Tahame, et Eesti koolis töötaks vaid parimad õpetajad!

 

Eduko uuringutest valmivad teadusartiklid 15. jaanuar 2010

eduko  
Programmi Eduko rahastatavad uuringute ja analüüside läbiviijad valmistavad ette esimeste teadusartiklite avaldamist.

Kui soovite teada, kuidas uuringute ja analüüside läbiviimine edeneb, siis esimesi kokkuvõtteid saab lugeda siit:

Laste arengu süsteemne uuring: Subjektiivne heaolu seoses akadeemiliste, kognitiivsete ja keskkonnateguritega (LASU)
Projekti esimese nelja kuu jooksul loodi töökohad ja käivitati põhjalikuma laste arengu uuringu ettevalmistusprotsess. Projektis osalevad juhendajad, doktorandid ja teadurid-laborandid kirjutasid kokku 13 peatükki projekti juhi toimetatud haridusteaduslikku kogumikku Systemic Person-Oriented Study of Child Development in Early Primary School, mis ilmub tunnustatud teaduskirjastusest Peter Lang (Frankfurt) 2010. aastal.

Kogumikus analüüsitakse kolmanda klassi laste kohta longitudinaalselt kogutud andmeid erinevatest perspektiividest. Kaks kolmandikku peatükkidest on pühendatud akadeemilise arenguga seostuvatele teguritele ja kolmandik laste mittekognitiivsete psüühiliste omaduste arengule (isiksus, eneseregulatsioon, subjektiivne heaolu, sotsiaalsed suhted).

Programmi toel läbiviidud seminaril analüüsiti ilmuvaid tekste põhjalikult ja lihviti nende sisulist ja vormilist külge.

Kogumikus ilmuvad analüüsid osutavad mitmetele kaasaja kasvatusteaduste põhivoolus läbiviidavate uuringute fundamentaalsetele metodoloogilistele probleemidele ja aitavad paremini mõista laste arengu erinevaid aspekte.

Õpetajate väärtuskasvatuse alase pädevuse arendamine õpetajakoolituses (Väärtused)
Projekti eesmärgiks on analüüsida, mida tuleks teha, et õpetajakoolituse lõpetajad suudaksid tõhusalt täita õpetajatele pandud väärtuskasvatuse alaseid ülesandeid.

Esimese kolme tegevuskuu jooksul on:
1) üliõpilaste väärtuskasvatuse alase pädevuse testimiseks koolipraktika käigus välja töötatud ja käima lükatud ainekursus „Väärtuskasvatus kooli kontekstis”;
2) viidud läbi ülevaatlik analüüs nii TLÜ kui TÜ õpetajakoolituse õppekavade kohta;
3) töötatud esialgse analüüsi põhjal välja õpetajakoolituse õppekavade põhjalikum
analüüsimaatriks, milles on eristatud kolm edasist analüüsi vajavat tasandit:
- tudengite väärtuskasvatus (tulevase õpetaja isiklikud väärtused),
- tudengites väärtuskasvatusliku pädevuse arendamine (spetsiaalsed teadmised ja oskused),
- tudengite kujundamine oma kutsealast tegevust laiemalt mõtestavateks praktikuteks (reflekteerimine õpetaja rolli üle ühiskonnas, kogukonnas ja koolis).

Meediakasvatus Eesti alushariduse institutsioonides (MEVA)
MEVA kõige üldisemaks eesmärgiks on meedia kui kasvatust puudutava olulise valdkonna osatähtsuse teadvustamine alushariduses ja lastevanemate hulgas.

Esimeseks etapiks olid lasteaiaõpetajate fookusgrupp-intervjuud, mis võimaldasid saada ülevaate meediakasvatusest Eesti lasteaedades, koguda häid praktikaid, selgitada välja lasteaiaõpetajate teadlikkus, hoiakud, arusaamad meedia võimalikest mõjudest koolieast noorematele lastele.

Välja töötati uurimisprotseduur ja intervjuu küsimustik ja viidi läbi kaks lasteaiaõpetajate fookusgrupp-intervjuud. Kokku osales seal 24 lasteaiaõpetajat üle Eesti.

Lasteaiaõpetajate valikul lähtuti sellest, et valimisse kuuluks õpetajaid nii suurtest kui ka väikestest maa- ja linna eesti keelsetest lasteaedadest ning esindatud oleksid kõik maakonnad.

Praegu on uurimus etapis, kus intervjuud on transkribeeritud, alustatud on andmeanalüüsi.

Märtsiks valmib teadusartikkel ajakirja The Journal of Virtual Worlds Research erinumbri „Virtual Worlds for Kids“. Artikkel tutvustab Eesti lasteaiaõpetajate meedia juhendamise strateegiaid. Publitseerimiseks on ajakirjalt aktsepteerimiskiri.

Kommentaarid: 0

Lisa kommentaar

Nimi: E-mail:    
Vastus:
Email again:
Programmi raames läbi viidud haridusuuringud võtab kokku Eduko uudiskiri nr 7. Lõpparuanded leiate siit

Tähistasime oma edukat koostööd Hariduse koostööpäevadel!!

Vaata lisa koostoopaevad.archimedes.ee 

Jäädvustas: Joonmeedia OÜ