Tahame, et Eesti koolis töötaks vaid parimad õpetajad!

 

Programmi lõpetamine 17. juuni 2015

eduko
Mai viimastel päevadel toimus programmi pidulik lõpetamine - programmi põhitegevused 1-6 ehk haridusteaduse ja õpetajakoolituse arendustegevused on lõppenud. 
Loe edasi, Kommentaarid: 0

Otsime analüüsi läbiviijat 29. aprill 2015

eduko
Eduko büroo otsib täienduskoolituskursuste tagasiside analüüsi läbiviijat Tallinna Ülikoolis ja Tartu Ülikoolis Loe edasi, Kommentaarid: 0
Tallinna Ülikooli, Tartu Ülikooli ja Eesti Teadusagentuuri koostöös korraldatud  haridusuuenduse konverentsil „Traditsioon ja innovatsioon hariduses“ anti 15. aprillil pidulikult üle 2015. a kasvatusteaduslike tööde riikliku konkursi preemiad. 

On hea meel, et programmi Eduko raames on toetatud parimaid mitmeid 2014. aasta parimaid tegijaid ja töid. 

Nii I kui II preemia parima võõrkeeles publtseeritud teadusartiklite eest pälvisid ÕpeÕpi grandi teadlased grandi raames läbi viidud teadustööd kokkuvõtvate artiklite eest:

I preemia: Kikas, E., Peets, K., Hodges, E. (2014). Collective Student Characteristics Alter the Effects of Teaching Practices on Academic Outcomes. Journal of Applied Developmental Psychology, 35, 273 - 283.
II preemia: Uibu, K., Kikas, E. (2014). Authoritative and authoritarian-inconsistent teachers’ preferences for teaching methods and instructional goals. International Journal of Primary, Elementary and Early Years Education, 42, 5-22.

Didaktilis-rakendusliku töö ja õpikute  kategooria II preemia pälvisid  Maria Jürimäe, Anita Kärner, Leelo Tiisvelt ja Tiiu Kuurme samuti programmi raames koostatud kõrgkooliõpiku „Kujundav hindamine kui õppimist toetav hindamine“ eest.

Kasvatusteaduslike tööde konkursi eesmärk on väärtustada kasvatusteaduslikku uurimistööd, õhutada tulemuste publitseerimist ja avaldada tunnustust parimatele kasvatusteadlastele.

Täpsem info kõikide konkursitulemustega ETAG-i kodulehel http://www.etag.ee/aasta-parimad-haridusteadlased-on-selgunud/ 
Loe edasi, Kommentaarid: 0

EDUCON  konverents, mis toimub 18.-20. märtsini Tallinnas, toob

kokku tööstusinsenerid, õpetajad ja ülikoolide õppejõud.

Loe edasi, Kommentaarid: 0
Ilmunud on kaks Eduko programmi uudiskirja - nr 7 ja nr 8. Uudiskiri nr 7 on pühendatud Eduko raames läbi viidud uuringute ja analüüside tutvustamisele. Uudiskiri nr 8 võtab kokku 2014. aasta teisel poolel tehtu. 

Uudiskirja nr 7 on koondatud programmi Eduko raames aastatel 2009-2014 läbi viidud mahukate haridusuuringute lühitutvustused. Kogumikku on koondatud  uuringute lühikokkuvõtted, keskendudes olulisemate tulemuste ja soovituste väljatoomisele, et rõhutada uuringutulemuste rakendusväärtust, mis tihti kipub tahaplaanile jääma.  Uudiskirja nr 7 saab lugeda siin.

Uudiskirjas nr 8 kirjutatakse 2014. aasta teisel poolel programmi toel läbi viidud olulisematest sündmustest ja tehtud arendustest. 2014. aasta sügisel toimus mitmeid põnevaid sündmusi, näiteks Hariduse koostööpäevad, Maarten Vansteenkiste motivatsiooniteemaline meistriklass, õpitoodete konkurss ja palju muud. Olulisi samme astuti uute õppekavade ja didaktikakestuse arendamisel kõikides programmi partnerülikoolides. Kõigest eelpool mainitust ja muustki saab lugeda uudiskirjast nr 8.

Lisaks värskelt ilmunud uudiskirjadele saab Eduko kodulehe uudiskirjade alalehel tutvuda ka kõikide varem ilmunud programmi uudiskirjadega.

Head lugemist!

Loe edasi, Kommentaarid: 0

Pressiteade:

SA Archimedes Eduko büroo koostöös algatusega Huvitav kool korraldas konkursi, mille eesmärk oli luua, koguda ja levitada õppimist toetavaid metoodikaid ja õppevara (nn õpitooted), mille kasutamine muudab koolitunni õpilaste jaoks huvitavaks ning vaheldusrikkamaks. Konkursile saadeti kokku 94 tööd, mille seast valiti välja kolm kategooria auhinda, 10 eriauhinda ja rahva lemmik.  

Loe edasi, Kommentaarid: 0
28.-29. oktoobril külastas Eestit programmi toel Belgia Genfi Ülikooli professor Maarten Vansteenkiste. Maarten viis läbi motivatsiooniteemalise loengu ja meistriklassi, mis said sooja vastuvõtu osaliseks. Loeng salvestati ning on nüüd koos eestikeelsete subtiitritega järelkuulatav siit: https://www.youtube.com/watch?v=MJDod-plBVQ 
Head kuulamist!

Loe edasi, Kommentaarid: 0

Eduko büroo otsib õpitoodete konkursi „Teeme tunni huvitavaks!“ laekunud tööde hindajaid. Konkursi kohta saab lähemalt lugeda siit.


Tööülesanne: konkursile laekunud tööde hindamine ette antud vormi alusel, sh ettepanekute tegemine auhindade saamiseks. Komisjoni liikmed hindavad konkursil osalevaid töid 5-palli skaalal lähtuvalt hindamiskriteeriumitest 

15.1.  Õpitoode muudab tunni huvitavamaks;  

15.2.  Õpitoote uuenduslikkus; 

15.3.  Õpitoote rakendatavus;

15.4.  Õpitoote kasutamismugavus/arusaadavus;  

15.5.  Õpitoode toetab üld- ja/või ainealaste pädevuste arendamist. 

Hindamist vajab kokku 65 tööd järgmistes kategooriates:

 • Hariduslikud erivajadused (5 tööd)
 • Koolieelne lasteasutus (9 tööd) (hindajad olemas)
 • I kooliaste (13 tööd)
 • II kooliaste  (13 tööd)
 • III kooliaste (10 tööd) (reaal- ja humanitaarvaldkond eraldi)
 • Gümnaasium (9 tööd) (reaal- ja humanitaarvaldkond eraldi)
 • Kutseharidus/kõrgkool/mitteformaalne haridus (6 tööd) 

Iga töö kujutab endast kirjeldust (tavapäraselt 2-3 lk) ja/või videot (pikkus kuni 2 minutit). 


Ootame pakkumisi taotluste hindamiseks. Hinnata võib võtta ühe või mitu kategooriat. Iga tööd hindab vähemalt kaks hindajat.

Pakkumises palume tuua välja:

 1. Töötasu soov (netosumma)
 2. Milliseid kategooriaid soovite hinnata
 3. Lühike põhjendus, miks sobite antud kategooria(te) hindajateks

Tööde hindamise tähtaeg on 11.01.2015. Hindajatega sõlmitakse töövõtuleping.


Pakkumise esitamise tähtaega on pikendatud, uus esitamise tähtaeg on 05.01.2015. Palume saata vabas vormis avaldus läbi SA Archimedese dokumendihaldussüsteemi: http://archimedes.ee/tegevused/dokumendi-saatmine/

Pakkumise sisestamisel dokumendihaldussüsteemi palume valida dokumenditüübiks „Muu“ ning kasutada pealkirjas sõna "Eduko õpitoodete hindamine".


Lisainfo: anna-stiina.parnaste@archimedes.ee

Loe edasi, Kommentaarid: 1

21. novembril toimub Tartu ülikooli peahoones rahvusvaheline konverents „Teooria kohtub praktikaga: olulised küsimused õpetajatöös”, mis tutvustab hariduspraktikale oluliste uuringute tulemusi ja tõstatab koolipraktikast tulenevaid uurimist vajavaid teemasid.

Loe edasi, Kommentaarid: 0
 26. novembril kell 10.30-15.45 toimub Tartus Haridus-ja Teadusministeeriumi saalis nelja õppimist, õpetamist ja õppekava käsitleva uuringu tulemuste tutvustus, kuhu on oodatud haridusametnikud, koolipidajad, koolijuhid, õpetajad ja õppejõud. 
Loe edasi, Kommentaarid: 0
Eduko büroo vajab kiiresti J. Brophy õpiku "Motivating students to learn"  peatükkide 3, 6, 10, 11 ja 12 sisutoimetajaid. Töö tähtaeg detsembri esimene nädal. Toimetada võib võtta ühe või mitu peatükki. Peatükkide temaatika on järgmine:
3.Supporting Students’ Confidence as Learners 
6. Providing Extrinsic Incentives 
10. Socializing Uninterested or Alienated Students 
11. Adapting to Differences in Students’ Motivational Patterns 
 12. Looking Back and Ahead: Integrating Motivational Goals Into Your Planning and Teaching 
Huvi korral kontakteeruge tiina.anspal@archimedes.ee, saan edastada raamatu elektroonilise faili. 
Sisutoimetajal peab olema vähemalt magistrikraad psühholoogias ja  pidev otsene kokkupuude toimetatava valdkonnagaga.
Pakkumine palun esitada 8.11 kell 11.00 aadressile tiina.anspal@archimedes.ee. Pakkumises tuua välja millist või milliseid peatükke saate toimetada ja töötasu soov (koos maksudega). Lisada ka CV või viide CV-.e (nt ETISes). 
Loe edasi, Kommentaarid: 0
Eduko otsib töötubade juhendajaid Hariduse koostööpäevade perepäevale 15.11. 2014 Tallinnas. Loe edasi, Kommentaarid: 0

SA Archimedes kuulutab välja konkursi moderaatori leidmiseks koostööpäevade raames toimuvale haridustöötajate päevale, mis toimub 14.11.14 Tallinnas, Mektory majas (TTÜ, Raja tn 15) 


Loe edasi, Kommentaarid: 0

Sel sügisel räägitakse 21. sajandi koolist. Räägitakse õpetajatega ja õpetajatest, räägitakse lastega ja lastest ning emade ja isadega räägime koolist, lastest ja õpetamisest. Kolmes linnas, kokku viiel päeval toimuvad seminarid, loengud ja töötoad. 

Kirjastused ja õppevahendite tootjad on Hariduse koostööpäevadel tutvustamas uuemat kirjastust ja õppevahendeid. Selleks, et teil oleks lihtsam teha valikuid, oleme eristanud programmid haridustöötajatele ja peredele. 

Hariduse koostööpäevi korraldab SA Archimedes Eduko büroo koostöös partnerülikoolidega. Läbi loengute, seminaride ja töötubade soovitakse jagada haridusvaldkonna ja õpetajaharidusega seotud uuendusi ja ideid ning algatada dialooge.  


Vaata lisa:  http://koostoopaevad.archimedes.ee/ 

Loe edasi, Kommentaarid: 0

SA Archimedes  otsib töötubade juhendajaid Hariduse koostööpäevade raames toimuvale haridustöötajate päevale, mis toimub 14.11.14 Tallinnas, Mektory majas (TTÜ, Raja tn 15) 

Loe edasi, Kommentaarid: 0
28.-29. oktoobril viibib Eestis   Belgia Genti Ülikooli professor Maarten Vansteenkiste, kes viib läbi motivatsiooniteemalise meistriklassi  ja peab loengu õpetajakoolituse õppejõududele ning koolipoolsetele praktikajuhendajatele Loe edasi, Kommentaarid: 0

Sihtasutus Archimedes ja Huvitav Kool kuulutavad välja uudsete õppemeetodite ja õpitoodete konkursi „Teeme tunni huvitavaks!“


Konkursile on oodatud kõige erinevamad ideed ja tooted, mille kasutamine võiks pakkuda põnevust nii koolieelse lasteasutuse õpilasele kui üliõpilasele, aga ka õpetajale, õppejõule või koolijuhile. Ootame tegevusi ja lahendusi, mis sobiksid nii ühe kui ka mitme tunni või loengu (käesoleva konkursi raames kokku kuni 90 minutit) läbiviimiseks, ainealaste ning üldpädevuste kujundamiseks. Ärge laske ennast piirata kooliruumil, klassipingil või 45-minutisel tunnipikkusel!

Loe edasi, Kommentaarid: 0

Otsime projektijuhti 01. oktoober 2014

eduko

 SA Archimedese Eduko büroo otsib õpitoodete konkursi „Teeme tunni huvitavaks“projektijuhti      

Otsime inimest, kelle ülesandeks on huvitavate ja uuenduslike õpitoodete konkursi „Teeme tunni huvitavaks“ ettevalmistamine ja läbiviimine.  

Konkursi väljakulutamise aeg on 6. oktoober. Konkursiööde esitamise tähtaeg on 1. detsember.

 

Tööülesanded:

 • konkursi tingimuste tutvustamine huvilistele
 • konkursi reklaam ja meediasuhtlus koostöös Hariduse koostööpäevade projektijuhiga
 • konkursile laekunud tööde üle vaatamine, veebikeskkonna loomine ning tööde sisestamine veebikeskkonda
 • konkursile laekunud tööde hindamise korraldamine  hindamiskomisjoni liikmete leidmine, kokku kutsumine, hindamiskomisjoni töö juhtimine, rahvahääletuse korraldamine)
 • võitjatega ühendust võtmine

 

Oled oodatud kandideerima, kui soovid anda oma panuse õppimise huvitavaks tegemisse, Sul on oskus ja tahe iseseisvalt tegutseda ning Sa ei kohku tehniliste vahendite ja erinevate veebikeskkondade kasutamise ees.

Tegemist on osalise tööajaga tööga perioodil 13. 10.2014 - 23.12.2014. Töö maht on hinnanguliselt 10 tundi nädalas, kokku 11 nädalat. Vahelduvad intensiivsed ja vähem intensiivsed perioodid, millest intensiivseim jääb detsembrisse. Projektijuht on kohustatud tööaja kasutamise kohta arvet pidama. 

 

Kandideerimiseks palume saata CV koos palgasooviga (tunnihind netosummana ning kogusumma arvestades töö hinnangulist mahtu) ning oma lennukas nägemus konkursi loomingulisest läbiviimisest hiljemalt 8.10.2014 kell 12.00 e-posti aadressil tiina.lipp@archimedes.ee 

Loe edasi, Kommentaarid: 0

Eduko otsib töötubade juhendajaid Hariduse koostööpäevade perepäevale 1.11. 2014 Tartus. 


Hariduse koostööpäevade eesmärk on populariseerida õpetajaharidust nii hariduse valdkonna sees kui laiemale üldsusele, tutvustades hariduse valdkonna ideid ja metoodikaid, mis on seotud didaktikaga ning haridusuuendustega õpetajahariduses. Samuti soovitakse läbi Hariduse koostööpäevade viia kokku lapsevanemate ja haridustöötajate nägemus kaasaegsest õppekeskkonnast. 

Hariduse koostööpäevade perepäevad on kavandatud töötubade ja tegevuste keskseks, rõhuasetus erinevatel aktiivsetel tegevustel nagu näiteks seminarid, töötoad, lühiloengud ja interaktiivsete õppekeskkondade ning -mängude demod. 


Ootame pakkumusi töötubade läbiviimiseks. Töötubade teemad ja töötoa juhi ülesanded on kirjeldatud detailses pakkumiskutses siin. 


Pakkumine esitatakse järgnevate osadena.

a)      Hinnapakkumine

b)     Töötoa sisukirjeldus

c)      Läbiviija(d)

Pakkumise esitamiseks palume kasutada etteantud vormi, mis on kättesaadav siin


Pakkumus esitada hiljemalt: 3. oktoobril kasutades selleks SA Archimedes dokumendihaldussüsteemi: http://archimedes.ee/tegevused/dokumendi-saatmine/

Pakkumuse sisestamisel dokumendihaldussüsteemi palume valida dokumenditüübiks „Muu“ ning kasutada pealkirjas sõna "Eduko".

 

Lisainfo ja täpsustavad küsimused kuni: 2. oktoobril kella 17.00-ni e-kirja teel: mereli@publicon.ee


NB! Tähtaega on pikendatud kuni 8.10. kell 12.00

Loe edasi, Kommentaarid: 0
Otsime inimest, kelle tööülesandeks on „Eestimaa õpib ja tänab“ konkursi nominentide intervjuude kogumine ja tekstide keeleline toimetamine (60 intervjuud, a’ 1,5 lk).   Loe edasi, Kommentaarid: 0


Sügissemestril toimub meil nii mõndagi!  Ootame teid kõiki osalema konverentsidel, seminaridel ja koostööpäevadel. Pange end aegsasti kirja ja broneerige aeg oma kiiresti täituvasse kalendrisse. 

Kõiki üritusi toetab Euroopa Liit Euroopa Sotsiaalfondist programmi Eduko kaudu ja need on osalejatele tasuta.

 

1.      Konverents “Teooria kohtub praktikaga: olulised küsimused õpetajatöös”

Toimub 21. novembril 2014 Tartus.

Tallinnast Tartusse pakutakse tasuta bussitranspordi võimalust.

Abstraktide esitamise tähtaeg (pikendatud) 7. september 2014.

Konverents on pühendatud teooria ja praktika sidususele õpetajahariduses.

Täpsem info ja registreerimine ning abstraktide esitamine: http://koostoopaevad.archimedes.ee/isatt-konverents/

 

2.      Kaasaegse kunsti ja hariduse lõimimise Eduko IDEElaboratoorium

Toimub 24.-25. oktoobril 2014 Tallinnas, koolinoorte kaasaegse kunsti triennaali Eksperimenta! Raames.

Registreerumine on alanud. Peaesinejaks professor James Elkins!

Eduko IDEElaboratoorium toob kokku hariduse eksperdid, õpetajad, teadlased, kunstnikud ja õpilased.

Täpsem info kodulehel: http://www.eksperimenta.net/idea-labs/idealaboratory-2014/?lang=et

 

Lisaks eelinfo sügisel toimuva meistriklassi kohta:

 

3.      Belgia Ghenti Ülikooli professor Maarten Vansteenkiste motivatsiooniteemaline meistriklass ja loeng õpetajakoolituse õppejõududele ning õpetajatele.

Toimub 28.-29. oktoobril Tallinnast

Täpsem info ja registreerimine Eduko lehel: http://eduko.archimedes.ee/uudised/prof-maarten-vansteekinste


 

4. Samuti toimuvad sel sügisel esmakordselt Hariduse koostööpäevad.

Archimedese ja kõrgkoolide koostöös valmivad põnevad ja kaasaegset õppimist ja õpetamist ning õpikeskkonda käsitlevad programmid eraldi haridustöötajatele ja lapsevanematele-lastele.

Hariduse koostööpäevad toimuvad novembris kolmes Eesti linnas – Tallinnas, Tartus ja Narvas.

Haridustöötajate programmis osalemiseks on vajalik eelregistreerimine, mis avatakse 1. oktoobril 2014.

Jooksvalt täienevat infot saab jälgida: http://koostoopaevad.archimedes.ee

Kodulehel on võimalik liituda ka elektroonilise uudiskirjaga. Nii hakkavad Hariduse koostööpäevade olulised teavitused jõudma Teie e-postkasti kuni sündmuste toimumiseni.

 

 

Loe edasi, Kommentaarid: 0

Eduko büroo puhkused 15. juuli 2014

eduko
Anname teada, et Eduko büroo töötajate puhkused 2014. aasta suvel  on järgmistel perioodidel:

Ülle Altnurme (tegevuse 7 pedagoogide täiendusõpe) 30.06-25.07.2014. Koordinaatori puhkuseperioodil sõidukulude hüvitamise taotlusi ei menetleta. Vabandame.

Tiina Anspal (tegevused 1-6 ja üldküsimused) 14.07.-11.08.2014 ja 25-28.08.2014. Asendaja: Urve Vool urve.vool@archimedes.ee 

Ene Palgi (raamatupidaja) 14.07-25.07.2014Loe edasi, Kommentaarid: 0
4. juunil kl 15-17.00 toimub Tallinna Ülikooli Haridusinnovatsiooni keskuses Narva mnt 25, ruumis 410 ümarlaud teemal "Eesti kool õpetaja silmade läbi". Loe edasi, Kommentaarid: 0
Kutsume teid osalema konverentsil, mis on pühendatud teooria ja praktika sidususele õpetajahariduses. Loe edasi, Kommentaarid: 0
28.-29. oktoobril viibib Eestis Eduko büroo kutsel Belgia Genti Ülikooli professor Maarten Vansteenkiste, kes viib läbi motivatsiooniteemalise meistriklassi  ja loengu õpetajakoolituse õppejõududele ning õpetajatele. 

