vastavus vormile, arusaadavus, põhjalikkus, keeleline korrektsus).


Taotluste hindamisel eelistatakse:

- teemasid, mille ettevalmistust ei võimalda juba olemasolevad õppekavad/ainekursused;

-   õppekava arendustööd, mille väljatöötamisel toimub kõrgkoolidevaheline koostöö;

-   õpetajate ettevalmistuse tõhustamist karjääriõppe valdkonnas (prioriteetne valdkond lähtuvalt Eesti Kõrgharidusstrateegiast 2006-2015).


Taotluse esitamine:

- Õpetajakoolituse õppejõu poolt koostatakse vastavalt vormile taotlus ja esitatakse taotlus kõrgkooli koordinaatorile, kes esitab kõrgkooli taotluste koondi Eduko büroole.

- Taotluse esitamise eelduseks on see, et kõrgkoolid on omavahel kokku leppinud vastava valikkursuse arendamise sisus ja mahus. Selle kinnituseks tuleb koos taotlusega esitada vastav kokkulepe.

- Kui õppekavade/ainekursuste koostamist või arendamist soovitakse läbi viia kõrgkoolidevahelises koostöös, siis esitatakse üks taotlus, milles on "Eelarve ja tegevuskava" punktis kulukirjete taha sulgudesse märgitud kõrgkooli nimi, kellega on kulud seotud. Näiteks, õppejõu töötasu (kõrgkool X), õppejõu töötasu (kõrgkool Y) jmt.

- Kõrgkooli koondtaotluse edastab allkirjastatult koordinaator postitempli tähtajaga 28.11.2011 Eduko büroole (SA Archimedes, Eduko büroo, Koidula 13A, 10125 Tallinn, märksõna: „Valikkursus“) ja elektrooniliselt e-posti aadressil teibi.torm@archimedes.ee või ainult elektrooniliselt digiallkirjastatult.

- Taotluse koostamisel abistavad partnerite Eduko koordinaatorid.

 

Taotluse koostamisel pöörake tähelepanu järgnevale:

- Taotletavast summast moodustab 5% partnerkõrgkooli omafinantseering.

- Taotlusi saavad esitada ainult Eduko partnerkõrgkoolide töötajad.

 

Hindamiskomisjoni moodustab Eduko büroo HTMi, partnerkõrgkoolide ja koolide (koolijuht ja/või õpetaja) esindajatest. Sealjuures ei saa kõrgkoolide esindajad hinnata oma kõrgkooli taotlusi.  Kui hindamiskriteeriumidele vastavaid taotlusi tähtajaks ei laeku, siis jätab Eduko büroo endale õiguse konkursi fondi osaliselt või täielikult välja jagamata jätta, samuti on Eduko bürool õigus toetada taotlust osaliselt.


Lisainfo:

Teibi Torm

tel 699 9396, 5664 2380

teibi.torm@archimedes.ee


Gümnaasiumi valikkursused:

Keel ja kirjandus

 - kõne ja väitlus

 - müüt ja kirjandus

 - kirjandus ja ühiskond

 - draama ja teater

 - kirjandus ja film

 - vene keel Eestis

 - maailmakirjandus antiikajast 18. sajandini

 - tänapäeva vene kirjandus

 - tänapäeva väliskirjandus

Võõrkeeled

 - B2 valikkursused, 2 kursust: inglise, vene, saksa, prantsuse vm

 - B1 valikkursused, 4 kursust: inglise, vene, saksa, prantsuse vm

Matemaatika valikkursused

 - loogika

 - majandusmatemaatika elemendid

 - arvuteooria elemendid I

arvuteooria elemendid II

- diskreetse matemaatika elemendid I

 - diskreetse matemaatika elemendid II

 - planimeetria I. Kolmnurkade ja ringide geomeetria

 - planimeetria II. hulknurkade ja ringide geomeetria

Loodusained, valikkursused

 - rakendusbioloogia

 - geoinformaatika

 - keemiliste protsesside seaduspärasused

 - elementide keemia

 - elu keemia

 - füüsika ja tehnika

 - teistsugune füüsika

 - loodusteadused, tehnoloogia ja ühiskond

 - mehhatroonika ja robootika

 - 3D-modelleerimine

 - joonestamine

 - arvuti kasutamine uurimistöös

 - rakenduste loomise ja programmeerimise alused

Sotsiaalained, valikkursused

 - üldajalugu - maailma ajalugu: tsivilisatsioonid väljaspool Euroopat

 - üldajalugu - Euroopa maade ja Ameerika Ühendriikide ajalugu

 - psühholoogia

 - inimene ja õigus

 - globaliseeruv maailm

 - sissejuhatus filosoofilisse mõtlemisse

 - tänapäeva filosoofilised küsimused

Kehaline kasvatus, valikkursused

 - kehalised võimed ja liikumisoskused

 - liikumine välistingimustes

Usundiõpetuse valikkursused

 - inimene ja religioon

 - Eesti usuline maastik

Riigikaitse valikkursused

 - riigikaitse

 - praktiline õpe välilaagris

Majandus- ja ettevõtlusõppe valikkursused

 - majandusõpetus

 - ettevõtlusõpetus

Karjääriõpetus

Uurimistöö alused

 

Põhikooli valikkursused:

Informaatika

Karjääriõpetus

Usundiõpetus

Kommentaarid: 0

Lisa kommentaar

Nimi: E-mail:    
Vastus:
Email again:
Programmi raames läbi viidud haridusuuringud võtab kokku Eduko uudiskiri nr 7. Lõpparuanded leiate siit

Tähistasime oma edukat koostööd Hariduse koostööpäevadel!!

Vaata lisa koostoopaevad.archimedes.ee 

Jäädvustas: Joonmeedia OÜ