Loeng  "Mustivation or wantivation: The Role of teachers as motivating coaches” toimub 28. oktoobril kell 15-17 Tallinnas Radisson Blu Hotel Olümpias (Liivalaia 33). Etteregistreerimisel saavad osaleda saavad kõik huvilised. Loeng toimub inglise keeles, sünkroontõlkega eesti keelde. Loeng ka salvestatakse.
Loenguga samal päeval esitleme ka eesti keelde tõlgitud motivatsiooniteemalist õpikut "Motivating students to learn", mille autoriks on J. Brophy.  Õpik ilmub siiski novembris. 

Meistriklass “Promoting engagement in students: The nurturing role of basic psychological need satisfaction” toimub inglise keeles Tallinnas 29.oktoobril kl 10-17 Tallink City Hotellis (A. Laikmaa 5) . Meistriklass  on suunatud eelkõige õpetajakoolituse õppejõududele ning praktikakoolide mentorõpetajatele ja selles käsitletakse motivatsiooni ja tudengite motiveerimist põhjaikumalt. 

Põhjalikum ülevaade mõlema päeva kohta on leitav siit.  Lisainfo: tiina.anspal@archimedes.ee

Prof Vansteenkiste huvitub eelkõige sellest miks inimesed teevad seda mida nad teevad ehk mis neid motiveerib ja millised on need eesmärgid ja ambitsioonid mille poole nad oma elus püüdlevad. Prof Vansteenkinste on enesemääratlusteooria (self-determination theory (SDT) üks rajajatest ja edasiarendajatest.  
Rohkem infot: http://www.vopspsy.ugent.be/en/developmental-psychology/95-maarten-vansteenkiste.html#webpagina

Loe edasi, Kommentaarid: 1
9.–10. mail toimusid Viljandimaal Vanaõue Puhkekeskuses Eduko motivatsioonitalgud, mis olid suunatud üliõpilastele, kellel on huvi õpetajahariduse vastu.  Loe edasi, Kommentaarid: 0
13.05 toimus Tartu Haridusuuenduskeskuses kolme Tartu Ülikoolis vastvalminud õppematerjali tutvustus.  Loe edasi, Kommentaarid: 0

Ilmus EHA teine erinumber 05. mai 2014

eduko
Ilmus Eesti Haridusteaduste Ajakirja EHA teine erinumber, kus käsitletakse arengut ja õppimist alates esimese klassi õpilastest ja lõpetades õpetajakoolituse üliõpilastega. Uurimise all on õpetajate erinevad uskumused ja tegevused ning õpilaste erinevad arenguvaldkonnad. Muuhulgas tutvustatakse Eduko uuringugrantide raames toimunud teadustöö tulemusi. 

Teise erinumbri toimetajad on Tallinna Ülikooli Psühholoogia Instituudi professorid Eve Kikas ja Aaro Toomela. Loe tutvustust edasi: http://www.ht.ut.ee/et/uudised/ilmus-eesti-haridusteaduste-ajakirja-teine-erinumber
Loe edasi, Kommentaarid: 0

Mai alguses ilmub kolm õppemeetoditest kõnelevat õppematerjali, millede tutvustus toimub teisipäeval, 13. mail Tartus, Tartu Ülikooli äsjaavatud haridusuuenduskeskuses.

Loe edasi, Kommentaarid: 0

Eduko IDEElaboratoorium 24. aprill 2014

eduko

Koolinoorte kaasaegse kunsti triennaali Eksperimenta! raames toimub 24.–25. oktoobril 2014. a kaasaegse kunsti ja hariduse lõimimise IDEElaboratoorium, mis toob kokku hariduse eksperdid, õpetajad, teadlased, kunstnikud ja õpilased.

Loe edasi, Kommentaarid: 0
9.-10. mail toimuvad Vanaõue Puhkekeskuses motivatsioonitalgud "Kuidas õppida ja õpetada?", mis on suunatud õpetajaharidusest huvitunud üliõpilastele.  Eduko büroo otsib päevajuhti, kelle ülesanneteks on: Loe edasi, Kommentaarid: 0
Ilmunud on värske Eduko uudiskirja number, mis on 2014. aasta esimene, kuid järjekorras juba kuues. Loe edasi, Kommentaarid: 0
Teisipäeval, 13. mail kell 15.00 – 17.00 toimub Tartu Ülikooli haridusuuenduskeskus (Lossi 38, Vana Anatoomikum) värskelt ilmunud õppematerjale tutvustav infopäev. Loe edasi, Kommentaarid: 1
Möödunud aasta novembris käivitas Sihtasutus Archimedes Eduko büroo koostöös ülikoolidega kampaania „Õpi õpetajaks“ õpetajaameti väärtustamiseks. Kampaania tegevused jätkuvad ka tänavu märtsis ja aprillis. Loe edasi, Kommentaarid: 0
2013. aasta lõpus lõppes SA Archimedese Eduko büroo Euroopa Sotsiaalfondi rahastatud ja ülikoolidega koostöös läbiviidud uuring „Õpetajate professionaalne areng ja selle toetamine (ÕPA)“. Neli aastat TÜ ja TLÜ koostöös väldanud uuringu eesmärk oli tõhustada õpetajate professionaalseid  õpinguid. Projekti põhitulemusi koondav artiklite kogumik on kasutatav ka õppematerjalina. Loe edasi, Kommentaarid: 0

Pakkumiskutse: messi organiseerimise teenus

Loe edasi, Kommentaarid: 0
18. veebruaril algusega kell 11.15 toimub Tartus Dorpati konverentsikeskuses Struwe 2 saalis TÜ ja TLÜ õpetajauurijate 4-aastase ühisprojekti "Õpetajate professionaalne areng ja selle toetamine" pidulik lõpetamine ja projekti põhitulemusi tutvustava artiklite kogumiku presentatsioon.

Üritusel tutvustavad Eesti ühes suuremas ja ulatuslikumas õpetajakoolitusealases uuringuprojektis osalenud TLÜ ja TÜ õppejõud ja doktorandid oma uurimistulemusi ning nende rakendusvõimalusi õpetajate professionaalse arengu toetamiseks.  

Ettekanded on suunatud eelkõige tegevõpetajatele ja õpetajakoolitajatele. 

Päevakorras: 
11.15 Ürituse avasõnad TÜ ja SA Archimedese esindajatelt 
11.20 Projekti lühitutvustus koordinaatoritelt (prof E. Krull ja prof L. Talts) 
11.35 Lühiülevaade artiklite kogumiku saamisloost ja tutvustus (prof E. Krull)  
Projekti alateemade uurimisel kogetu, probleemide ja saavutatu lühitutvustused
 11.45 Mida saime teada lasteasutuste õpetajate uuringutest (prof M. Veisson jt) 
 12.00 Mis selgus õpetajakoolituse üliõpilaste professionaalse identiteedi ja refleksiooni arendamisvõimaluste uuringutest (van. tead. Ä. Leijen ja lekt. Anu Sarv)  
12.15 Milliseid võimalusi pakkuvad õpetajakoolitusele täiuslikumad teadmised suhtlemisoskustest ja blogimisest (prof J. Mikk, dots M. Taimalu jt)
12.30 –13.15 Vaheaeg. Lõuna (soe buffet
 Jätkuvad lühitutvustused 
13.15 Mida annab õpetajakoolitusele parem teadmine õppimisest ja õpetamisest arusaamade kujunemisest, mõtlemisest õppetöö planeerimisel ja tunnianalüüsi arendamisvõimalustest (prof E. Krull ja nooremteadur Ingrid Koni) 
13.30 Mida saime teada õpetajate kutseidentiteedi ja pedagoogiliste arusaamade kujunemisprotsessi uuringutest (prof L. Talts, dots M. Lepik jt)
13.45 Lühisõnavõtud 
14.05 Ürituse lõpetamine (prof E. Krull ja prof Leida Talts) 

Osavõtuks palume registreeruda hiljemalt 14. veebruariks aadressil https://www.surveymonkey.com/s/2NTTFDH 

Lisainfo: Annika Konsap annika.konsap@ut.ee


Loe edasi, Kommentaarid: 0
Didaktikakeskuse eesmärk on edendada humanitaarainete õppe- ja teadustööd, koondada valdkonna pädevust ning tõhustada koostööd Tartu ülikooli Pedagogicumi ning teiste õpetajakoolitust edendavate keskustega üle Eesti. Keskus soovib vastata üha uueneva kooli vajadustele ja aidata kaasa humanitaarvaldkonna õpetajate esma-, täiend- ja ümberõppe korraldamisele. Loe edasi, Kommentaarid: 0

2014. aasta kasvatusteaduslike tööde riiklik konkurss ootab 1. märtsiks kasvatusteadlasi oma töid esitama. Konkursi preemiafond on võrreldes eelmise aastaga suurenenud ning on sel aastal 5800 eurot.

Loe edasi, Kommentaarid: 0

Eduko büroo otsib retsensenti 22. jaanuar 2014

eduko

Retsensendi tööülesandeks on konkursi „Õppematerjalide väljaandmine õpetajakoolituse esmaõppes“ raames tehtud õppematerjali „Gümnaasiumi praktilise eesti keele kursuste metoodika õpik“ retsenseerimine.

Loe edasi, Kommentaarid: 0

Otsime Eduko meeskonda Tallinnas rõõmsameelset ja töökat assistenti!

Programmi Eduko assistendi ülesandeks on programmi juhi abistamine nõupidamiste jt ürituste korraldamises ning taotluste, kirjade, pakkumiste jm registreerimisel elektroonilisse dokumendihaldussüsteemi (WD).

Tegemist on osalise koormuse ja tähtajalise tööga - 32 tundi nädalas, perioodil 01.02.2014 kuni 31.05.2014. (Võimalik piknendamine). 


Tööülesanneteks on:

-           nõupidamiste, seminaride, koolituste korraldamine, sh ruumide leidmine, registreerimisvormide ettevalmistamine, suhtlus esinejate ja registreerunutega,  kokkuvõtete tegemine ;   

-           asjade, teenuste hankimine, sh pakkumiste võtmine, hindade võrdlemine, dokumentide säilitamine;

-           arvete sisestamine WD-sse;

-           kirjade, taotluste jm dokumentide registreerimine WDsse;

-           dokumentide paljundamine, skaneerimine ja säilitamiseks ettevalmistamine

-           vajadusel tegevjuhi asendamine suhtluses Eduko partnerülikoolidega.

 

Assistendilt ootame:

-           eesti keele väga heal tasemel valdamist kõnes ja kirjas;

-           korrektsust ja pingetaluvust;

-           võimet iseseisvalt otsustada ja tegutseda;

-           head suhtlemisoskust

-           oskust väga heal tasemel kasutada kontoriprogramme.

 

 Kasuks tuleb eelnev kogemus, dokumendihaldussüsteemide kasutamisel, ürituste korraldamise, dokumendihalduse korraldamise kogemus. Samuti huvi õpetajakoolituse arendamise vastu ning kiire õppimis-ja kohanemisvõime.

 Lisainfo saamiseks pöörduge palun KHA Eduko büroo juhataja Tiina Anspali poole telefonil 6999 394 või e-posti teel tiina.anspal@archimedes.ee.

Eduko programmi kohta leiab täpsemalt infot siit: http://eduko.archimedes.ee/et

Kui soovid kandideerida, palun saada avaldus koos palgasooviga ning CV hiljemalt 27. jaanuariks e-posti aadressile tiina.anspal@archimedes.ee

Loe edasi, Kommentaarid: 0

Alates esmaspäevast, 9. detsembrist on õpetajatel võimalus ennast kirja panna uutele Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) rahastatavatele pedagoogide täienduskoolitustele. 


Koolitused on õpetajatele tasuta. Õpetajad saavad valida 129 erineva koolitusprogrammi seast endale sobivaima. Koolitused toimuvad 2014.  aasta jaanuarist kuni 2015. aasta maini ja neid korraldavad neli ülikooli: Tartu Ülikool, Tallinna Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia. Registreerumine toimub ülikoolide kodulehekülgede kaudu. Käesoleva õppeaasta jooksul toimuvatel koolitustel saab osaleda enam kui 2000 õpetajat, ligikaudu samas mahus ka 2014/2015. õppeaastal.


Koolitusi rahastab Eduko programmi raames Euroopa Sotsiaalfond .  Korraldajad paluvad koolitusele registreerumist võtta tõsiselt ning osalemisest loobumisest kindlasti esimesel võimalusel korraldajaid teavitada. Enamikule koolitustest on soovijaid rohkem kui kohti ning nii saab võimaluse osaleda keegi järjekorras olijatest.


Lisainfo ja lingid ülikoolide vastavatele lehekülgedele:

http://www.hm.ee/index.php?0510908

http://eduko.archimedes.ee/pedagoogide-taiendusope


Loe edasi, Kommentaarid: 0

Sihtasutuse Archimedes Eduko büroo koostöös ülikoolidega käivitas novembri lõpus kampaania õpetajaameti väärtustamiseks. Alanud kampaania on üks osa pikemaajalisest „Õpi õpetajaks“ programmist, mille eesmärk on õpetajakutse populariseerimine ja võimekate inimeste kutsumine õpetajaks õppima.


„Kampaaniaga tahame panna inimesi mõtlema nende elus väga olulist rolli mängivatele isikutele – õpetajatele - ning näidata, miks on  õpetajaamet oluline ja miks on lahe olla õpetaja,“ selgitas Eduko büroo juhataja Tiina Anspal. „Loodame, et õpetajaks tuleb õppima aina rohkem särasilmseid ja tegusaid noori,“ lisas Anspal.

 

Kampaania raames valmisid videoklipid, kus Eesti avaliku elu tegelased meenutavad oma õpetajaid, lapsed räägivad vahvatest õpetajatest ning õpetajad ise selgitavad, miks nad armastavad oma tööd. Teiste seas astuvad videotes üles näitleja Evelin Võigemast, jalgpallur Vladimir Voskoboinikov ja Haapsalu gümnaasiumi õpetaja Mihkel Kõrbe. Videoklipid levivad esialgu internetis, olles kättesaadavad Facebookis ning ülikoolide, SA Archimedese ja kampaania veebilehtedel.


Lisaks internetis levitatavatele videoklippidele hõlmab kampaania väli- ja trükimeediat. 29.-30. novembril tutvustatakse võimalusi Eesti ülikoolides õpetajaks õppida „Õpi õpetajaks“ boksis noorte infomessil Teeviit. Kõik Facebooki kasutajad saavad ise kampaanias kaasa lüüa ja oma õpetajaid tänada, jagades kampaania materjale Õpetajakuu lehe kaudu.


Kampaaniat koordineerib haridusteaduse ja õpetajakoolituse edendamise programm Eduko koostöös Tallinna Ülikooli, Tartu Ülikooli, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Eesti Kunstiakadeemia ning Tallinna Tehnikaülikooliga. Kampaania läbiviimist Eduko programmi raames toetab Euroopa Sotsiaalfond.


Vaata videoklippe: http://eduko.archimedes.ee/populariseerimine/opi-opetajaks-kampaania


Lisainfo:

Maarja Karjaherm

SA Archimedes

Eduko programmi koordinaator

Tel: 5243471

maarja.karjaherm@archimedes.ee

Loe edasi, Kommentaarid: 0
Täna, 26. novembril kell 16 peab Margus Pedaste Tallinna Rahvusraamatukogus loengu tehnoloogilisest kirjaoskusest. Loengust teeb otseülekande Postimees.  Loe edasi, Kommentaarid: 0
9. detsembril toimub Tartus Dorpati konverentsikeskuses seminar „Haridusuuringute rahastamine Horisont 2020 programmist.“ Seminari raames viib läbi töötoa dr Peter Gray, kes on Norra teadus- ja tehnikaülikooli teadusdirektor ja Euroopa Haridusuuringute Assotsiatsiooni õpetajaharidusuuringute võrgustiku koordinaator. Loe edasi, Kommentaarid: 0
Eve Eisenschmidt, Katrin Poom-Valickis ja Epp Reiska Tallinna Ülikoolist kohtusid 6. novembril Soomes Helsingi Ülikooli teadlastega, et  pidada läbirääkimisi nende poolt väljatöötatud õpetajakoolituse üliõpilaste õppimise kvaliteedi hindamise uurimisinstrumendi kasutamiseks Eestis.

Loe edasi, Kommentaarid: 0

Eduko büroo otsib sisutoimetajaid 25. oktoober 2013

eduko

Eduko büroo otsib toimetajat/toimetajaid, kes toimetaksid J. Brophy õpiku „Motivating Students to Learn“ eesti keelse tõlke.

Loe edasi, Kommentaarid: 0

Eduko büroo otsib tõlkijat 23. oktoober 2013

eduko

Tõlkija ülesandeks on J. Brophy õpiku „Motivating Students to Learn“ tõlkimine inglise keelest eesti keelde. Õpiku maht on ca 630 lk (1lk = 1800 tähemärki) tõlgitavat teksti.

 

Loe edasi, Kommentaarid: 0

Loeng toimub 19. novembril algusega 16.15 Tartu Ülikooli Haridusteaduste instituudi auditooriumis Näituse 2-102. 

Loengust toimub videoülekanne Tallinna Ülikooli ruumi T-416 (Narva mnt 25).

Loe edasi, Kommentaarid: 0

Juba homme, 12. oktoobril alustab ETV-s uus koolielu-teemaline tõsieluseriaal „Üheksandikud“, mis jälgib ühe klassi arengut terve õppeaasta vältel. 

Loe edasi, Kommentaarid: 0

Eduko konkurssi „Õppematerjalide väljaarendamine õpetajakoolituse esmaõppes“ raames valmis õppematerjal „Ajalooõpetus ja -pildid“, mis on audiovisuaalne õppematerjal koos töölehtede ja kunstiteoste fotodega.

Loe edasi, Kommentaarid: 0
10.-13. septembrini toimus Istanbulis Euroopa haridusuuringute konverents ECER 2013. Tart Ülikoolist osalesid konverentsil ja esinesid ettekannetega Piret Viirpalu, Ülle Säälik ja Edgar Krull. Tallinna Ülikoolist osalesid konverentsil ja esinesid ettekannetega Krista Loogma ja Rain Mikser. SA Archimedest esindasid konverentsil Liisa Lumiste ja Maarja Karjaherm.


Loe edasi, Kommentaarid: 0
Oma loengus ja meistriklassis keskendub Jenny refleksiivsele õppimisele.
Loe edasi, Kommentaarid: 0

Algas liitumine hea õpetaja kuuga 18. september 2013

eduko

Kuni 30. septembrini on kõigil koolidel ja lasteaedadel võimalus liituda hea õpetaja kuuga, mille eesmärk on väärtustada õpetaja tööd ja öelda õpetajatele “aitäh“.

Loe edasi, Kommentaarid: 0
Äli Leijen ja Piret Luik osalesid 26.08.-30.08.2013 Münchenis toimunud EARLI konverentsil ja tutvustasid seal uuringugrandi ÕPA raames tehtud alauuringute tulemusi.

Äli Leijen tegi ettekande teemal "Student teachers’ professional identity development during the initial teacher education".

Piret Luik tegi koos Merle Taimaluga ettekande teemal "Factors influencing teaching choice among first year student teachers in Estonia“.Loe edasi, Kommentaarid: 0

Eve Kikas osales EARLI konverentsil 06. september 2013

eduko
Eve Kikas osales 26.08.-30.08.2013 Münchenis toimunud EARLI konverentsil ja tutvustas seal ÕPEÕPI raames tehtud uuringute tulemusi kahel sümpoosiumil. Ettekanded olid järgmised: 

Männamaa, M. & Kikas, E. Transactional Relations between Planning and Task-Avoidance. Their Predictive Role in Math Achievement. 


Soodla, P., Lerkkanen, M-K., Nurmi, J-E., & Kikas, E. Is it important to begin reading instruction before school entry in transparent orthographies? 
Loe edasi, Kommentaarid: 0
Anita Kärner käis õppevisiidil Sotimaal: Effective Assessment for Learning: CIDREE study visit. Visiidi eesmärk oli tutvuda Šotimaa kogemusega kujundava hindamise rakendamisel ning tihendada koostöösidemeid. 

Loe edasi, Kommentaarid: 0

13. augustil toimus nelja uuendusliku praktikamudeli vahehindamise koosolek, kus lisaks mudelite tagasisidele koguti ka sisendit edasisteks tegevusteks praktika arendamisel.  

Loe edasi, Kommentaarid: 0

Eduko büroo otsib eksperti 14. august 2013

eduko

Eksperdi tööülesandeks on konkursi „Õppematerjalide väljaandmine õpetajakoolituse esmaõppes“ raames tehtud audiovisuaalse õppematerjali „Ajalooõpetus ja pildid“ retsenseerimine. Õppematerjal sisaldab 80 minutit audiovisuaalset materjali ning 63 lehekülge töölehti. Eeldatav töö maht on 12 tundi.

Loe edasi, Kommentaarid: 0

Eduko büroo otsib eksperte 22. juuli 2013

eduko
Eksperdi tööülesandeks on konkursi „Uuenduslikud pedagoogilise praktika mudelid õpetajakoolituse esmaõppes“ nelja praktikamudeli vahehindamine. Loe edasi, Kommentaarid: 0

Eduko büroo otsib eksperti 05. juuli 2013

eduko

Eksperdi tööülesandeks on konkursi „Õppematerjalide väljaandmine õpetajakoolituse esmaõppes“ raames tehtud õppematerjali „Kujundav hindamine kui õppimist toetav hindamine“ retsenseerimine. Eeldatav töö maht on 20 tundi.

Loe edasi, Kommentaarid: 0
Tartu Ülikooli religioonipedagoogika dotsent Olga Schihalejev viis Eduko konkurssi "Õpetajakoolituse õppejõududude stažeerimine haridusasutustes" raames Hugo Treffneri Gümnaasiumis läbi 5-tunnise kursuse uurimismeetoditest religiooniuuringutes.
Loe edasi, Kommentaarid: 0
Eduko programmi üks eesmärk on üliõpilastele ja õpetajatele suunatud õpetajahariduse alase nõustamisteenuse arendamine. Järjest olulisemaks on muutunud aga ka nende inimeste nõustamine, kellel kõrgkooli lõpetamisest on möödunud aastaid, kuid kes nüüd on hakanud huvi tundma õpetajaks õppimise vastu. Loe edasi, Kommentaarid: 0
Sihtasutus Archimedes annab teada, et ka sel sügisel saavad soovijad kandideerida õpetajakoolituse stipendiumile. Loe edasi, Kommentaarid: 0

Laupäeval, 25. mail läheb eetrisse viimane saade Kuku raadio ja ESF programmi Eduko koostöös valminud haridussaadete sarjast “KoolOn”. 

Loe edasi, Kommentaarid: 0
Eduko büroo koordinaatorid Liisa Lumiste ja Maarja Karjaherm käisid 9.-10. mail Horvaatias Splitis toimunud Euroopa kõrgharidusasutusi koondava ühenduse EURASHE poolt korraldatud konverentsil, mille fookuses oli kõrgharidus, tööturg ja innovatsioon. Rohkem infot teemade ja ettekannete kohta leiab konverentsi kodulehelt.

Loe edasi, Kommentaarid: 0
Eduko konkurssi "Õppematerjalide väljaarendamine õpetajakoolituse esmaõppes" valmis Lii Lilleoja (Tallinna Ülikooli Pedagoogiline seminar) juhitud projekti raames õppefilmide komplekt ja metoodiline materjal.
Loe edasi, Kommentaarid: 0
Sel laupäeval tuleb saates "KoolOn" juttu Eduko 7. tegevuse raames rahastatavatest õpetajate täienduskoolitustest. Loe edasi, Kommentaarid: 0
19. aprillil toimub Tallinna Ülikooli aulas konverents „Kasvatusteadus – nähtav või nähtamatu“, kus otsitakse vastuseid küsimustele: kas kasvatusteadus on tänases Eesti ühiskonnas nähtav ja kuuldav; kuidas julgustada omamaist pedagoogikat ning kuidas toetada õpetajat teadustulemuste rakendamisel praktikasse? Loe edasi, Kommentaarid: 0
Head kolleegid, 
Ootame teid 25.04.2013   Haridusinnovatsioonikeskuse Keelelabori seminarile: "Keel, lugemine ja tehnoloogia". Seminar algab kell 15.00 ruumis A 018. Loe edasi, Kommentaarid: 0

2.-5. aprillini külastas Eestit Kanada Queen’s University õpetamise ja õppimise professor Tom Russell, kes viis läbi praktikateemalise avaliku loengu ning meistriklassi õpetajakoolituse õppejõududele. 

Loe edasi, Kommentaarid: 0
19. aprill 2013
Tallinna Ülikooli aula 

Loe edasi, Kommentaarid: 0

Täna, 3. aprillil toimub Tallinna Ülikoolis Kanada Queen’s University õpetamise ja õppimise professor Tom Russelli avalik loeng „Praktika kui hea õpetamise võimalus“.

Loe edasi, Kommentaarid: 0
Euroopa suurim haridusuurijaid ühendav organisatsioon EARLI (www.earli.org) on asutanud uue ajakirja Frontline Learning Research, mille esmanumbrisse oodatakse kaastöid. Loe edasi, Kommentaarid: 0

Eduko programmi lisandus tegevus 7 19. märts 2013

eduko
25.veebruaril kinnitati Eduko programmi muudatused, millega lisandus 7. tegevus: pedagoogide täiendusõpe. Loe edasi, Kommentaarid: 0
28.03.2013 kell 14.00 toimub Tallinna Ülikooli ruumis A-018  Haridusinnovatsioonikeskuse alushariduse labori seminar: Lasteaed kui lapse arengu toetaja - mida näitavad uuringud? Loe edasi, Kommentaarid: 0
Kristi Kiilu osales Belgias toimunud "The Reflective Music Teacher" konverentsil ja esines seal ettekandega "Music Teacher as a Bearer and Communicator of Values in Society".

Loe edasi, Kommentaarid: 0
Olete oodatud Queen`s University (Kanada) õpetamise ja õppimise professori Tom Russelli avalikule loengule "Praktika kui hea õpetamise võimalus" 3. aprillil kell 16.00 Tallinna Ülikoolis ruumis M-218 (Uus-Sadama 5). Loeng kantakse telesillana üle Tartu Ülikooli ruumi Salme 1a-214(aula). Loe edasi, Kommentaarid: 0

Meistriklassi teemaks on teooria ühendamine praktikaga: mudelid ja kogemustest õppimine.

Loe edasi, Kommentaarid: 0

Õpetajahariduse infoboks Intellektikal 19. veebruar 2013

eduko
15-16. veebruaril Tartus toimunud noorte haridus- ja infomessil Intellektika tutvustati "Õpi õpetajaks" boksis õpetajaks õppimise võimalusi Eestis. Loe edasi, Kommentaarid: 0
Eduko konkursi "Valikkursuste õpetajate ettevalmistamise esmaõppes" raames valmis professor Paul Varuli õigusõppe programm, mille läbinud õpetajad on valmis õpetama gümnaasiumi valikkursust Inimene ja õigus. Loe edasi, Kommentaarid: 0
2013. aasta kasvatusteaduslike tööde riiklik konkurss preemiafondiga 4350 eurot on avatud. Tööde esitamise tähtaeg on 1. märts. Loe edasi, Kommentaarid: 0

31.01-01.02 Sagadis toimunud aastaseminari peateemaks oli innovatsioon õpetajakoolituses. 


Eduko partnerkõrgkoolid arutlesid üheskoos õpetajahariduse võtmeküsimuste üle ning tutvusid arengutega erinevate ülikoolide õpetajakoolituses, sh uuenduslike praktikamudelite ja didaktikakeskustega.

 

Seminari teisel päeval toimus Mare Porgi lühikoolitus „Valik ideid ja tehnikaid innovatsiooni ergutamiseks“.

 

Lisaks tunnustati Eduko programmi partnereid silmapaistvate tegude eest aastal 2012, milleks olid:

 

·         Tartu Ülikool – kutseõpetaja alusmooduli ja pedagoogilise praktika arendamine

·         Tallinna Ülikool – Haridusinnovatsiooni keskuse käivitamine

·         Tallinna Ülikooli Pedagoogiline Seminar – KELA valdkonna arendamise eestvedamine

·         Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia – ülikooli, erialaliitude ja kutsekoolide vahelise koostöö arendamine

·         Tallinna Tehnikaülikool - inseneripedagoogika täiendusõppeprogrammi arendamise käigus eri sihtgruppide huvide arvestamine

·         Eesti Kunstiakadeemia – didaktika ja praktika arendamine

 

Seminari ettekannete slaidid on kättesaadavad Eduko veebilehel: http://eduko.archimedes.ee/aastakonverents/konverentsi-materjalid

Lisainfo:
Loe edasi, Kommentaarid: 0

Eduko büroo otsib koordinaatorit 04. veebruar 2013

eduko
Eduko büroo otsib Tartu kontorisse koordinaatorit. Loe edasi, Kommentaarid: 0

Eduko büroo otsib eksperti 23. jaanuar 2013

eduko

Eksperdi tööülesandeks on konkursi „Õppematerjalide väljaandmine õpetajakoolituse esmaõppes“ raames tehtud õppefilmide komplekti "Tegevused erivajadustega lastega" retsenseerimine. Eeldatav töö maht on 8 tundi. 

Loe edasi, Kommentaarid: 0

Õpetajaharidusest Riigikogus 18. jaanuar 2013

eduko
Riigikogus räägiti kultuurikomisjoni ettepanekul õpetajahariduse probleemidest. Loe edasi, Kommentaarid: 0
Neljapäeval 17. jaanuaril toimub Riigikogu täiskogu istungil olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Õpetajahariduse hetkeseis, probleemid ja ootused“ arutelu. Loe edasi, Kommentaarid: 0

"KoolOn" 5. jaanuaril 04. jaanuar 2013

eduko

Saates "KoolOn" tuleb sel laupäeval juttu kristlikest koolidest ja õpetajate palgatõusust.

Loe edasi, Kommentaarid: 0

Head uut aastat! 02. jaanuar 2013

eduko
Loe edasi, Kommentaarid: 0

Saates "KoolOn" 15. detsembril 14. detsember 2012

eduko

“KoolOni” teemaks on seekord uuring “Õpetajate õpikäsitused ja uskumused”.

Loe edasi, Kommentaarid: 0

27.-29. novembri toimus Rahvusraamatukogus Koidu Tani-Jürisoo meistriklass „Kooskõlaline klass: klassi kui grupi juhtimine”.

Loe edasi, Kommentaarid: 0

Õpetajahariduse infoboks Teeviidal 04. detsember 2012

eduko

Iga-aastasel noorte infomessil Teeviit oli taas väljas ka "Õpi Õpetajaks" boks, mis reklaamis noortele elluastujatele, kuidas ja miks õppida õpetajaks.

Loe edasi, Kommentaarid: 0

1. detsembri "KoolOnis" 30. november 2012

eduko

Selle nädala saate „KoolOn“ külaliseks on haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo 

Loe edasi, Kommentaarid: 0
Kirsti Kislenko (TLÜ) osales BSRLM - NoRME konverentsil Cambridges ning tegi ettekande "New trends in teacher education: Cases of mathematics, physics, chemistry and biology teachers".
Loe edasi, Kommentaarid: 0
Klaara Kask (TÜ) osales üritusel "IOSTE XV symposium on science and technology education for development, citizenship and social justice" Tuneesias.
Loe edasi, Kommentaarid: 0
Inge Timoštšuk (TLÜ) esines ECERi konverentsil Cadizis ettekandega.
Loe edasi, Kommentaarid: 0

Täna "KoolOnis" 17. november 2012

eduko

Saates "KoolOn" tuleb täna juttu programmist "Aktiivne ja turvaline koolipäev".

 

45 Tallinna ja 44 Soome Turu linna kooli osalevad 2009. aastast ühisprojektis, mille eesmärk on vähendada koolides kiusamist ning panna eri vanuses õpilased näost näkku suhtlema. Stuudios on külas programmi “Aktiivne ja turvaline koolipäev” projektijuht Georg Aher ja Kristiine gümnaasiumi õpetaja Margus Luik, kes räägib kuidas projekt nende koolis rakendus. 

 

„KoolOn“ jõuab Kuku raadio eetrisse laupäeviti kell 17 ja on järelkuulatav aadressilt http://podcast.kuku.ee/saated/koolon/ 

 

Saatesari valmib koostöös Eesti kõrgkoolidega haridusteaduse ja õpetajakoolituse edendamise ESF programmi Eduko raames.

 

Lisainfo:

Triin Vakker

“KoolOn” koordinaator

triin.vakker@ut.ee

737 6121, 55 540 773

Loe edasi, Kommentaarid: 0

Eduko büroo otsib projektijuhti 14. november 2012

eduko
Eduko büroo otsib projektijuhti, kelle ülesandeks on noorte infomessil TEEVIIT 2012 õpetajakoolitust tutvustvava boksi töö koordineerimine. Loe edasi, Kommentaarid: 0

12. novembril toimus praktikaasutuste töörühma laiendatud koosolek. Koosolekul osalesid erinevate ülikoolide õppejõud, koolijuhid, õpetajad, kohalike omavalitsuste esindaja ja üliõpilaste esindaja.

Loe edasi, Kommentaarid: 0

"KoolOn" 3. novembril 02. november 2012

eduko

Selle nädala saates „KoolOn“ tuleb juttu
algatusest “Tagasi kooli” ning kooli noorsootöö erinevatest tahkudest.

Loe edasi, Kommentaarid: 0

Eduko haridusanalüüside infopäev 26. oktoober 2012

eduko

14. novembril kell 12.30-15.30 toimub Tartus Dorpati konverentsikeskuses infopäev, kus tutvustatakse 2012. aasta teises pooles Eduko programmi toel valminud haridusanalüüside tulemusi.

 

PÄEVAKAVA:

 

12.30 Üleminek eestikeelsele õppele: edulood ja väljakutsed. Katri Raik, TÜ Narva kolledži direktor

 

13.05 Eesti PISA 2009 kontekstis: tugevused ja probleemid.

Jaan Mikk, TÜ emeriitprofessor

 

13.40 Loodusteaduslik kirjaoskus gümnaasiumilõpetajate karjäärivaliku mõjutajana (uuringu vahetulemused).

Miia Rannikmäe, TÜ professor

 

14.00 Paus

 

14.20 Põhikooli III astme õpetaja positiivset identiteeti kujundavad omadused.

Kenn Konstabel, TÜ teadur

 

14.55 Kooli õppekava arendamine ja rakendamine. Pille Kõiv, TÜ teadur

 

Haridusanalüüsidega saab tutvuda siin: http://eduko.archimedes.ee/doktoriope-ja-uuringud/rahastatud-analuusid

 

Infopäeva moderaator on Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi juhataja Jaan Kõrgesaar.

 

Osalemine on tasuta, kuid kohtade arv on piiratud. Osalemissoovist palume teada anda Maarja Karjahermile meili teel: maarja.karjaherm@archimedes.ee. Registreerimine lõpeb 9. novembril.

 

Lisainfo:

Maarja Karjaherm

maarja.karjaherm@archimedes.ee

699 9394

Loe edasi, Kommentaarid: 0
Alates 22. oktoobrist kuni 5. novembrini on avatud Haridus- ja Teadusministeeriumi õpetajakoolituse stipendiumiprogrammi taotlusvoor. Loe edasi, Kommentaarid: 0

Alates septembrist on tööd teinud neljaliikmeline praktikaasutuste töörühm, mille eesmärk on välja töötada õpetajakoolituse praktikaasutuste stsenaariumid.

Loe edasi, Kommentaarid: 0
Seekordses „KoolOni“ saates räägitakse kutsehariduse olukorrast Eestis ning
kutsemeisterlikkuse võistlustest.
Loe edasi, Kommentaarid: 0

Praktikaasutuste töörühm, mille eesmärk on töötada välja õpetajakoolituse praktikaasutuste stsenaariumid, kohtus 8. oktoobril Riigikogu Kultuurikomisjoni liikmetega.

Loe edasi, Kommentaarid: 0

Eduko programmi, Eesti kõrgkoolide ning KUKU raadio koostöös alustas 6. oktoobril taas kord uut hooaega saatesari “KoolOn”, mis keskendub hariduse, teadmiste ning koolieluga seotud teemadele.

Loe edasi, Kommentaarid: 0

5. oktoobril toimub Tartus hea õpetaja kuu avaseminar, kus õpetajatele avaldab tunnustust ka haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo.

Loe edasi, Kommentaarid: 0

Oktoober on hea õpetaja kuu 01. oktoober 2012

eduko
Täna algas hea õpetaja kuu, mille eesmärk on tunnustada õpetajate tööd ja kutsuda inimesi õpetajaks õppima. Loe edasi, Kommentaarid: 0
Margus Pedaste (TÜ) käis välislähetusel Saksamaal, et osaleda Bochumi Ülikoolis EARLI SIG20 konverentsil.
Loe edasi, Kommentaarid: 0

Algas hea õpetaja kuuga liitumine 17. september 2012

eduko
Kuni 1. oktoobrini on kõigil koolidel ja lasteaedadel võimalus liituda hea õpetaja kuuga, mille eesmärk on väärtustada õpetaja tööd ja öelda õpetajatele “aitäh”. Loe edasi, Kommentaarid: 0
Äli Leijen (TÜ) osales 30.08 - 01.09.2012 Serbias Belgradis toimunud EARLI SIG10 ja SIG12 toimunud konverentsil "Patchwork. Learning diversities" ettekandega "Unlocking the Potential of Conflicts: A Pilot Study of Professional Identity Development Facilitation during Initial Teacher Education".
Loe edasi, Kommentaarid: 0
Eve Kikas ja Piret Soodla osalesid 27.- 30. augustil Utrechti ülikoolis Hollandis EARLI SIG5 ja SIG15 konverentsidel.
Loe edasi, Kommentaarid: 0
Meistriklass on avatud kõigile õpetajakoolituse õppejõududele ja didaktikutele, kes otsivad uusimat teavet ja meetodeid, mille abil oma seminarides ebakohase käitumise temaatikat praktiliselt käsitleda. Meistriklass on kogemuste vahetamise koht, mis annab võimaluse aruteludeks ja tegevuslike meetodite järeleproovimiseks. Loe edasi, Kommentaarid: 0
Pedagoogilise praktika arendamise kava annab ülevaate pedagoogilise praktika hetkeolukorrast ja seab järgmised sammud praktika arendamiseks õpetajakoolitust pakkuvates kõrgkoolides. Võtmemuutusena nähakse haridusasutuste oluliselt suuremat kaasatust ja vastutust õpetajakoolituse korraldamise eest.   Loe edasi, Kommentaarid: 0
Riigikogu Toimetistes toovad Anu Tootsi ja Triin Lauri välja, kuidas tugevnevas majanduskonkurentsis on poliitikute huviorbiiti tõusnud õpetaja – õpetajakoolitus, õpetajate pakkumise ja nõudluse klapitamine ning tulevaste ja praeguste õpetajate õpetamiskvaliteedi ja arengu kindlustamine. Loe edasi, Kommentaarid: 0
27. augustil kell 15 peab venia legendi loengu „Õpilaste uurimuslike oskuste arendamine kaasaegses õpikeskkonnas“ sotsiaal- ja haridusteaduskonnas tehnoloogiahariduse professori ametisse kandideeriv Margus Pedaste. Loe edasi, Kommentaarid: 0

21.-23. augustil toimub suveakadeemia „Õppimine – Mida? Kuidas? Miks?“ Rapla maakonnas Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakooli äsjavalminud tehnikahoones (Staadioni 12, Kehtna).

Loe edasi, Kommentaarid: 0

Eduko programmi „Tegevusuuringu projekti“ eesmärgiks oli parendada õpetajakoolituse õppejõudude oskusi juhendada üliõpilaste praktilisi uurimusi tegevusuuringu metoodika abil ning soodustada kooli ja kõrgkooli vahelist koostööd.

Loe edasi, Kommentaarid: 0

Sihtasutus Archimedes toetab Eesti kõrghariduse kvaliteedi parandamist riiklike algatuste ja programmide kaudu. Ühe tegevusena koordineerime Eduko programmi elluviimist.

Loe edasi, Kommentaarid: 0
Tartu Ülikool alustab sügisel gümnaasiumi valikaine „Majandus- ja ettevõtlusõpe“ õpetajate ettevalmistamist. Loe edasi, Kommentaarid: 0

Ägedate haridusideede konkurss OHHOO! annab tänavu välja viis võrdset peapreemiat. 500-euroste auhindade saajad valiti 145 esitatud kandidaadi seast.

Loe edasi, Kommentaarid: 0

Eduko programmi konkursi “Õpetajakoolituse õppejõudude stažeerimine haridusasutustes” raames õpetasid 2011/2012. õppeaastal Tallinna Pedagoogilise Seminari ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia õppejõud lasteaias, muusikakoolis ja üldhariduskoolis.

Loe edasi, Kommentaarid: 0

Eduko programmi konkursi “Tegevõpetajate kaasamine kõrgkooli õppetöösse” raames kaasasid 2011/2012. õppeaastal Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia ja Tartu Ülikooli õppejõud oma tegevustesse neli tegevõpetajat.

Loe edasi, Kommentaarid: 0
Maria Jürimäe (TÜ) osales 19.-23.06.2012 Ljubljanas CIDREE konverentsil "Effective Assesment for Learning". CIDREE on Euroopa hariduse uurimise institutsioonide liit. Eestist on CIDREE liikmeks TÜ haridusuuringute ja õppekavaarenduse keskus. Loe edasi, Kommentaarid: 0
Suvekool  “Eestikeelne kool 325: Individuaalsus ja sotsiaalsus kasvatuses ja õppes” toimub 15.-16. augustil 2012 Võrumaal Rõuge vallas Seedri puhketalus. Loe edasi, Kommentaarid: 0

22. juuni Õpetajate Lehes leiab TÜ Pedagogicumi juhataja ja hariduse kutsenõukogu esimees Margus Pedaste, et ametijärgud ja kutsestandardid on oma aja ära elanud.

Loe edasi, Kommentaarid: 0
Kõik algõpetuse ja klassiõpetaja eriala vilistlased, uurijad, haridustegelased ja algõpetuse käekäigust huvitatud üldsuse esindajad on oodatud 27. augustil 2012 Jäneda mõisa algõpetuse koolituskonverentsile. Loe edasi, Kommentaarid: 0
Eesti teaduse populariseerimise auhinna eesmärgiks on väärtustada teaduse populariseerimist, ergutada teadustegevust avalikkusele tutvustavaid tegevusi ning avaldada tunnustust sellesuunalise silmapaistva töö eest. Kandidaate saab esitada
15. septembrini 2012.
Loe edasi, Kommentaarid: 0

Piret Viirpalu ja Juta Jaani Tartu Ülikoolist osalesid 29.05-02.06.2012 Portugalis EERA
3. võrgustiku õppekavaalases kevadkoolis “Strengthening the value of curriculum research for curriculum policies and practices“. EERA on Euroopa Haridusuuringute
Assotsiatsioon.

Loe edasi, Kommentaarid: 0
Sihtasutus Archimedes võtab tööle Eduko programmi koordinaatorid õppekavaarenduse ja kommunikatsiooni valdkonnas. Loe edasi, Kommentaarid: 0
Bayeri teaduse ja hariduse sihtasutus avas uue rahastamisvooru Bayeri sihtasutuse stipendiumite taotlemiseks. Stipendiumifond on 200 000 eurot. Muuhulgas toetatakse reaalteaduste õpetajakoolituse üliõpilaste õppimist Saksamaal. Loe edasi, Kommentaarid: 0

7. juunil 2012 toimus Riigikogu kultuurikomisjoni avalik istung, mille eesmärgiks oli kaardistada, millised on ootused õpetajakoolitusele, kuivõrd hetkeseis vastab ootustele, millised on õpetajakoolituse teravaimad probleemid ja kuidas leida neile lahendusi.

Loe edasi, Kommentaarid: 0

Klaara Kask ja Katrin Vaino (TÜ) osalesid 17.-19.05.2012 Saksamaal Dortmundis sümpoosiumil „Issues of Heterogeneity and Cultural Diversity in Science Education and Science Education Research“.

Loe edasi, Kommentaarid: 0
Täna, 7. juunil kella 14.00-16.30 toimub Riigikogu kultuurikomisjoni avalik arutelu õpetajahariduse tuleviku teemal: õpetajakoolituse hetkeseis, probleemid ja ootused (Riigikogu konverentsisaalis). Loe edasi, Kommentaarid: 0

Eduko programmi konkursi “Tegevõpetajate kaasamine kõrgkooli õppetöösse” raames kaasati 2011/2012. õppeaastal Tallinna Ülikoolis kolm keeleõpetajat ja Tartu Ülikoolis kehalise kasvatuse õpetaja.

Loe edasi, Kommentaarid: 0

2012. aasta märtsis kuulutas Eduko büroo välja konkursi "Õppematerjalide väljaandmine õpetajakoolituse esmaõppes", mille eesmärgiks oli toetada õpetajakoolituse esmaõppe üliõpilastele õppetööks vajalike üld- ja ainedidaktiliste materjalide loomist.

Loe edasi, Kommentaarid: 0

Olete oodatud osalema 23.-24. augustil toimuvasse uuringute suvekooli "Uuringu
või analüüsi finantseerimise taotlemine: Kes peale ei löö, see väravasse ei saa", mida viib läbi professor Aaro Toomela. Suvekooli sihtrühmaks on programmide Eduko ja Primus partnerkõrgkoolide töötajad, kes tegelevad haridusuuringutega.

Loe edasi, Kommentaarid: 2
Tallinna Tehnikaülikooli Eesti inseneripedagoogika keskuses algas vastuvõtt HTM-is registreeritud õpetajate täiendusõppekavale (31 EAP). Täiendusõppes on piiratud arv tasuta õppekohti. Loe edasi, Kommentaarid: 0
Marika Veisson (TLÜ) osales 22.-25.05.2012 Soomes Savonlinnas 10. rahvusvahelisel JTEFS/BBCC konverentsil ettekandega teemal „Teacher-principal-parent partnership supporting children’s learning and sustainable development in preschool child care
institutions".
Loe edasi, Kommentaarid: 0
Alates 2011. aasta sügisest toimunud läbirääkimised Tallinna Pedagoogilise Seminari ja Tallinna Ülikooli edasise koostöö teemal on jõudnud eduka lõpuni. Mõlemad osapooled leidsid, et kõige otstarbekam lahendus on Tallinna Pedagoogilise Seminari ühinemine Tallinna Ülikooliga kolledži staatuses. Loe edasi, Kommentaarid: 0

OHHOO! on ägedate haridusideede konkurss, mis otsib lastaedadest ja üldharidus-koolidest üle Eesti nutikaid ideid, toredaid traditsioone ja pühendunud inimesi. Auhind kuni 3000 eurot on mõeldud võiduprojektide arendamiseks.

Loe edasi, Kommentaarid: 0

16.-18. juulini 2012 toimub Suurbritannias

Canterburys konverents "At the Crossroads:

New Directions in Teacher Education".

Konverentsi korraldab Canterbury Christ

Churchi ülikool.

Loe edasi, Kommentaarid: 0

Aprillis 2012 kuulutas Eduko büroo välja konkursi "Õpetajakoolituse esmaõppe õppekavade arendamine kõrgkoolidevahelises koostöös", mille eesmärgiks oli toetada kõrgkoolidevahelist koostööd esmaõppe õppekavade koostamisel või arendamisel eesmärgiga luua terviklik, kõrgkoolide tugevustel põhinev õppekava või õppekava osa. Konkursile esitati viis taotlust. Täname kõiki osalejaid!

Loe edasi, Kommentaarid: 0

2012. aasta veebruaris kuulutas Eduko programm välja konkursi „Uuenduslikud pedagoogilise praktika mudelid õpetajakoolituse esmaõppes”. Konkursi eesmärgiks on toetada uuenduslike praktikamudelite väljaarendamist ja elluviimist, mis tooksid kaasa kvalitatiivse muutuse nii esmaõppe üliõpilaste kutsealases ettevalmistuses kui ka kõrgkoolide ja praktikaasutuste koostöös. Täname kõiki konkursil osalejaid!

Loe edasi, Kommentaarid: 0
Esmaspäeval, 30. mail 2012 algusega kell 17 toimub Mare hoone ruumis M-421 järjekordne õpetajahariduse ideede kohvik, mille seekordne teema on "Huviharidus - mis, milleks, kuidas?". Arutelu juhatab sisse ja juhib kultuuride uuringute doktorant Ülle Raud. Loe edasi, Kommentaarid: 0
Eduko nõukoja koosolekul 07.05.2012 otsustasid programmi partnerkõrgkoolide, Haridus- ja teadusministeeriumi ja SA Archimedes esindajad, et didaktikakeskuste
e-keskkonna loomise otsustavad Tartu ja Tallinna Ülikool.
Loe edasi, Kommentaarid: 0
07.05.2012 uues koosseisus kohtunud programmi Eduko nõukoda kooskõlastas programmi 2013-2014 prioriteedid ja tegi otsuse didaktikakeskuste e-keskkonna edasise arendamise osas. Loe edasi, Kommentaarid: 0

Eile autasustati Tallinna Ülikooli Ajaloo Instituudi saalis kasvatusteaduslike tööde
riikliku konkursi parimaid. Õpikute kategooria parimaks tunnistati programmi Eduko toel välja antud õpik „Õppimine ja õpetamine mitmekultuurilises õpikeskkonnas“.

 

Loe edasi, Kommentaarid: 0

Reedel, 8. juunil 2012 algusega kell 11 toimub Tartus Dorpati konverentsikeskuses (saal Parrot) ESF programmi Eduko uurimisprojekti "Õpetajate professionaalne areng ja selle toetamine" seminar.

Loe edasi, Kommentaarid: 0

Kirsti Kislenko (TLÜ) tutvus 01.04–07.04.2012 Ameerika Ühendriikides Ohio Osariigi Ülikooli ja Ohio Ülikooli integreeritud ja probleemipõhiste õppekavade loomise ja rakendamisega.

Loe edasi, Kommentaarid: 0

Ligikaudu kaks aastat arendatud harjutuskoolide idee hakkab lõpuks ilmet võtma ning ootab sügisel reaalset testimist. Kontseptsiooni, mis peaks tooma tuntava nihke pedagoogilisse praktikasse, peavad vajalikuks kõik harjutuskooliga seotud inimesed nii ülikoolis, üldhariduskoolides kui ka ministeeriumis.

 

Margus Pedaste, TÜ Pedagogicumi juhataja kt

Loe edasi, Kommentaarid: 0

Äli Leijen (TÜ) osales 10.-11.05.2012 Helsingi Ülikoolis konverentsil „5th Intercultural Arts Education Conference: Design Learning“ ettekandega teemal „Designing support for reflection activities in tertiary dance education“.

Loe edasi, Kommentaarid: 0
Tartu Ülikooli Pedagogicumi direktori kt Margus Pedaste räägib, mida tähendab õpetajaks olemine ja kuidas õnnelikuks saada. Loe edasi, Kommentaarid: 0
Kõik huvilised on oodatud kasvatusteaduste valdkonna konverentsile ja kasvatusteaduslike tööde 2012. aasta riikliku konkursi pidulikule lõpetamisele, mis toimub 16. mail algusega kell 13.00 Ajaloo Instituudi saalis (Rüütli 6, Tallinn). Loe edasi, Kommentaarid: 0
Tartu Ülikooli rektori kandidaatide Volli Kalmu ja Mart Ustavi valimisprogrammidest tõuseb teiste tähtsate teemade kõrval esile õpetajakoolituse senisest jõulisem korraldamine ning õpetajakutse väärtustamine. Loe edasi, Kommentaarid: 0
9.-11. mail  toimub Tallinna Ülikoolis algajate õpetajate arengu toetamise alane rahvusvaheline konverents "Supporting New Teachers in Europe". Konverentsi eesmärgiks on õpetajate koolitajatele, mentoritele ja ka haridusasutuste juhtimisega kokkupuutuvatele spetsialistidele algajate õpetajate tööd puudutavate uuringu-tulemuste ja alustavate õpetajate kohanemist toetavate kogemuste jagamine. Loe edasi, Kommentaarid: 0
Märtsis alustas viimane programmist Eduko toetuse saanud analüüsiprojekt "Üleminek eestikeelsele õppele: edulood ja väljakutsed" (YLEMINEK). Analüüsigrandi eesmärgiks on täpsustada, kuidas toetada pedagooge üleminekul eestikeelsele õppele Eesti venekeelsetes koolides. Loe edasi, Kommentaarid: 0

Õpetajahariduse ideede kovik 02.05 27. aprill 2012

eduko
Kolmapäeval, 2. mail algusega kell 17 toimub Tallinna Ülikooli Mare hoome ruumis
M-439 järjekordne õpetajahariduse ideede kohvik teemal "Lapsevanemalt õpetajale: haridusliku erivajadusega õpilane ja tema pere kooliteel".
  Loe edasi, Kommentaarid: 0

Eduko nõukoja koosseis on uuenenud. Oma soovi nõukoja töös osaleda on kinnitanud Eve Eisenschmidt (TLÜ), Martin Hallik (TÜ), Merle Rihma (TPS), Margus Pärtlas (EMTA), Liina Siib (EKA), Kalle Tammemäe (TTÜ), Urve Vool (SA Archimedes) ja Vilja Saluveer (HTM).

Loe edasi, Kommentaarid: 0
Konkursile "Tegevõpetajate kaasamine kõrgkooli õppetöösse" saabus ligikaudu kaks korda rohkem taotlusi kui toetusfond võimaldab rahastada. Täname kõiki konkursil  osalemast! Hindamiskomisjon otsustas toetada 6 taotlust, mille käigus kaasatakse kõrgkoolide õppetöösse 18 tegevõpetajat.
Loe edasi, Kommentaarid: 0
Eduko konkursi "Õpetajakoolituse õppejõudude stažeerimine haridusasutustes" raames otsustati toetada kolme õppejõu taotlust. Soovime võitjatele indu koolis ja lasteaias ning saadud praktilise kogemuse õpetajakoolitusse toomisel!
Loe edasi, Kommentaarid: 0
Kutsume Eduko programmi partnerkõrgkoolide õppejõude esitama taotlusi konkursile „Õpetajakoolituse õppejõududude stažeerimine haridusasutustes“. Stažeerimise kaudu saadav praktiline kogemus haridusasutuses võimaldab õppejõul paremini kavandada ja arendada nii õpetajakoolituse õppekava kui ka õpetamispraktikat, aitab paremini mõista õpetaja ja koolielu tegelikkust, tõhustab koostööd haridusasutuse ja kõrgkooli vahel.
 
Loe edasi, Kommentaarid: 0

Rahandusministeeriumi hallatavale EL struktuuritoetuste veebilehele oodatakse toetuse saajatelt projektide kohta pildimaterjali. Pildimaterjal paigutatakse aadressile http://www.struktuurifondid.ee/. Esilehel olev pildimaterjal vaheldub ja lisaks on kirjas lühidalt, mida pildil kujutatakse.

Loe edasi, Kommentaarid: 0

12. aprillil toimus Tallinnas Eduko programmi rahvusvaheline konverents, kus rõhutati praktika tähtsust õpetajakoolituses. Ettekandeid pidasid ja töötubasid juhtisid Viive-Riina Ruus, Pille Slabina ja Maarja Mänd Eestist, Erja Syräläinen Soomest, Jacques van der Meer Uus-Meremaalt, Sylvia Chong Singapurist, Kerry Jordan-Daus Inglismaalt ja Tom Russell Kanadast.

 

Loe edasi, Kommentaarid: 0

 

Tartu Ülikooli inglise filoloogia osakonna metoodika õppejõud Piret Kärtner pani ennast proovile õpetajana Ülenurme Gümnaasiumis. Võimalust üldhariduskoolis õpetajana töötada pakkus Eduko programmi konkurss „Õpetajakoolituse õppejõudude stažeerimine haridusasutustes“.

Loe edasi, Kommentaarid: 0
Kolmapäeval, 18. aprillil algusega kell 17 toimub Tallinna Ülikooli Mare hoone ruumis
M-421 järjekordne õpetajahariduse ideede kohvik. Ettekande peab
TLÜ Kasvatusteaduste Instituudi dotsent Tiiu Kuurme teemal „Kuidas me kooli juhatusel meesteks ja naisteks kasvame“.
Loe edasi, Kommentaarid: 0

Anita Kärner (TÜ) osales 27.-29.03.2012 Guilinis Hiinas SLO ja CIDREE korraldatud üldhariduse õppekavade alasel konverentsil. CIDREE on Euroopa hariduse uurimise institutsioonide liit, mille liikmeks Eestist on Tartu Ülikool. SLO on Hollandi õppekavade uurimis- ja arendusinstituut.

Loe edasi, Kommentaarid: 0

Muusikalaboratoorium 14. aprillil 11. aprill 2012

eduko
Ootame musitseerimishu​vilisi põhikooli- ja gümnaasiumiõpil​asi osalema Muusikalaboratooriumi tegevuses. Muusikalaborato​orium avab uksed laupäeval
14. aprillil kell 11.00-14.30 Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia​s (Rävala pst 16, Tallinn).
Loe edasi, Kommentaarid: 0
Eduko programmi partnerkõrgkoolide õpetajakoolituse õppejõud on kuni 07.05.2012 oodatud esitama taotlusi konkursile „Õpetajakoolituse esmaõppe õppekavade arendamine kõrgkoolidevahelises koostöös".
Loe edasi, Kommentaarid: 0
Tartu Ülikooli töötajad ja partnerid on oodatud kaasa mõtlema TÜ pedagoogilise praktika arenduse teemal, et oluliselt tõsta koostöö tõhusust õpetajahariduse kvaliteedi eesmärgil. Seminar toimub 17. aprillil kell 12.00-17.00 Tartu Hugo Treffneri Gümnaasiumis (Munga 12, Tartu). Loe edasi, Kommentaarid: 0
2. aprillil 2012 toimus Tallinnas Õpetajate majas Eduko ja Praxise ühine mõttehommik, millel tõstatati küsimus: kuidas tagada pedagoogilise praktika kvaliteet? Mõttehommikul tutvustati värsket pedagoogilise praktika analüüsi ning arutleti ühiselt pedagoogilise praktika kvaliteedipõhimõtete üle.
Loe edasi, Kommentaarid: 0
Maria Jürimäe (TÜ haridusuuringute ja õppekavaarenduse keskus) osales
22.-23.03.2012 CIDREE võrgustiku kohtumisel. CIDREE on Euroopa hariduse uurimise insitutsioonide liit, mille liikmeks Eestist on Tartu Ülikool.
Loe edasi, Kommentaarid: 0
Kasvatusteaduslike tööde riiklikule konkursile on tööde esitamise tähtaeg 31. märtsil. Osalema oodatakse kõiki, kel 2011. aastal mõni kasvatusteaduste alane töö valminud on. Loe edasi, Kommentaarid: 0
Kui Sul ei ole veel haridusvaldkonna doktorikraadi, siis oled oodatud osalema haridus- ja kasvatusteaduste doktorikooli eelkoolis. See on hea võimalus saada selgusele soovis astuda doktoriõppesse ning teha vajalikud ettevalmistused edukaks kandideerimiseks ja doktoriõpingute alustamiseks. Eelkooli seminarid algavad juba
3. aprillil 2012 Tartu Ülikooli ja Tallinna Ülikooli vahelises videosillas.
Loe edasi, Kommentaarid: 0


 

Eesti õpetajakoolituse õppejõudude ning õpetajatega käis oma kogemusi jagamas maailma üks tippspetsialiste väljakutsuva ja probleemse koolikäitumise alal, Austraalia professor Bill Rogers. Tema raamat „Käitumine klassiruumis. Tõhusa õpetamise, käitumisjuhtimise ja kolleegitoe käsiraamat” ilmus äsja ka eesti keeles. Bill Rogersi lahkel loal on raamat tänaseks kättesaadav ka elektrooniliselt siin.

 

Loe edasi, Kommentaarid: 0
Poliitikauuringute Keskus Praxis poolt on valminud "Pedagoogilise praktika analüüs kuues kõrgkoolis". Analüüsi fookuses on 15 õpetajakoolituse õppekava pedagoogilise praktika korraldus ja finantseerimine. Praktikakorraldust ja finantseerimist kirjeldatakse õppekavade kaupa, võrreldakse õppekavagruppide kaupa ja esitatakse ettepanekud arendustegevuseks.
Loe edasi, Kommentaarid: 0

Õpetajahariduse ideede kohvik 28.03 24. märts 2012

eduko
Kolmapäeval, 28. märtsil algusega kell 17 toimub Tallinna Ülikooli Mare hoone ruumis M-421 järjekordne õpetajahariduse ideede kohvik, sedakorda teeb ettekande väärtuskasvatusest koolis TLÜ kasvatusteaduste doktorant Gertrud Kasemaa. Loe edasi, Kommentaarid: 0
Olete oodatud osa võtma rahvusvahelisest seminarist "Pedagoogilise praktika mudelid Eestis ja maailmas", mis leiab aset 12. aprillil kell 9.45-17.00 Tallinnas Tallink Spa & Conference Hotellis (Sadama 11a). Seminari eesmärgiks on pakkuda õpetajakoolituse korraldajatele, õppejõududele, praktikajuhendajatele ja teistele huvilistele ideid pedagoogilise praktika uuendamiseks.
Loe edasi, Kommentaarid: 0

Sel nädalal jagab Eesti õpetajatega oma kogemusi maailma üks tippspetsialiste väljakutsuva ja probleemse koolikäitumise alal, Austraalia professor Bill Rogers. Tema raamat „Käitumine klassiruumis. Tõhusa õpetamise, käitumisjuhtimise ja kolleegitoe käsiraamat” ilmus äsja ka eesti keeles.

Loe edasi, Kommentaarid: 0

23. märtsil kella 10.30-15.30 toimub haridus- ja teadusministeeriumi suures saalis (Munga 18, Tartu) uuringu „Õpingute ebaõnnestumise kulud Eestis“ tulemusi tutvustav seminar.

Loe edasi, Kommentaarid: 0

Poliitikauuringute Keskus Praxis koostöös Eduko bürooga korraldab 2. aprillil kell 10.00-13.30 Tallinnas Õpetajate maja Hansasaalis (Raekoja plats 14, Tallinn) mõttehommiku „Kuidas tagada pedagoogilise praktika kvaliteet?“. Mõttehommikul tutvustatakse värsket pedagoogilise praktika uuringut ja arutletakse ühiselt pedagoogilise praktika kvaliteedipõhimõtete üle.

Loe edasi, Kommentaarid: 0
Välja on kuulutatud 2012. aasta kasvatusteaduslike tööde riiklik konkurss preemiafondiga 4350 eurot. Tööde esitamise tähtaeg on 31. märtsil. Loe edasi, Kommentaarid: 0
Olete oodatud osa võtma rahvusvahelisest seminarist "Pedagoogilise praktika mudelid Eestis ja maailmas", mis leiab aset 12. aprillil kell 10.00-17.00 Tallinnas. Seminari eesmärgiks on pakkuda õpetajakoolituse korraldajatele, õppejõududele, praktikajuhendajatele ja teistele huvilistele ideid pedagoogilise praktika uuendamiseks. Seminaril tutvustatakse erineva ülesehitusega pedagoogilise praktika mudeleid Uus-Meremaalt, Singapurist, Soomest, Suurbritanniast ja Eestist.
Loe edasi, Kommentaarid: 0
Kolmapäeval, 14. märtsil kl 17 toimub Tallinna Ülikoolis ruumis M-421 õpetajahariduse ideede kohvik teemal „21. sajandi õpetaja ja kool – uuringud ja visioon“. Esineb Ene-Silvia Sarv, kes on Kasvatusteaduste Instituudi lektor ja haridusuurija. Loe edasi, Kommentaarid: 0

Tallinna ülikool annab terve korruse didaktikakeskuse rajamiseks

Tallinna ülikool avab didaktikakeskuse. Nagu ikka, algas seegi hariduslik ettevõtmine betoonivalamisest: TLÜ uue korpuse rajamisest aadressil Narva mnt 27/29. Kui uus korpus valmis, antakse ülikooli peahoones üks korrus täies mahus uuele didaktikakeskusele. Avatava keskuse tegevus hakkab hõlmama nii didaktikaalast teadus- ja arendustegevust, õpetaja põhikoolitust kui ka tegevõpetajate täienduskoolitust. Õppetegevusse kaasatakse lisaks ülikooli õppejõududele meisterõpetajaid-praktikuid.

 

Veebruari algul sai TLÜ-s kokku vestlusring, mille teemaks oligi uue didaktikakeskuse tulevik. Osalesid professorid Peeter Normak, Mati Heid­mets, dotsent Katrin Poom-Valickis, haridustehnoloogia keskuse juhataja Mart Laanpere ning emeriitprofessor Viive-Riina Ruus.

Loe edasi, Kommentaarid: 0
Annela Liivat ja Ingrid Raudsepp Tartu Ülikoolist osalesid 11.-16.02.2012 ATE (Association of Teacher Educators) aastakonverentsil 2012 San Antonios Texases. Loe edasi, Kommentaarid: 0

Õppevahendite laat 21.03.2012 07. märts 2012

eduko
Kolmapäeval, 21. märtsil ajavahemikus kell 11-15 toimub Mare hoone aatriumis (Uus-Sadama 5, III korrus) Tallinna Ülikooli Kasvatusteaduste Instituudi üliõpilaste korraldatav õppevahendite laat. Loe edasi, Kommentaarid: 0
Eduko programmi partnerkõrgkoolide õpetajakoolituse õppejõud on oodatud esitama taotlusi konkursile „Õppematerjalide väljaandmine õpetajakoolituse esmaõppes" kuni 09.04.2012. Konkursi kaudu toetatakse õppematerjalide väljaandmist eesmärgiga luua õpetajakoolituse esmaõppe üliõpilastele õppetööks vajalikke üld- ja ainedidaktilisi materjale, sh käsiraamatuid.
Loe edasi, Kommentaarid: 0
12.-16. märtsil ootab Sind "Tagasi kooli" nädal. Tule ja anna (vähemalt) üks koolitund! Seekordsel "Tagasi kooli" nädalal avab oma uksed külalisõpetajatele enam kui 200 kooli üle Eesti. See tähendab, et igas Eestimaa nurgas oodatakse inimesi, kes valmis kooli minema ja õpilastega oma teadmisi ja kogemusi jagama. Loe edasi, Kommentaarid: 0
Kolmapäeval, 29. veebruaril kl 17.00 toimub Tallinna Ülikoolis ruumis M-421 Õpetajahariduse ideede kohvik teemal "Koolipsühholoogi pilguga koolitegelikkusest". Loe edasi, Kommentaarid: 0

Olete oodatud neljapäeval, 24. mail 2012 osalema professor Aaro Toomela seminarile, kus analüüsitakse sotsiaal- ja käitumisteadustes levinud mängureegleid.  

Loe edasi, Kommentaarid: 1

 

Eduko programmi partnerkõrgkoolide õpetajakoolituse õppejõud on oodatud esitama taotlusi konkursile „Tegevõpetajate kaasamine kõrgkooli õppetöösse". Konkursi kaudu saavad Eduko partnerkõrgkoolide õpetajakoolituse õppejõud kaasata tegevõpetajaid õppetöö läbiviimisesse, näiteks kutsuda tegevõpetajaid läbi viima loenguid, seminare, praktikume, koolitusi üliõpilastele. Tegevõpetajate kaasamise eesmärgiks on suurendada haridusasutuste ja kõrgkoolide vahelist koostööd ning üksteiselt õppimist, rikastada õppeprotsessi seostades teooria enam praktikaga ning toetada õppejõudude ja üliõpilaste professionaalset arengut ja õppimist.

Loe edasi, Kommentaarid: 0

Kutsume Eduko programmi partnerkõrgkoolide õppejõude esitama taotlusi konkursile „Õpetajakoolituse õppejõududude stažeerimine haridusasutustes“. Õpilased ja nende õpetamine on muutumises ning selleks, et olla pädev õpetajakoolitaja, on oluline end aeg-ajalt reaalselt klassi ees proovile panna.

Loe edasi, Kommentaarid: 0

Haridusuuringute infopäev 21. märtsil 16. veebruar 2012

eduko
Kolmapäeval, 21. märtsil 2012 toimub Tartus Dorpati konverentsikeskuses programmi Primus kõrgharidusuuringute teabepäev, millel tutvustatakse 2011. aastal Primuse toel valminud nelja uuringu tulemusi. Loe edasi, Kommentaarid: 0

Õhus on uutmist 16. veebruar 2012

eduko

 

Innovatsioonis, loovuses ja püsivas õppimises nähakse üha rohkem praeguste globaalsete murede ja vastuolude lahendamise võtit. Kui räägime õppimisest, loovusest ja innovatsioonist 21. sajandil, siis millest me tegelikult räägime? Mis on tulevikuõppimine, millisel viisil võiks see pakkuda lahendusi riikide ja rahvaste muredele ning kuidas saaks tulevikuõppimine viia edasi Eesti ühiskonda ja hariduselu? 27. jaanuaril toimunud tulevikuõppimise seminar oli sündmus, kus ei hakanud kordagi igav. See on kiitus nii korraldajatele kui ka esinejatele. Minu kolm kokkuvõtvat muljet seminarist on järgmised.

Mati Heidmets, sotsiaalpsühholoogia professor ja hariduspoliitika keskuse juhataja

Loe edasi, Kommentaarid: 0

Meistriklassi eesmärgiks on anda infot ja konkreetsed meetodid, kuidas õpetada õpetajakoolituse üliõpilasi tegelema ebakohase käitumisega mõjusalt ja osapoolte jaoks väärikal moel, et saavutada head ja toimivad suhted õpilastega.

Loe edasi, Kommentaarid: 0

 

Eduko programmi partnerkõrgkoolide ja praktikaasutuste meeskonnad on oodatud esitama taotlusi konkursile ”Uuenduslikud pedagoogilise praktika mudelid õpetajakoolituse esmaõppes". Praktikaasutusteks võivad olla üldhariduskoolid, koolieelsed õppeasutused, huvikoolid, muuseumid jt (haridus)asutused, kus korraldatakse õpetajate pedagoogilist praktikat.

Loe edasi, Kommentaarid: 1
Tulevaste lasteaiaõpetajate koolitamiseks on programmi Eduko toel valminud õppefilmid eelkooliealistele lastele meedia eakohaseks tutvustamiseks. Kolmapäeval, 15. veebruaril toimub õppefilmi esitlus koos filmi autori kommentaaridega.
Loe edasi, Kommentaarid: 0
Eduko büroo meeskond sai täiendust ning tegevuste 3 ja 4 koordinaatorina alustas tööd Liis Revell, büroost lahkub lapsehoolduspuhkusele büroo assistent Kadri Bader. Teibi Tormi ja Monika Maamägi tööülesanded on muutunud.
Loe edasi, Kommentaarid: 0
Õpetajaid koolitavate kõrgkoolide esindajate poolt koostati ajavahemikus august 2011- jaanuar 2012 ettepanekud „Õpetajate koolituse raamnõuete“ uuendamiseks.
Loe edasi, Kommentaarid: 0
Tartu Ülikooli õppejõu Miia Rannikmäe eestvedamisel toimus projekt "Uurimuslik õpe ja konstruktivism". Projekti toetati Eduko programmi konkursi "Tegevõpetajate kaasamine kõrgkooli õppetöösse" raames.
Loe edasi, Kommentaarid: 0

Käesoleval aastal toimub Eduko programmi tegevuste 3 ja 4 raames partnerkõrgkoolidele viis konkurssi. Alljärgnev loetelu annab ülevaate konkursside sisust ja tähtaegadest. Konkursi tingimused ja hindamiskomisjoni koosseis avaldatakse Eduko kodulehel ja saadetakse meililistidesse vähemalt kolm nädalat enne konkursi tähtaega.

Loe edasi, Kommentaarid: 0

Pedagoogiline seminar 08.02.2012 02. veebruar 2012

eduko

Kolmapäeval, 8. veebruaril algusega kell 16.00 toimub TLÜ Ajaloo Instituudis
(Rüütli 6) pedagoogiline seminar teemal haridusdiskursuse muutumatus.

 

Loe edasi, Kommentaarid: 0

Olete oodatud 15.-16. märtsil 2012 osalema Austraalia tunnustatud haridusnõustaja prof. Bill Rogersi käitumise juhtimise seminaridele, kus antakse praktilist nõu, kuidas läheneda kooliterviklikult väljakutsuvale käitumisele nii algklassides kui ka põhikoolis. 

Loe edasi, Kommentaarid: 5
Kutsume osalema didaktikakeskuste e-keskkonna eelanalüüsi lõpparuande tutvustusel esmaspäeval, 13.02 kell 16.00-17.30 Tallinnas EKKA ruumides (Toompuiestee 30) ja Tartus Pedagogicumis (Tähe 4). Registreeru üritusele siin.
Loe edasi, Kommentaarid: 0

Kolmapäeval, 8. veebruaril kl 17.00 Tallinna Ülikooli Senati saalis (M-648) toimuvas õpetajahariduse ideede kohvikus annab TLÜ Haridusuuringute keskuse juhataja, vanemteadur Krista Loogma ülevaate äsjalõppenud uurimisprojektist "Haridusmuutus kui sotsiaalne innovatsioon".

Loe edasi, Kommentaarid: 0
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia dotsent Ene Kangron käis kogemusvahetusreisil Rootsis Malmö Muusikaakadeemias, et tutvuda muusikapedagoogika osakonna pedagoogilise praktika sisu ja korraldusega.
Loe edasi, Kommentaarid: 0
Edukalt lõppes Mari-Liis Palginõmme (Tartu Ülikool) poolt juhitud Eduko programmi innovatiivsete ideede konkursi võiduprojekt ettevõtlikkusõppe edendamiseks koolieelsetes lasteasutustes ning põhikooli I ja II astmes.
Loe edasi, Kommentaarid: 0
Terje Väljataga (Tallinna Ülikool) juhtimisel sai alguse innovatiivsete ideede konkursil rahastuse saanud DigiMina projekt.
Loe edasi, Kommentaarid: 0

Valmis TEPE konverentsi kogumik 18. jaanuar 2012

eduko

Äsja ilmus Eduko programmi ja Tallinna Ülikooli koostöös õpetajaid koolitavate ülikoolide võrgustiku (TEPE) 4. aastakonverentsi kogumik. Konverentsi ettekannete põhjal koostatud kogumikus analüüsitakse õpetajahariduse erinevaid tahke. Kogumiku toimetajad on Eve Eisenschmidt (Tallinna Ülikool) ja Erika Löfström (Helsingi Ülikool).

Loe edasi, Kommentaarid: 0
2011. aasta sügisel koostas õpetajakoolitust magistritasemel pakkuvate kõrgkoolide esindajatest moodustatud töörühm, õpetajakoolituse magistritöödele ja -eksamitele miinimumnõuded. Töö tulemusel valmis soovituslik näidisjuhend kõrgkoolidele õpetajakoolituse magistritööde ja -eksamite korraldamiseks.
Loe edasi, Kommentaarid: 0
Kristi Vinteri (Tallinna Pedagoogiline Seminar) juhtimisel valmis Eduko programmi innovatiivsete ideede konkursi toel uus lahendus meediakasvatuse didaktikas.
Loe edasi, Kommentaarid: 0
Lõppes Eduko programmi Innovatiivsete ideede konkursil rahastuse saanud Tartu Ülikooli projekt uue pedagoogilise praktika mudeli piloteerimiseks eripedagoogikas.
Loe edasi, Kommentaarid: 0
Anneli Kasesalu (Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledži) poolt juhitud Eduko programmi innovatiivsete ideede konkursi võiduprojekti kaudu loodi uusi õppematerjale abiks ettevõtlikkuse edendamisel põhikoolis.
Loe edasi, Kommentaarid: 0

Kolmapäeval, 25. jaanuaril algusega kl 16.15 toimub TLÜ Ajaloo Instituudis (Rüütli 6, ruum 307, sissepääs Rüütli 10 kaudu) käesoleva aasta esimene pedagoogiline seminar. Ettekandega esineb Tallinna Ülikooli kasvatusteaduste doktorant Milvi Martina Piir, ettekande teemaks on "Eestlane ja tema ajalugu: noorema põlvkonna ambivalentsid".

 

Loe edasi, Kommentaarid: 0
Neljapäeval, 19. jaanuaril kell 10.00–17.30 toimub Tallinna Ülikoolis (Mare hoone, Uus-Sadama 5, M-225) konverents "Akadeemiline juht kui muudatuste elluviija", kus keskendutakse juhtimisele akadeemilises organisatsioonis. Olulisemad teemad on juhi areng ja töötajate arengu toetamine, teadlase, õppejõu ning juhi karjääri ühendamine ja akadeemiliste juhtide järelkasvu toetamine. Päev on üles ehitatud kogemuse jagamisele ning aruteludele.
Loe edasi, Kommentaarid: 0
28.-30.11.2011 osalesid Lehte Tuuling (TLÜ Rakvere Kolledž), Maire Tuul (TLÜ), Maret Olo (TÜ), Tatjana Sile (TÜ Narva Kolledž) ja Irina Järva (TPS) kogemusvahetusreisil Tampere Ülikooli.

Loe edasi, Kommentaarid: 0
27.01.2012 oodatakse kõiki huvilisi Tallinna Ülikooli arutlema selle üle, millised on meie arusaamad õppimisest praegu ning milline lähenemine võiks pakkuda värskust ja atraktiivsust nii kasvatusteadustele kui ka õpetaja professioonile, saaks olla arenguimpulsiks õppimiskultuuri muutusele kogu ühiskonnas. Loe edasi, Kommentaarid: 1
Eduko innovatiivsete ideede konkursil toetuse saanud projektidest on detsembrikuus edukalt lõppenud kaks Tallinna Ülikooli töötajate koordineeritud projekti. Allpool saate lähemalt tutvuda projektide idee lühikirjeldusega ja täitjate hinnanguga tulemustele. Loe edasi, Kommentaarid: 0
15.-16.03.2012, kell 11:00-17:30 toimuvad Tallinna Ülikooli Tallinna saalis prof. Bill Rogersi käitumise juhtimise seminarid „Väljakutsuv käitumine - kooliterviklik lähenemine“. Loe edasi, Kommentaarid: 0
Konkursile "Valikkursuste õpetajate ettevalmistamine esmaõppes" laekus 18 taotlust, millest hindamiskomisjon otsustas toetada 10 taotlust kogusummas 29 574,62 EUR. Sealhulgas, otsustati toetada viite taotlejat osaliselt, et tagada samade valdkondade koostöine areng erinevates ülikoolides.  
Loe edasi, Kommentaarid: 0

Võtame tähtajalise töölepinguga TALLINNA kontorisse tööle KONSULTANDI, kelle töö sisuks on programmi „Eduko“ tegevuste elluviimine.

Loe edasi, Kommentaarid: 0
Eduko nõukoja 02. detsembril 2011 toimunud kohtumisel anti ülevaade 2011. aasta eelarvekasutusest ning 2012. aasta tegevuskavast  ja eelarvest.
Loe edasi, Kommentaarid: 0

Eduko tunnustas aasta tegijaid 06. detsember 2011

eduko

Üks aasta Eduko programmi elluviimisel on taas läbi saamas. Aitäh kõigile, kes on Eduko tegevusi jõudsalt ellu viinud! Sellel aastal kuulutas programm Eduko esmakordselt välja ka konkursi 2011. aasta tegijate tunnustamiseks. Tiitliga pärjati Margus Pedaste Tartu Ülikoolist, Peeter Normak Tallinna Ülikoolist ja Kristi Vinter Tallinna Pedagoogilisest Seminarist.


Loe edasi, Kommentaarid: 1

Eesti meedias on tekkinud tõsine arutelu teemal, kas tulevikus õpivad lapsed kooli asemel internetis või milliseks jääb kooli roll interneti-põhise õppe ajastul. Meile kõigile olulise teema arutamiseks ootame üliõpilasi ja õppejõude Ideekohvikusse „Erinevad generatsioonid ja põrkuvad arusaamad 21. sajandi koolis“ juba kolmapäeval 7. detsembril kell 16.30-18.15 Tallinna Ülikooli ruumis M-439.

Loe edasi, Kommentaarid: 0
14.-18.11.2011 osalesid Anu Treikelder, Pille Lille, Maigi Vija ja Svetlana Jevstratova kogemusvahetusreisil Belgias, Liège'i ülikoolis.

Loe edasi, Kommentaarid: 0
Tallinna Tehnikaülikoolis on valminud veebipõhine õppematerjal, mis on abiks loodusteaduste õpetajatele ja ka õpilastele. Loe edasi, Kommentaarid: 0

Sügishooaja 2011 viimane „KoolOn“ võtab pikema vaatluse alla kooliõpilaste teadmised majandusest: ollakse kohal konverentsil „Majandushariduse mõtted ja võtted“, kus vestluskaaslasteks Swedbanki Eraisikute Rahaasjade teabekeskuse juht Piret Suitsu ja Eesti Majandusõpetajate Seltsi juht Elbe Metsatalu.

 

Uue gümnaasiumitele mõeldud majandusõpiku toimetaja Epp Vodja räägib aga lähemalt viidatud õpikust, mis jääb koolides kasutusele järgmiseks viieks aastaks. Saade heidab ka põgusa pilgu ka Saksamaa haridussüsteemile, uurides, kui palju on seal rahalisi vahendeid kärbitud. Saadet veab Kristel Kossar.

Loe edasi, Kommentaarid: 0

Koostöös õpetajakoolitust magistritasemel pakkuvate kõrgkoolidega on valminud  ettepanekud õpetajakoolituse magistritööde ja -eksamite miinimumnõuete omavaheliseks kokkuleppimiseks. Miinimumnõuete ettepanekud on kõrgkoolidesse tagasisideks saadetud. Soovi korral saate nõuetele anda ka personaalset tagasisidet!

Loe edasi, Kommentaarid: 0
30.10 - 02.11.2011 osalesid Tallinna Ülikooli õppejõud Katrin Poom-Valickis, Mare Oja ja Kristi Kislenko ning Tartu Ülikoolist Margus Pedaste ja Edgar Krull koos Laagri kooli õppealajuhataja Merike Terepsoniga kogemusvahetusreisil Winchesteri Ülikooli.
Loe edasi, Kommentaarid: 0

Alanud on „Õpetajate koolituse raamnõuete“ muutmise protsess. Muudatusettepanekud on saadetud erinevatele organisatsioonidele tagasiside andmiseks. Soovi korral on võimalik anda ka personaalset tagasisidet!

Loe edasi, Kommentaarid: 0
Heino Kaljuste sünniaastapäeval 18. novembril tähistab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia koolimuusika instituut koolimuusika päeva. Loe edasi, Kommentaarid: 0
Tänases „KoolOnis“ räägitakse lähemalt lasteaedadest ja lasteaiaõpetajatest. Tallinna Ülikooli emeriitprofessor Leida Talts räägib, milline on alushariduse tase koolieelsetes õppeasutustes, sest mõni aasta tagasi viidi läbi põhjalik üle-eestiline uuring. Külla minnakse aga Tallinnasse Komeedi lasteaeda, et lastelt küsida, kuidas neile seal meeldib ning uurida lasteaiaõpetajalt ning ajakirja Lasteaed toimetajalt Ülle Tõnumaalt, missugune on üks hea lasteaed. Saadet veab Kristel Kossar. Loe edasi, Kommentaarid: 0
Tallinna Pedagoogilises Seminaris toimus koostöös haridusteaduse ja õpetajakoolituse edendamise programmiga Eduko 10. novembril meediakasvatuse konverents “Laps ja muutuv õpikeskkond”.
Loe edasi, Kommentaarid: 0
Haridus- ja Teadusministeerium jätkab õpetajakoolituses õppivatele tudengitele ning tulevastele muusika- ja tantsuõpetajatele stipendiumi maksmist. Stipendiumiga soovitakse motiveerida õpetajatööks andekaid üliõpilasi õpetajakoolituse erialadele kandideerima ja õpetajakutset omandama. Taotlusi stipendiumi saamiseks saab esitada alates tänasest, 14. novembrist. Ühe stipendiumi suurus 2010/2011. õppeaastal on 1278 eurot. Loe edasi, Kommentaarid: 0
27. oktoobril toimus Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledžis iga-aastane koolirahva ideelaat. Sel korral andis üritusele värvi õpetajatele ja klassiõpetaja eriala üliõpilastele suunatud konkursi „Olen ettevõtlik 2011” lõpetamine ja parematest parimate väljaselgitamine. Loe edasi, Kommentaarid: 0
26.10.2011  tutvusid Tallinna Ülikooli õppejõud Tiina Elvisto, Sirje Siska ja Imbi Henno Helsingi Ülikooli LUMA keskuse loodusteaduslike ainete didaktikakeskusega ja said ülevaate toimiva didaktikakeskuse töökorraldusest.
Loe edasi, Kommentaarid: 0
Selle nädala teises pooles peeti Pärnus maha järjekordne noortekonverents „Lahe koolipäev“. Tänavune konverents kutsus osalejaid eneselt küsima: kas olen küllalt pöörane? Loe edasi, Kommentaarid: 0

Programm Eduko kuulutab välja konkursi 2011. aasta tegijate tunnustamiseks.

Loe edasi, Kommentaarid: 0

Algamas on didaktikakeskuste e-keskkonna eelanalüüs, mille eesmärgiks on kaardistada erinevate kõrgkoolide akadeemiliste töötajate vajadused seoses e-keskkonna loomisega ja luua e-keskkonna prototüüp koos eeldatava maksumusega. E-keskkonna eelanalüüsi läbiviimise hanke võitis Trinidad Consulting OÜ. Eelanalüüs viiakse läbi ajavahemikus 26.10.2011 - 31.01.2012.

Loe edasi, Kommentaarid: 0

Oktoobrikuu viimases haridussaates „KoolOn“ kõneletakse meediast noorte maailmapildi kujundajana.

Loe edasi, Kommentaarid: 0
09.-11.10.2011 osalesid Tartu Ülikooli õppejõud Olga Schihalejevi eestvedamisel kogemusvahetusreisil, tutvumaks Stockholmi ja Södertöni ülikooliga ning Rootsi Spordi- ja Terviseteaduste kooli õpetajakoolitusega. Reisi toetati Eduko kogemusvahetusreiside konkursi raames.
Loe edasi, Kommentaarid: 0

10.-11. mail 2012 toimub Tallinna Ülikoolis algajate õpetajate arengu toetamise alane rahvusvaheline konverents, kus osalevad kahe Euroopa suure võrgustiku partnerid.

Loe edasi, Kommentaarid: 0

24. oktoobril toimuva sügisese avatud uste päeva osana toimub Tallinna Ülikoolis ka kasvatusteaduslike erialade laat, kus tutvustatakse kõiki ülikooli kasvatusteaduslikke ja õpetajakoolituse erialasid. Infot jagavad ja küsimustele vastavad tudengid, kes on õpetajaametit juba omandamas, lisaks on võimalik kaasa haarata infomaterjale.

Loe edasi, Kommentaarid: 0
21. oktoobril kell 11 on Kuku raadio eetris taas haridussaade "KoolOn“. Sedakorda on saade pühendatud Hea õpetaja kuule ning stuudios on külas parimad Eesti õpetajad. Loe edasi, Kommentaarid: 0

Pedagoogiliste seminaride sari TLÜs 20. oktoober 2011

eduko
Tallinna Ülikooli ajaloodidaktika keskus jätkab 9. novembril pedagoogiliste seminaride sarjaga. Seminarid toimuvad üks kord kuus kell 16.00-17.30 Ajaloo Instituudi III korruse saalis aadressil Rüütli 6.
Loe edasi, Kommentaarid: 0

Tallinna Ülikool korraldab 27. oktoobril arvult kolmandaid noorte õpetajate mõttetalguid, sedakorda on talgute põhiteemaks loovus ja loovuse toetamine koolis, koondudes pealkirja alla „Jäljendajast loojaks“.

Loe edasi, Kommentaarid: 0
Eduko programmi partnerkõrgkoolide õpetajakoolituse õppejõud on oodatud esitama taotlusi konkursile „Valikkursuste õpetajate ettevalmistamine esmaõppes" kuni 28.11.2011.
Loe edasi, Kommentaarid: 0

Koolirahva Ideelaat 2011 17. oktoober 2011

eduko
27. oktoobril toimub Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledžis Koolirahva Ideelaat 2011, mille raames leiab aset ka konkursi Olen Ettevõtlik 2011 lõppüritus. Loe edasi, Kommentaarid: 0
Tallinna Pedagoogiline Seminar koostöös haridusteaduse ja õpetajakoolituse edendamise programmiga Eduko kutsub lasteaiaõpetajaid 10. novembril 2011 meediakasvatuse konverentsile "Laps ja muutuv õpikeskkond". Loe edasi, Kommentaarid: 1

14. oktoobril algusega kell 11 on Kuku raadio eetris taas haridussaade "KoolOn", mis seekord keskendub õpingute katkestamise teemale.

 

Loe edasi, Kommentaarid: 0

President Toomas Hendrik Ilves annab sel neljapäeval, 13. oktoobril kell 15.00 Kadriorus üle 2011. aasta hariduspreemiad. Tänavused hariduspreemiad pälvisid Viivi Maanso (Tallinna ülikooli emeriitdotsent), Andres Talts (Tallinna Reaalkooli matemaatikaõpetaja-metoodik), Reet Noorlaid (Tartu Miina Härma gümnaasiumi inglise keele õpetaja-metoodik).

Loe edasi, Kommentaarid: 0
6. oktoobril toimus Tallinna Pedagoogilise Seminari aulas alushariduse ja täiendusõppe osakonna ja Tallinna Lasteaia Vesiroos ühiskonverents "Tark ja loov lasteaiaõpetaja". Konverents oli pühendatud kooli 75. juubelile ja kauaaegse koostööpartneri Lasteaed Vesiroos 40. juubelile.
Loe edasi, Kommentaarid: 0
Tänane "KoolOn" on kohal kõrgharidusfoorumil, kus räägitakse kõrgkoolide rahvusvahelistumisest. Loe edasi, Kommentaarid: 0

Oktoobris tähistatavast Hea õpetaja kuust võtab sel aastal osa rekordarv koole ja lasteaedu üle Eesti. Tänase õpetajate päeva seisuga on osalejaid 321, mis on pea poole võrra mullusest rohkem.

Loe edasi, Kommentaarid: 0

27. oktoobril 2011 toimuvad Tallinna Ülikoolis toimuva alustavate õpetajate mõttetalgud - JÄLJENDAJAST LOOJAKS. Infot võib julgelt noorte õpetajate (staaž 0-5 aastat) hulgas levitada.

 

Loe edasi, Kommentaarid: 0
Tallinna Ülikooli ajaloodidaktika keskus alustab 5. oktoobril pedagoogiliste seminaridega, mis hakkavad toimuma kord kuus kell 16.00–17.30 Ajaloo Instituudi III korruse saalis aadressil Rüütli 6. Loe edasi, Kommentaarid: 0
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia koolimuusika instituut korraldab 13.-14.10.2011 rahvusvahelise ümarlaua "Eesti muusikaharidus Euroopa ja maailma kontekstis". Ümarlaud toimub EMTA kammersaalis (Rävala pst 16, Tallinn). Loe edasi, Kommentaarid: 0
Hiljuti Lasnamäel toimunud koolikiusamise juhtum, millesse sekkus jõuliselt ka üks lapsevanem, sunnib koolikiusamise teema taas luubi alla võtma. Loe edasi, Kommentaarid: 0
Edukost rahastati nelja Tartu Ülikooli esindaja osalemist ettekandega 13.-16. septembrini Berliinis toimunud konverentsil ECER 2011. Loe edasi, Kommentaarid: 0

Oktoober on traditsiooniliselt Hea õpetaja kuu, mille eesmärk on väärtustada pedagoogide tööd ja öelda õpetajale aitäh. Tänavu julgustab Hea õpetaja kuu tooma kooli uusi nutikaid lahendusi, mis teevad õppimise vaheldusrikkamaks.

Loe edasi, Kommentaarid: 0
Sel reedel võtab „KoolOn“ Kuku raadio eetris vaatluse alla kutsehariduse olukorra Eestis, ülevaate kutsehariduse praegusest seisust annab Haridus- ja Teadusministeeriumi kutse- ja täiskasvanuhariduse osakonna juhataja Andres Pung. Loe edasi, Kommentaarid: 0
Käesoleval aastal omistab Riho Pätsi Koolimuusika Fond juba kümnendat korda laureaaditiitlid silmapaistvatele koolimuusika edendajatele. 2011. aasta laureaaditiitli pälvis teiste hulgas muusikapedagoogika uurija Kristi Kiilu. Laureaaditunnistusega kaasneb ehtekunstnik Jaan Pärna kujundatud hõbemärk ning stipendium 800 eurot.  Loe edasi, Kommentaarid: 0

Täna kell 11 algav „KoolOn“ uurib, kuidas koolid õpetajaid ja õpetajad tööd leiavad – paraku on nõnda, et nii mõneski koolis on algaval kooliaastal mõni aineõpetaja puudu. Mis on siis põhjuseks, kas tõesti ainult palk?

Loe edasi, Kommentaarid: 0

16. septembril on Kuku raadio eetris taas haridussaade „KoolOn", mis võtab kõne alla kõik hariduse ja teadmistega seotu. Sel reedel uurib „KoolOn", kuidas koolid õpetajaid ja õpetajad tööd leiavad – paraku on nõnda, et nii mõneski koolis on alanud kooliaastal mõni aineõpetaja puudu. Mis on siis põhjuseks, kas tõesti ainult palk? Sõna saavad õpetajad ja erialaliidu esindajad, aga külastatakse ka kooli, kus parasjagu aineõpetajat otsitakse.

Loe edasi, Kommentaarid: 0

Hollandi haridusteadlaste seminarid TÜs 13. september 2011

eduko

3.-5. oktoober toimub Tartus ESFi programmide Eduko ning haridus- ja kasvatusteaduste doktorikool toel neli seminari, kus tutvustatakse Hollandi õpetajakoolituse ja doktoriõppe viimaseid arenguid ja arutletakse selle üle, kuidas arendada Eesti õpetajakoolitust ja valdkondlikku doktoriõpet. Seminarid viivad läbi Hollandi haridusteadlased Dr. Pauline Meijer ja prof. P. Robert-Jan Simons.

Loe edasi, Kommentaarid: 0

6. oktoobril algusega kell 11.00 toimub Tallinna Pedagoogilise Seminari aulas alushariduse- ja täiendusõppe osakonna ja Tallinna Lasteaia Vesiroos ühiskonverents "Tark ja loov lasteaiaõpetaja".

Loe edasi, Kommentaarid: 0

Sihtasutus Archimedes kutsub teid käesolevaga lihtmenetlusega hanke korras esitama pakkumust töö „Didaktikakeskuste e-keskkonna eelanalüüs“ läbiviimiseks.

Loe edasi, Kommentaarid: 1

Täna, 9. septembril stardib Kuku raadios taas saatesari „KoolOn“, mis võtab kõne alla kõik hariduse ja teadmistega seotu. Reedel kell 11 (kordus laupäeval kell 19) on sel nädalal fookuses Eesti Inimarengu Aruanne 2011.

Loe edasi, Kommentaarid: 0

Katrin Poom-Valickis (TLÜ) osales 30.08-03.09.2011 Suurbritannias Exeteris toimunud EARLI konverentsil „Education for a Global Networked Society“ ettekandega teemal „Beliefs about Teaching: Persistent or Malleable? - a Study on Metaphors“.

Loe edasi, Kommentaarid: 0
Õppeaasta lõpuga sai läbi ka Anu Tootsi poolt Tallinna Ülikoolis koordineeritud analüüsiprojekt "Eesti kool ja õpetaja rahvusvahelises haridusvõrdluses" (EKORA).  Loe edasi, Kommentaarid: 0

Tallinna ja Tartu ülikooli õppejõud osalesid 29.08-02.09.2011 kogemusvahetusreisil Lõuna-Taani Ülikooli Kolledžis tutvumaks Taani haridussüsteemi ja õpetajakoolitusega.

Loe edasi, Kommentaarid: 0

Eduko programmi toel avab Tallinna Ülikooli Õpilasakadeemia koostöös TLÜ Kasvatusteaduste Instituudi õppejõududega 1. oktoobrist gümnaasiumi- ja kutsekooliõpilastele suunatud tasuta kursuse „Õppimine. Õpetamine. Juhtimine“.

Loe edasi, Kommentaarid: 0

Vabariigi Presidendi hariduspreemia 02. september 2011

eduko

Vabariigi Presidendi hariduspreemia võib määrata kõigil õpitasanditel haridusalaga seotud inimestele, kes on saavutanud Eesti hariduselus väljapaistvaid tulemusi õpetajana, õppejõuna, haridusasutuse juhina või töötajana haridusasutuses, õpikute ja metoodiliste materjalide koostajana, samuti haridusalaste praktiliste uuenduste algatamisega ja ellurakendamisega või haridusametnikuna hariduspoliitika väljatöötamisel.

 

Vabariigi Presidendi hariduspreemiale on kandidaate võimalik esitada 30. septembrini 2011. 

 

Täpsem info: Vabariigi Presidendi hariduspreemia

Loe edasi, Kommentaarid: 0

Osale parima õppejõu konkursil! 31. august 2011

eduko

Kesk-Euroopa Ülikool (CEU – Central European University) tähistab sel aastal oma
20. aastapäeva ja seoses sellega algatas parima sotsiaal- ja humanitaarteaduste õppejõu valimise konkursi.

Loe edasi, Kommentaarid: 0

4. oktoobril 2011 toimub Tartu Ülikoolis PISA analüüse käsitlev konverents EHE 2011.
Allpool on konverentsi päevakava, milles esinejate nimekiri ja ettekannete pealkirjad veel täpsustuvad.

Loe edasi, Kommentaarid: 0

Eduko programmi, Eesti ülikoolide ning KUKU raadio koostöös stardib 9. septembril taas saatesari „KoolOn“, mis võtab kõne alla kõik hariduse ja teadmistega seotu.

Loe edasi, Kommentaarid: 0

Mairi Männamaa (TLÜ) osales 19.-23.07.2011 Indias Vellores toimunud konverentsil "33rd Annual Conference of International School Psychology Association (ISPA)" ettekandega teemal "A Screening Test for Identifying Academically At-risk Children".

Loe edasi, Kommentaarid: 0
Hanke "Pedagoogilise praktika analüüs kuues kõrgkoolis" võitis Poliitikauuringute Keskus Praxis (Praxis). Hanke käigus viib Praxis läbi kuues õpetajaharidust pakkuvas kõrgkoolis 15 õppekava pedagoogilise praktika korralduse- ja finantseerimismudelite analüüsi. Analüüsi valmimise tähtaeg on 29.12.2011.
Loe edasi, Kommentaarid: 0
Kutsekoja Hariduse Kutsenõukogu arutas 01.06.11 koosolekul arenguid kutsesüsteemis, õpetaja kutse andmise võimalikke arengustsenaariumeid ja hariduse valdkonna kutsete kaardistamise tulemusi. Koosoleku protokolli leiate siit. Loe edasi, Kommentaarid: 0

Äli Leijen (TÜ) osales 5.-8. juulini Portugalis Bragas konverentsil "Back to the Future: Legacies, Continuities and Changes in Educational Policy, Practice and Research" ettekandega teemal "Pedagogical Placement as a Ground for Change. Developmental Dynamics of Student Teachers’ Professional Identity". 

Loe edasi, Kommentaarid: 0

Eduko uued analüüsigrandid 21. juuli 2011

eduko
Kevadel aset leidnud uuringugrantide taotlusvooru tulemusel otsustas hindamiskomisjon välja anda 4 uut analüüsigranti.
Loe edasi, Kommentaarid: 0

EURAXESS Eesti võrgustik otsib konsultanti (turundusspetsialisti) töökoormusega
0,5 ametikohta, soovitatav tööle asumise aeg 15. august. EURAXESS Eesti võrgustik on osa üle-euroopalisest võrgustikust, mis tegeleb mobiilsete teadlaste nõustamisega ja teadustöökohtade rahvusvahelise kuulutamise toetamisega.

Loe edasi, Kommentaarid: 0

Katrin Poom-Valickis (TLÜ) osales 3.-12. juulini Mauritiusel rahvusvahelisel konverentsil "18th International Conference on Learning" ettekandega teemal "What Matters in Surviving at School: Beginning Teachers' Sense of Community, Self-efficacy, Job Satisfaction and Intrinsic Motivation".

välislähetuse aruanne_Katrin Poom-Valickis_Mauritius.pdf

ettekande slaidid_Poom-Valickis_Mauritius.pdf

Loe edasi, Kommentaarid: 0

Eduko koordinaatorid kohtusid 28.06.2011 Tallinnas, et arutada 2011. aasta vahearuande esitamise ja tegevuskava muutmise korda. Samuti andsid Eduko büroo töötajad ülevaate 2012. aasta kesksetest tegevustest, eelarve jaotusest ja tegevuskava koostamise ajakavast. Päeva lõpetasime ühise meresõiduga Tallinna lahel. 

Loe edasi, Kommentaarid: 0

Eduko büroo töötajad puhkavad 2011. aasta suvel järgmiselt:

Teibi Torm 04.-15.07.2011

Malle Peedo 25.07-14.08.2011

Katrin Kiisler 25.07-22.08.2011

Kadri Bader 01.-07.08.2011

Monika Maamägi 01.-14.08.2011

 

Saabunud meilidele vastame esimesel võimalusel pärast puhkust.

Loe edasi, Kommentaarid: 0
Maikuus osalesid Eduko rahastuse toel rahvusvahelistel konverentsidel Lea Lepmann (TÜ) ja Madis Lepik (TLÜ). Loe edasi, Kommentaarid: 0

Eduko nõukoda kinnitas 8. juunil 2011 toimunud kohtumisel 2012. aasta kesksed tegevused, eelarve jaotuse partnerite vahel ja tegevuskava koostamise ajakava.

 

08.06.2011 Eduko nõukoja koosoleku protokoll.pdf

08.06.2011 Eduko nõukoja koosoleku slaidid.pdf

 

Loe edasi, Kommentaarid: 0
Alicante Euroopa Kool Hispaanias vajab vanema kooliastme 5. klassi (10. klass Eestis) ühele õpilasele 2011/2012. õppeaastaks eesti keele õpetajat koormusega 4 tundi nädalas.
Loe edasi, Kommentaarid: 0

Eesti teaduse populariseerimise auhinnale saab ka sel aastal esitada kandidaate.
Kandidaatide esitamise tähtaeg on 15. september 2011.

Ettevalmistusi sobivate inimeste ja asutuste esitamiseks saab tegema hakata kohe, sest konkursil osalemise nõuded ja tingimused on välja kuulutatud ning leitavad veebilehel www.archimedes.ee/teadpop
Kandidaatide esitamise keskkond avatakse 15. augustil aadressil www.archimedes.ee/konkursid 

Loe edasi, Kommentaarid: 0

Kuna tulevast õppeaastast hakkab keskkooli õppekava pakkuma senisest tunduvalt rohkem valikaineid, on valmimas õppematerjalid kuuele reaal- ja loodusainete valikkursusele. Näiteks saab peatselt täiesti uute materjalide järgi õppida robootikat või geoinformaatikat.

Loe edasi, Kommentaarid: 0

Kutsume teid 19.-21. juulil Ida-Virumaale Lohusuu Õuesõppe VIII Suvekooli teemal “Mis seal sees on?”. Läbivaks teemaks on sel aastal küsimus: “Mis seal sees on?” – avastamisrõõmu, õhina õhutamist, palju praktilisi töid, looduse tundmaõppimist, oma käega tegemist.

Loe edasi, Kommentaarid: 0
Tallinna Ülikooli Kasvatusteaduste Instituudi doktorant Inge Timoštšuk kaitseb oma doktoritööd „Õpetajaks õppivate üliõpilaste kutseidentiteet“ 17. juunil algusega kell 12.00 Mare hoone auditooriumis M-648 (Uus-Sadama 5, VI korrus). Loe edasi, Kommentaarid: 0

Õpetajakoolitust pakkuvatel ülikoolidel avaneb võimalus parandada tehnoloogia-investeeringutega õpetajakoolituse ja kasvatusteaduse erialade õppeinfrastruktuuri, soodustades eelkõige ainedidaktikaalasteks õpinguteks vajalike õppelaborite loomist.

Loe edasi, Kommentaarid: 0

Ägedate haridusideede konkursi OHHOO! žürii valis 233 esitatud kandidaadi seast võitjaks Rapla Vesiroosi Gümnaasiumi informaatikaõpetaja Edmund Laugassoni. Lisaks on auhinna välja teeninud Pärnu Hansagümnaasiumi õpilased ja õpetajad, Põlvamaa Krootuse põhikool ning MTÜ Rosma Haridusselts. 

Loe edasi, Kommentaarid: 0
8.–10. juunil toimub Tallinna Ülikoolis Eesti Lugemisühingu ja Tallinna Ülikooli korraldatav rahvusvaheline konverents „Pilt ja Tekst“ ("Picture & Text"). Loe edasi, Kommentaarid: 0

Märtsis startis KUKU raadios haridussaate „KoolOn“ 2011. aasta kevadhooaeg,
mis lõppes 23. mail eetris olnud saatega reaalainete populariseerimisest üldhariduskoolides. „KoolOni“ sügishooaeg jõuab eetrisse järgmise õppeaasta alguses.

Loe edasi, Kommentaarid: 0

Eduko programmi 2. tegevuse raames finantseeritava uurimisprojekti “Õpetajate professionaalne areng ja selle toetamine” (ÕPA) seminar toimub 3. juunil 2011 Tartus Dorpat Konverentsikeskuses (Parroti saal).

Loe edasi, Kommentaarid: 0

Eile peeti Tallinna Ülikooli Ajaloo Instituudis kasvatusteaduslike tööde konverentsi, kus anti üle preemiad ja tänukirjad selleaastase kasvatusteaduslike tööde riikliku konkursi parimatele. Preemia saajate hulgas oli ka Kristi Vinter programmi Eduko toel ilmunud raamatuga „Meediamängud lasteaias“.

Loe edasi, Kommentaarid: 0

Veel kolm päeva saab esitada kandidaate OHHOO! konkursile, mis otsib lastaedadest ja koolidest nutikaid ideid, toredaid traditsioone ja pühendunud inimesi, mida seada eeskujuks kogu Eestile. Võitja või võitjad saavad enesearenduseks kokku kuni 1000 eurot.

Loe edasi, Kommentaarid: 0
Kasvatusteaduslike tööde 2011. aasta riikliku konkursi lõpetamise konverents toimub
26. mail algusega kell 13.00 Ajaloo Instituudi saalis, Rüütli 6, Tallinnas. Konverentsil avalikustatakse käesoleva aasta konkursi preemiasaajad.

 

Osalemiseks registreeruge palun aadressil http://archimedes.ee/teadpop/index.php?leht=418 hiljemalt 25. mai hommikupoolikuks.

Loe edasi, Kommentaarid: 0
Eesti Koostöö Kogu partnerluses Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Eesti Haridusfoorumiga algatasid 2009. aasta teisel poolel „Eesti haridusstrateegia 2020” koostamise. Haridusvaldkonna asjatundjatest koosnev juhtkomisjon on kahe varasema avaliku arutelu toel ja kolme ekspertgrupi sisutiheda töö tulemusena jõudnud konkreetsete ettepanekuteni, mis tulevad viimasele avalikule arutelule 25. mail 2011. Strateegia antakse haridus- ja teadusministrile üle juunis 2011. Loe edasi, Kommentaarid: 0

Tänases "KoolOnis" räägitakse sedakorda põnevatest reaalainetest – kuidas teha nii, et õpilased neis ainetes kuulaksid ja vaimustuksid? Teema üle arutlevad Kurtna põhikooli õpetaja Priit Jõe, ETV eetris olnud teadussaate "Rakett69" võitja Juhan Koppel ning Terje Tuisk sihtasutusest Archimedes.

Loe edasi, Kommentaarid: 0

Täiskasvanud õppija nädala (TÕN) raames tunnustatakse aasta õppijat, aasta koolitajat, aasta koolitussõbralikumat organisatsiooni ning aasta koolitussõbralikumat omavalitsust. 

      
Loe edasi, Kommentaarid: 0

21. mail toimub Mokko turismitalus (Jõgevamaal, 40 km Tartust) töötuba "Eesti oma kasvatusteadus: teel tõenduspõhise hariduspoliitika poole", kus analüüsitakse SA Archimedes Eduko programmi ja HTMi toetatud hariduspoliitika ja õpetajakoolituse arendamiseks läbi viidud teadusuuringute tulemuste rakendamise võimalusi (Eduko projektid LASU ja ÕPIÕPE). Töötoas osalema on kutsutud HTMi esindajad, Tartu Ülikooli ja Tallinna Ülikooli õpetajakoolituse õppejõud jt.

Loe edasi, Kommentaarid: 0
4. mail kuulutasid SA Innove ning Haridus- ja Teadusministeerium avatuks Euroopa Sotsiaalfondi taotlusvooru „Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav üldharidus“. Vooru raames saavad õpetajad omandada uusi teadmisi ja oskusi, mis on vajalikud uute õppekavade rakendamiseks. Taotluste esitamise tähtaeg SA Innovesse on 3. juuni 2011 kl 17. Välja on võimalik jagada üle 1,2 miljoni euro Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti riigi toetusraha. Loe edasi, Kommentaarid: 0

Haridus- ja Teadusministeeriumi üld- ja kutsehariduse asekantsler Kalle Küttis on ringkäigul koolides, mis palusid eestikeelsele õppele ülemineku osas pikendust. 16. mai „KoolOn“ uurib Küttiselt, kui põhjendatuks ta koolide soove peab ning saatejuht Kristel Kossar katsub ka mõnest koolist küsida, et miks lisa-aega tarvis läheb.

Loe edasi, Kommentaarid: 0

Mai lõpuni kestev OHHOO! konkurss otsib lastaedadest ja koolidest nutikaid ideid, toredaid traditsioone ja pühendunud inimesi, mis on eeskujuks kogu Eestile. Võitja või võitjad saavad enesearenduseks kokku kuni 1000 eurot.

Loe edasi, Kommentaarid: 0
Kutsume  teid osalema programmide „Primus“ ja „Eduko“ partneritele korraldataval "Projektikirjutamise seminaril". Seminar toimub 2.-3. augustil Viinistu konverentsikeskuses http://www.viinistu.ee/site/  Loe edasi, Kommentaarid: 0

SUPPORTING NEW TEACHERS IN EUROPE
International Conference on Research for Induction of New Teachers

9th-11th of May 2012, Tallinn University, Estonia

Loe edasi, Kommentaarid: 0

Käimas on riigieksamite periood, mistap kutsub "KoolOn" 9. mail külla kiirlugemistreeneri Tauri Tallermaa, et ta õpetaks meid õppima. Psühholoog Helle Niit aga aitab nõuannetega vanemaid ja esimese klassi põnne, kes on sattunud pealinna koolikorraldajate suva  tõttu segadusse ega tea, kus nad sügisel õppima hakkavad.

Loe edasi, Kommentaarid: 0

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia koolimuusika instituudi initsiatiivil on kokku pandud Heino Kaljuste artiklite kogumik, mis on oluline õppematerjal nii muusikapedagoogika eriala üliõpilastele kui ka töötavatele muusikaõpetajatele.

Loe edasi, Kommentaarid: 0
Tänase haridussaate „KoolOn“ stuudiokülaliseks on haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo, kelle hinnangul tuleks riigil sekkuda, kui kohalik omavalitsus näiteks koolivõrgu reorganiseerimisega hakkama ei saa. Sellest ja paljudest muudest olulistest teemadest tulebki saates juttu. Loe edasi, Kommentaarid: 0

Erinevalt praegusest rektoraadist kaasab tulevane Tallinna Ülikooli rektor Tiit Land alates mai keskpaigast oma meeskonna töösse ka arendusprorektori. Nimetatud kohale asuv praegune Haapsalu Kolledži direktor ja Eduko nõukoja esinaine Eve Eisenschmidt jagas oma mõtteid ülikooli arendusvaldkonnast.

Loe edasi, Kommentaarid: 0
Seoses konkursi tingimuste täpsustamisega lükkub õppematerjalide konkurss edasi. Konkurss kuulutatakse välja vähemalt kolm nädalalt enne konkursi tähtaega. Uut infot konkursi kohta levitame Eduko kodulehe ja meililistide kaudu.

Loe edasi, Kommentaarid: 0
17.-18. oktoobril 2011. a viivad dr Richard Felder ja dr Rebecca Brent Tallinna Tehnikaülikoolis läbi mõjusa õpetamise õpitoa (2 päeva, osavõtutasu 250 eurot).
Loe edasi, Kommentaarid: 0

Täna asuvad abituriendid kirjutama küpsuskirjandit, mis sellisel kujul toimub viimast korda, sest alates järgmisest aastast lüheneb kirjandi minimaalne maht seniselt 600 sõnalt 400ni ning lisandub teksti mõistmise osa. Kirjanik Aapo Ilvese meelest võiks aga küpsuskirjutiseks vabalt ka essee, arvustus või luuletus olla, sest kirjutaja võimekusest saab ka haikuga aru ja teksti mõtestatuse tase ei olene sõnade arvust.

Loe edasi, Kommentaarid: 0

27.05 ja 03.06.2011 toimub Tallinna Ülikoolis seminar "Adolescent Development: Applications in Education".

Loe edasi, Kommentaarid: 0
18. aprilli „KoolOn“ puudutab taaskord koolikatseid ning Tallinnas kehtivat uut korda, mille kohaselt kõik 1. klassi minejad võisid kandideerida kõikidesse pealinna koolidesse. Loe edasi, Kommentaarid: 0

Tänases "KoolOni" saates on kõne all õpetajate töökoormus, mille hiljutise arvamuslooga Delfi portaalis tõstis rambivalgusse kolumnist Andrei Hvostov, öeldes otse, et Eesti kooli põhiprobleemiks on orjapidamine.

Loe edasi, Kommentaarid: 0
11. märtsil toimus TÜ Pedagogicumi ettevõtmisel seminar "PISA õppetunnid - mida peaks arvestama õpetajakoolituses?". Loe edasi, Kommentaarid: 0

Tänases „KoolOni“ saates räägitakse õpilaste karjäärivõimalustest ja -muredest, karjäärinõustamisest koolis, aga ka õpilaste ja üliõpilaste ettevõtlikkusest.

Loe edasi, Kommentaarid: 0

Tallinna Ülikooli algõpetuse osakonna, Tartu Ülikooli Narva Kolledži ja Integratsiooni Sihtasutuse koostöö tulemusena on valminud kaheosaline kõrgkooli õppematerjal "Õppimine ja õpetamine mitmekultuurilises õpikeskkonnas" ning "Õppimine ja õpetamine mitmekultuurilises õpikeskkonnas: keelekümblusprogrammi näitel".

Loe edasi, Kommentaarid: 0

Tänase "KoolOni" teemaks on õpilaste esimesse klassi astumise kord. Tallinn võttis vastu määruse, mis reformib esimesse klassi astumise korda. Selle kohaselt säilivad Tallinna koolides esimese valikuna kooli soovi korral koolikatsed, kusjuures nüüd võivad kõik Tallinna lapsed kandideerida kõikidesse pealinna koolidesse, kandideerimiseks on vaja vaid lapsevanema avaldust.

Loe edasi, Kommentaarid: 0

Õppevahendite laat andis ideid 25. märts 2011

eduko

Tallinna Ülikoolis toimus 23. märtsil õppevahendite laat. Keskpäeval jagus Mare õppehoone aatriumisse vaatajaid, küsijaid-ostjaid iga väljapaneku juurde. Tegevõpetajad ning tudengid tutvustasid ja müüsid enda loodud õppevahendeid ja -õppemänge, mis aitavad ainetunde põnevamaks muuta.

Loe edasi, Kommentaarid: 0
Tartu Ülikooli Narva kolledžis jätkab oma tööd Õpetajaklubi, mis on mõeldud vene õppekeelega Ida-Virumaa koolide õpilastele. Õpetajaklubi eesmärgiks on õpetajakutse prestiiži tõstmine ning venekeelsete noorte kaasamine õpetajakoolitusse. Loe edasi, Kommentaarid: 0

Konkursile Tegevõpetajate kaasamine kõrgkooli õppetöösse laekus ligikaudu kaks ja pool korda rohkem taotlusi kui toetusfond võimaldas. Täname kõiki osalejaid konkursil  osalemast! Hindamiskomisjon otsustas toetada seitset taotlust, mille käigus kaasatakse kõrgkoolide õppetöösse 12 tegevõpetajat!

Loe edasi, Kommentaarid: 0

Eduko programmi konkursi Õpetajakoolituse õppejõudude stažeerimine raames otsustati toetada nelja õppejõu stažeerimist erinevates haridusasutustes! Soovime võitjatele indu tundide ette valmistamisel ja saadud praktilise kogemuse õpetajakoolitusse toomisel!

Loe edasi, Kommentaarid: 0

Gümnaasiumi valikkursuste konkurss lükkub edasi seoses konkursi tingimuste täpsustamisega erinevate partnerite vahel. Konkurss kuulutatakse välja vähemalt kolm nädalalt enne konkursi tähtaega. Uut infot konkursi kohta levitame Eduko kodulehe ja e-maili listide kaudu.

Loe edasi, Kommentaarid: 0
On laekunud Euroopa Komisjoni riiklike ekspertide tööpakkumised. Kandideerimise tähtaeg on 24. märts. Loe edasi, Kommentaarid: 0

Täna kell 13 on KUKU raadio eetris taas saatesari „KoolOn“, mis võtab kõne alla kõik hariduse ja teadmistega seotu.

Loe edasi, Kommentaarid: 0

Alates käesolevast aastast on selle väärika ajalooga konkursi esitatavate tööde kategooriasse lisandunud uus, õpikute kategooria, kuhu oodatakse üld-, kutse- ja kõrgharidusõpikud, mida täiendavad metoodilised juhendmaterjalid ja õpetajaraamat.

Uue kategooria lisandumisega suurenes ühtlasi ka konkursi preemiafond, mis on  kokku 4350 eurot.

Loe edasi, Kommentaarid: 0
2011. aastal saab Eduko analüüsi- ja uuringugrante taotleda vaid etteantud teemadel, milleks on üleminek eestikeelsele õppele, riiklike õppekavade rakendamine, Eesti PISA kontekstis ja põhikooliõpetajate identiteet. Taotlemise tähtaeg on 18. aprillil 2011.

Loe edasi, Kommentaarid: 0

Täna kell 13 on KUKU raadio eetris taas saatesari „KoolOn“, mis võtab kõne alla kõik hariduse ja teadmistega seotu.

Loe edasi, Kommentaarid: 0

Eduko otsib assistenti 14. märts 2011

eduko

Võtame kõrghariduse arenduskeskusesse tööle assistendi. Töö on tähtajaline ja osalise koormusega.

assistent Tallinna kontoris (koormus 0,8)

Loe edasi, Kommentaarid: 0
Eduko programmi konkursile Tegevõpetajate kaasamine kõrgkooli õppetöösse esitasid taotluse 15 õpetajakoolituse õppejõudu, kes soovivad kaasata 2011-12 õppeaastal õpetajakoolituse praktika, didaktika ja metoodika ainete läbiviimisesse 24 tegevõpetajat!
Loe edasi, Kommentaarid: 0

Tartu Ülikooli Pedagogicum korraldab esmaspäeval, 21. märtsil seminari „Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikud õppekavad – mida peaks arvestama õpetajakoolituse arendamisel?“. Seminar toimub kell 12.00-16.00 Hotell Londonis (Rüütli 9, Oxford Hall).

Loe edasi, Kommentaarid: 0

Uue hooaja esimeses haridussaates KoolOn saavad täna kell 13 Kuku raadios sõna kolm eri aegade haridusministrit. Loetud tunnid pärast valimiste lõppu arutlevad Peeter Kreitzberg, Mailis Reps ja Tõnis Lukas selle üle, mis on Eesti hariduse võtmeküsimus.

Loe edasi, Kommentaarid: 0
Kutsekoda kutsub konverentsile "Eesti kvalifikatsioonid mõistetavaks ja usaldusväärseks!" 17. märtsil 2011 kell 10.30-17.00 Swissotelis, Tornimäe 3, Tallinn. Loe edasi, Kommentaarid: 0
Eduko programmi toel käivitavad Tartu Ülikool ja Tallinna Ülikool koostöös haridus- ja kasvatusteaduste doktoriõppe eelkooli, kuhu on oodatud kandideerima magistrandid, õpetajad, õpetajate koolitajad ja haridusteadlased!
Loe edasi, Kommentaarid: 0
EMTA interpretatsioonipedagoogika instituut  kutsub konverentsile "Teaduslik konverents üliõpilastöödest."
Loe edasi, Kommentaarid: 0
Täname kõiki Eduko programmi kogemusvahetusreiside konkursil osalejaid! 03.03.2011 kogunenud konkursi hindamiskomisjon otsustas toetada alljärgnevaid taotlusi:
Loe edasi, Kommentaarid: 0
Eduko programmi partnerkõrgkoolidest esitati kogemusvahetusreisi konkursile 12 taotlust, kogusummas 43 107 EUR (674 472 EEK). Konkursi fond on kokku 15 978 EUR (250 000 EEK) ja seega esitati taotlusi ligikaudu kolm korda suuremas summas! 
Loe edasi, Kommentaarid: 0

Tallinna Ülikool kutsub kõiki tudengeid, õppejõude ning õpetajaid osalema 23. märtsil toimuval õppevahendite laadal, kus saab tutvustada ning müüa oma loodud õppevahendeid, olgu nendeks töölehed, kogumikud, õppemängud või näitvahendid.

Loe edasi, Kommentaarid: 0
Hariduse Kutsenõukogu juurde moodustatud Õpetaja kutse andmise arengustsenaariumite töörühm on koostanud õpetaja kutse andmise võimalike arengustsenaariumite kavandi. Leiad kavandi siit.
Loe edasi, Kommentaarid: 1

Kutsestandardi teavitustund 02.03. 22. veebruar 2011

eduko
Tule kuulama, kuidas on planeeritud uuendada õpetaja kutse andmise süsteemi ja kutsestandardit ning kuidas olla uuendamise protsessi kaasatud! Teavitustund toimub 02.03. kell 13:00-14:30 videokõne vormis. Tallinnas toimub kohtumine Tallinna Ülikoolis ruumis  M-446 ja Tartus Tartu Ülikooli Pedagogicumis, ruumis 321 (Tähe 4).
Loe edasi, Kommentaarid: 0

6. aprillil kell 11.00-17.00 toimub Tallinna Ülikooli senati saalis (M-648) rahvusvaheline ÕPA seminar, millel osalevad nii Tallinna Ülikooli kui ka Tartu Ülikooli õpetajauurijad ning külalisesinejad Helsingi ja Tampere Ülikoolist ning Austraaliast. Eesmärgiks on õpetajauuringute vastastikune tutvustamine ja uute ideede genereerimine, ühiste uuringute ja publikatsioonide kavandamine.

 

Loe edasi, Kommentaarid: 0

Tartu Ülikooli Pedagogicum kutsub reedel, 11. märtsil Tartusse üle-eestilisele seminarile „PISA õppetunnid – mida peaks arvestama õpetajakoolituses?“. Seminar toimub kell 11.00-17.00 hotell Tartu konverentsisaalis Soola tn 3, 5. korrus.

 

Loe edasi, Kommentaarid: 0

Kutsume Eduko programmi partnerkõrgkoolide õppejõude esitama taotlusi konkursile „Õpetajakoolituse õppejõududude stažeerimine haridusasutustes“. Õpilased ja nende õpetamine on muutumises ning selleks, et olla pädev õpetajakoolitaja, on oluline end aeg-ajalt reaalselt klassi ees proovile panna. Eduko programmi konkursi kaudu on õppejõududel võimalik saada toetust, et õpetada osaajaliselt mõnes haridusasutustes (näiteks üldhariduskoolides, lasteaias, muuseumis jne). Stažeerimise kaudu saadav praktiline kogemus haridusasutuses võimaldab õppejõul paremini kavandada ja arendada nii õpetajakoolituse õppekava kui õpetamispraktikat, aitab paremini mõista õpetaja ja koolielu tegelikkust, tõhustab koostööd haridusasutuse ja kõrgkooli vahel.

Loe edasi, Kommentaarid: 0

Eduko programmi partnerkõrgkoolide õpetajakoolituse õppejõud on oodatud esitama taotlusi konkursile „Tegevõpetajate kaasamine kõrgkooli õppetöösse". Konkursi kaudu saavad Eduko partnerkõrgkoolide õpetajakoolituse õppejõud kaasata tegevõpetajaid õppetöö läbiviimisesse, näiteks kutsuda tegevõpetajaid läbi viima loenguid, seminare, praktikume, koolitusi üliõpilastele. Tegevõpetajate kaasamise eesmärgiks on suurendada haridusasutuste ja kõrgkoolide vahelist koostööd ning üksteiselt õppimist, rikastada õppeprotsessi seostades teooria enam praktikaga ning toetada  õppejõudude ja üliõpilaste  professionaalset arengut ja õppimist.

Loe edasi, Kommentaarid: 0

Eduko programmi partnerkõrgkoolidele on avatud võimalus esitada taotlusi kogemusvahetusreiside konkursile. Kogemusvahetusreisi käigus kohtutakse üksi või grupiga teise kõrgkooli või haridusasutuse kolleegidega, eesmärgiga tutvuda õpetaja esmaharidusega seotud info ja praktikaga. Konkursi fond on 250 000 EEK (15 978 EUR). Taotluste esitamise tähtaeg on 23.02.2011.

Loe edasi, Kommentaarid: 0

17.-18. oktoobril 2011 viivad dr Richard Felder ja dr Rebecca Brent Tallinna Tehnikaülikoolis läbi mõjusa õpetamise õpitoa (2 päeva, osavõtutasu 250 eurot).

Loe edasi, Kommentaarid: 0
28.01.2011 otsustasid taotluste hindajad rahastada 11 laekunud ideest nelja, kogusummas 22 037,16 EUR (ligi 345 000 krooni).  Loe edasi, Kommentaarid: 0

Eelteade Eduko 2011 konkursside kohta 20. jaanuar 2011

eduko

Käesoleval aastal toimub Eduko programmi tegevuste 3 ja 4 raames partnerkõrgkoolidele viis konkurssi. Alljärgnev loetelu annab ülevaate konkursside sisust ja tähtaegadest. Konkursi tingimused ja hindamiskomisjoni koosseis avaldatakse Eduko kodulehel ja saadetakse e-maili listidesse vähemalt kolm nädalat enne konkursi tähtaega.

Loe edasi, Kommentaarid: 0

Tallinna Tehnikaülikool kavandab 2011. aasta oktoobris täienduskoolitust õppejõududele teemal “Efektiivne õpetamine ja õppimine”.

Loe edasi, Kommentaarid: 0

Tallinna Ülikooli Kasvatusteaduste Instituut esitles 12. jaanuaril ülikoolis värskelt trükist saabunud kogumikku „Õpetaja esmaharidus. Olukord ja probleemid 21. sajandi algul“, mis on koostatud lootuses, et see võiks anda tõuke laiapõhjalisele avalikule arutelule õpetajate, õpetajate õpetajate ning nende hindajate hariduse ja staatuse üle Eesti ühiskonnas.

Loe edasi, Kommentaarid: 0

Eduko toetab 700 000 krooniga innovatiivseid ideid õpetajakoolituse esmaõppe arendamiseks! 

Loe edasi, Kommentaarid: 1

Toetus tegevusuuringu huvilistele 15. detsember 2010

eduko

Lugupeetud õpetajakoolitajad, õpetajad, üliõpilased!

 

2011. aastal saab Eduko programmi toel alguse tegevusuuringu projekt.

Projekt kestab 2012. aasta kevadeni ning selle raames pakutakse õpetajakoolituse üliõpilastele ning nende juhendajatele mitmekülgset tuge tegevusuuringu metoodika omandamiseks ja rakendamiseks koolikeskkonnas.

Loe edasi, Kommentaarid: 0

Valminud on kevadsemestril 2010 välja kuulutatud hanke "Õpetajakoolituse juhtimissüsteemi analüüs ja arendamine" lõpparuanne.

 

Hanke võitis OÜ Hermesinvest (Executive Lab, http://www.executivelab.ee/). Projekti meeskonna moodustasid Tõnis Arro (projekti juht) ning eksperdid Heiti Pakk ja Aavo Kokk.  

Loe edasi, Kommentaarid: 0

Programmi Eduko ning haridus- ja teadusministeeriumi toel on valminud kogumik "Rahvusvaheliste võrdlusuuringute TIMSS 2003 ja PISA 2006 õppetunnid". Kogumiku on koostanud Imbi Henno.

 

Loe edasi, Kommentaarid: 1

Innovatiivsed ideed said rahastuse 01. detsember 2010

eduko
Novembri alguses välja kuulutatud õpetajakoolitajate innovatiivsete ideede konkursile laekus tähtagselt 16 projekti kogumahus 1,6 mln krooni. Täname kõiki esitajaid! 
Laekunud projektide hulgast otsustas hindamiskomisjon rahastada nelja projekti kogumahus 385 000 krooni. 

Lisaks otsustati korraldada jaanuaris 2011 uus innovatiivsete ideede voor, kus jagatakse kuni  600 000 krooni

Loe edasi, Kommentaarid: 0

Ka sellel õppeaastal jätkab Haridus- ja Teadusministeerium õpetajakoolituses õppivatele tudengitele ning tulevastele muusika- ja tantsuõpetajatele stipendiumi maksmist. Stipendiumiga soovitakse motiveerida õpetajatööks andekaid üliõpilasi õpetajakoolituse erialadele kandideerima ja õpetajakutset omandama.

 

Loe edasi, Kommentaarid: 0

NB! 2. detsembrile planeeritud koolituspäev lükkub edasi 10. jaanuarile.  Koolituspäeva koht ja kava jäävad samaks. 


Tegevusuuringu metoodikat tutvustavale koolituspäevale on oodatud nii juhendajad kui üliõpilased. Koolituspäeva viib läbi Helsingi Ülikooli õppejõud ja uurija Dr Erika Löfström.


Koolituspäev annab avalöögi  projektile, mille raames pakutakse õpetajakoolituse üliõpilastele ning nende juhendajatele ligemale 1,5 aasta jooksul mitmekülgset tuge tegevusuuringu metoodika omandamiseks ja rakendamiseks magistritöös.


Loe lähemalt siit  ja registreeru koolituspäevale siin.

Loe edasi, Kommentaarid: 0
2009/2010. õppeaastal rakendati kutseaasta tugiprogrammi viiendat korda, seire tulemused annavad sisendit esmaõppe arendamiseks ja algajatele õpetajatele tugitegevuste kavandamiseks. Loe edasi, Kommentaarid: 0

Hea õpetajakoolitaja!

 

Kutsume Sind osalema teist korda toimuval programmi Eduko aastalõpukonverentsil, mille põhiteemaks on sel aastal  „Strateegilised suunad ja muudatuste juhtimine õpetajahariduses“.

 

Konverents toimub 25.-26. novembrini Viljandis Pärimusmuusika Aidas.

  

Konverentsi teemaplokid on: 

I Teaduspõhine õppekavaarendus, mille raames tutvustatakse Edukost rahastatavaid uuringuid ning antakse ülevaade, millise sisendi need planeeritavasse õppekavaarendusse annavad;

II Strateegiline õppekavaarendus, mille raames analüüsitakse õpetajahariduse strateegiat ning sõnastatakse veelkord strateegilised suunad õpetajakoolituse õppekavaarendusele;

III Õpetajakoolituse juhtimine ja muudatuste juhtimine õpetajakoolituses, mille raames antakse ülevaade õpetajakoolituse juhtimissüsteemi analüüsi hanke olulisematest järeldustest ning toimub lühikoolitus muudatuste juhtimisest.

 

Samuti tehakse kokkuvõte olulisematest 2010. aasta edasiminekutest ning 2011. aasta tegevussuundadest.

 

Konverents toimub maailmakohviku stiilis ning kõikidel on võimalus kaasa mõelda ning kolleegidega arutleda.

 

Konverentsile on oodatud kõik programmi Eduko tegevustes osalevad õpetajakoolituse õppejõud, uurijad, õppekavaarendajad, töörühmade liikmed jt.

 

Registreerimine 21. novembrini siin. Osalejate arv on piiratud!

Loe edasi, Kommentaarid: 0

Tallinna Ülikool korraldab 29. oktoobril mõttetalgud, mis on mõeldud alles oma õpetajateed alles alustanud noortele. Kui eelmisel aastal otsisid alustavad õpetajad oma küsimustele avatud ruumi meetodil  ise vastuseid, siis tänavuseks sõnumiks on „Julge proovida ja julge eksida“ ehk mõtlemisele ja enesearengule ärgitamine.

Loe edasi, Kommentaarid: 0

Eduko programmi lisataotlusvoorus saab 2011. aastaks esitada pöörasemaidki ideid, mille rahastamiseks on planeeritud kuni 1 miljon krooni. 

Loe edasi, Kommentaarid: 0

 

Neljapäeval, 14. oktoobril korraldavad Tallinna Ülikooli Kasvatusteaduste Instituudi tudengid kaks haridusteaduslikku sündmust – hommik algab üliõpilaskonverentsiga „Mis teeb õpetajast Õpetaja?“ ning õhtupoolikul toimub avatud arutlusõhtu, mis uurib, kuidas oleks võimalik teha nii, et ka väikestes piirkondades säiliks hea hariduse saamise võimalus.

Loe edasi, Kommentaarid: 0

Tartu Ülikooli Pedagogicum võtab oma meeskonda tööle Eduko programmi juhi, kelle eesmärgiks on õpetajakoolituse ja haridusteaduse arengut toetavate tegevuste sisuline elluviimine Eduko programmist eraldatud finantside kaudu. 

Loe edasi, Kommentaarid: 0

Täna algab Hea õpetaja kuu, mille eesmärk on tähtsustada õpetaja rolli Eesti ühiskonnas. Nelja nädala jooksul vaadatakse haridust nii õpilaste kui ka lapsevanemate ja õpetajakoolituse tudengite vaatenurgast.

Loe edasi, Kommentaarid: 0

Tallinna Ülikooli ja SA Archimedese eestvedamisel toimub 30. septembrist 2. oktoobrini Tallinna Ülikoolis Euroopa õpetajahariduse poliitika võrgustiku (TEPE) neljas aastakonverents, mille tänavuseks põhiteemaks on kvaliteedi edendamine õpetajahariduses. Konverentsi eesmärgiks on aidata partneritel kavandada põhjendatud ning parimate praktikate üldistamisest välja kasvanud muudatusi õpetajakoolituses. Konverents annab ühtlasi akadeemilise avapaugu õpetajate päeva ja Hea õpetaja kuu tähistamisele Eestis.

Loe edasi, Kommentaarid: 0

Eduko büroos alustas tööd tegevuste 3 ja 4 koordinaatorina Teibi Torm. Teibi peamine ülesanne on õppekavaarenduse protsessi juhtimine lähtuvalt Õpetajakoolituse strateegiast ning kuue partnerkõrgkooli vajadustest.

Loe edasi, Kommentaarid: 0

2011. aasta planeerimine on täies hoos 23. september 2010

eduko
Eduko programmi 2011.aasta rahastatavad tegevused on kooskõlastatud Eduko nõukojas 30. septembril. 
Partnerid esitavad antud dokumendist lähtuvad tegevuskavad kahes voorus.       
1. november 2010: tegevuskavade esitamise 1. vooru tähtaeg

-     tagasiside elluviijalt: 8. november

 15. november 2010: tegevuskavade esitamise 2. vooru tähtaeg, kõrgkoolid esitavad lõpliku tegevuskava ja eelarve tähtajaks elektrooniliselt ja allkirjastatult paberkandjal. 

Ajavahemikus 4. oktoober – 25. oktoober 2010 planeerivad kõrgkoolid ja partneritevahelised töörühmad  2011. a. tegevuste ja eelarve koostamiseks kohtumised, kuhu kaasatakse kõrgkooli koordinaator ja Eduko büroo esindaja. 

Tegevuskava saab kinnituse      25. november 2010 toimuval nõukoja koosolekul. 

Loe edasi, Kommentaarid: 0

SA Archimedes rakendusüksus korraldab koostöös CyclePlanDrive OÜ-ga koolituse "Abikõlblikkus ja rakendamise praktika". Tegemist on jätkuga kevadel toimunud koolitusele.

 

Koolitusele on oodatud osalema Eduko partnerite koordinaatorid. Koolitused toimuvad 27.09.2010 Tartus (Atlantise konverentsikeskus) ja 29.09.2010 Tallinnas (Nordic Hotel Forum).

 

Koolitus keskendub abikõlblikkuse põhimõtete ja nõuete selgitamisele, projekti planeerimise teooria olulisematele aspektidele, projekti raamatupidamise ning dokumendihalduse korraldamise põhialustele ning praktilistele kogemustele projektide elluviimisest ning tehakse ülevaade meetmete spetsiifikast ja enamesinenud vigadest.

 

Registreerumine ja päevakava SIIN

 

Loe edasi, Kommentaarid: 0

Euroopa Sotsiaalfondi programmi Eduko toel on Tartu Ülikooli Pedagogicumis valminud „Haridusteaduse valdkonna doktoriõppe uuringu“ vahearuanne. Uuringut viivad läbi Aivar Ots, Äli Leijen ja Margus Pedaste Pedagogicumist.

 

Loe edasi, Kommentaarid: 0

Alates 01.07.2010 uus VMT vorm 28. juuli 2010

eduko

Alates 1. juulist 2010 muutis SA Archimedes VMT menetlemise vorme. 

Loe edasi, Kommentaarid: 0

26. mail toimus Eduko uuringutoetuste taotluste hindamiskoosolek ja komisjon otsustas toetada kaht uuringut ja kaht uuringuprojekti kogusummas ligi 8 miljoni krooniga.

Loe edasi, Kommentaarid: 0
Kaks päeva väldanud koolitusel andsid professor Eve Kikas ja professor Aaro Toomela kuulajatele ülevaate arengu- ja õppimisepsühholoogiast. Muude teemade hulgas rääkis professor Toomela aju ja psüühika seostest ning professor Kikas motivatsioonist ja õpistrateegiatest. Loe edasi, Kommentaarid: 0

11. juunil algusega kl 11.15 toimub Tartu Ülikoolis Eduko programmi tegevuse 2 raames finantseeritavat uurimisprojekti "Õpetajate professionaalne areng ja selle toetamine" (ÕPA) tutvustav seminar. Seminar toimub Salme 1a keldriruumis.

 

Päevakava

Loe edasi, Kommentaarid: 0

Reedel, 4. juunil kell 14.00 korraldab Tartu Ülikool seminari, kus 4.-8. mai Rootsis õppereisil käinud haridusteaduste instituudi õppejõud tutvustavad Rootsi koolides nähtut ja kuuldut ning arendatakse mõttevahetust õpetajakoolitusest Rootsi kogemuste baasil.

 

Seminar toimub Salme 1a ruumis 37.

 

Kontakt:

Maria Kurisoo

haridusprojektide koordinaator

Pedagogicum, Tartu Ülikool

Tel 737 6026, maria.kurisoo@ut.ee

Loe edasi, Kommentaarid: 0

Võrgustiku Õpetajahariduse poliitika Euroopas (TEPE) konverentsi ettekannete teeside esitamise tähtaega on pikendatud. Teeside esitamise uus tähtaeg on 21. mai.

 

Ettekannete teeside esitamine

Teeside pikkus koos võtmesõnade ja pealkirjaga on kuni 300 sõna.

Teesid saab esitada siin: https://www.easychair.org/login.cgi?conf=tepe2010

Kui te ei ole registreeritud kasutaja, avage kõigepealt EasyChair’i kasutajakonto, järgides

veebilehel olevaid juhtnööre.

 

Kutse ettekannete teeside esitamiseks

 

Kontaktisik
Monika Maamägi, Eduko konsultant
Tel: + 372 699 9394
E-mail: monika.maamagi@archimedes.ee

Loe edasi, Kommentaarid: 0

28. aprillil algusega kl 10.00 toimub Tallinna Pedagoogilise Seminari aulas (Räägu 49, Tallinn) alushariduse ja täiendusõppe osakonna üliõpilaskonverents "Esimesed sammud teadusteel".

Loe edasi, Kommentaarid: 0

Võrgustiku Õpetajahariduse poliitika Euroopas (TEPE) 4. aastakonverents toimub 30. septembrist 2. oktoobrini Tallinna Ülikoolis.

 

Kutsume teid üles esitama teaduslike ettekannete teese kvaliteedikindlustusest õpetajahariduses, pidades silmas TEPE võrgustiku eesmärke.

 

TEPE võrgustiku peamised eesmärgid on:
•   edendada teadustegevust õpetajahariduses ja õpetajahariduse teemal;
•   suurendada õpetajahariduse mobiilsust ja laiendada Euroopa mõõdet;
•   tõsta õpetajahariduse kvaliteeti hindamiskultuuri uuendamise läbi.

 

Kutse ettekannete teeside esitamiseks (eesti keeles)

 

Ettekannete teeside esitamise tähtpäev on 1. mai 2010.

 

Kontaktisik
Monika Maamägi, Eduko konsultant
Tel: + 372 699 9394
E-mail: monika.maamagi@archimedes.ee

Loe edasi, Kommentaarid: 0
Eduko kuulutab välja hanke, mille eesmärgiks on leida partner, kes analüüsiks õpetajakoolituse juhtimist Tallinna Ülikoolis ja Tartu Ülikoolis ning teeks sellest lähtuvalt asjakohaseid muudatusettepanekuid õpetajakoolituse juhtimise parandamiseks.  Loe edasi, Kommentaarid: 0

Eduko büroosse laekus tähtaegselt  elektrooniliselt 20 ideekavandit, mille seas oli nii uuringute kui ka analüüside ideid. 06.04.2010 hindasid eksperdid esimeses voorus laekunud ideekavandeid. Hindajateks olid prof Mati Heidmets, prof Jaan Kõrgesaar, Ain Tõnisson ja Katrin Kiisler. 

 

Eelarvest lähtuvalt otsustas hindamiskomisjon toetada 2 uuringut ja laekunud ideekavandite osas sõltuvalt mahust 2-3 analüüsi. Uuringutoetuste taotlust kutsuti kirjutama 2 uuringu ja 4 analüüsi ideekavandi esitajad.
 

Ühtegi ideekavandit ei laekunud kahe prioriteetse teema kohta – õpetajate täienduskoolituse monitooring ja üleminek eestikeelsele õppele. Samuti tegi komisjon ettepaneku välja kuulutada  veel üks  prioriteetne teema: hindamine RÕKi kontekstis.

 

Elluviija otsustas, et uut ideekavandite konkurssi enam välja ei kuulutata ning kohe esitatakse uuringutoetuse taotlused.  Seega oodatakse lisaks I vooru läbinud ideekavanditele 17. maiks analüüsigrandi taotlusi veel kolmel teemal:  

 
1. Õpetajate täienduskoolituse monitooring

Viimasel 3 aastal Eestis õpetajatele pakutud täienduskoolituse sisu ja korralduse kaardistamine ning selle tulemuslikkuse hindamine. Sisaldab õpetajate hinnanguid täienduskoolituse erinevatele vormidele ja täienduskoolituse tulemuslikkusele, samuti  täienduskoolituse mõju analüüsi õpetajate õpetamismeetoditele ja õpikäsitlustele.  Kasutada saab EHIS-e andmebaasi, lisaks viikase läbi õpetajate küsitlus täienduskoolituse osas. Eelistatud on aineteülesed analüüsid. 

Töö väljundiks on ettepanekud täienduskoolituse mõjukuse suurendamiseks ning selle sisu suunamiseks innovaatilisemate  õpikäsitluste suunas.


2. Üleminek eestikeelsele õppele

Analüüs sisaldab venekeelsetes koolides eestikeelse õppe juurutamisega seotud praktiliste probleemide kaardistamise ja lahendusteede pakkumisega seotud uuringute ülevaadet ning ülevaadet olemasolevatest võimalustest venekeelsete koolide õpetajate ettevalmistamisel (nii esmaõpe kui ka täienduskoolitus).  Analüüsis formuleeritakse ettepanekud õpetajate põhi- ja täienduskoolituse arendamiseks ja õpetajate koolitusvajadus nimetatud valdkonnas.


3. Hindamispraktikad

I, II ja III taseme (analüüs haarab kindlasti I taset) hariduses kasutatavate hindamis-praktikate võrdlev analüüs 4-5 riigi näitel. Sisaldab erinevate hindamismudelite kujunemisloo ja praeguse seisu kirjeldust, nende võrdlust ning  ettepanekuid Eesti hindamispraktika edasiarendamiseks. Eelistatud on aineteülesed analüüsid.

 

Loe edasi, Kommentaarid: 0

22. aprillil kell 11-16.30 toimub Dorpati konverentsikeskuses partneritevaheline kohtumine õpetajakoolituse praktikakorralduse teemal kogemuste jagamiseks ning edasiste sammude planeerimiseks praktika paremaks korraldamiseks.  

 

Päeva modereerib Tarmo Salumaa.

 

Kavas on: 

- hetkeolukorra analüüs 

- pedagoogilise praktika komponentide määratlemine 

- edasiste tegevuste kavandamine komponentide arendamisel ideaalmudeli kujundamiseks (sh Eduko vahendeid kasutades)


Partnerite ülevaated praktikakorraldusest:

Tallinna Ülikool 

Tartu Ülikool

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia

Tallinna Tehnikaülikool (praktikakoha tõend, praktikajuhend)

Eesti Kunstiakadeemia

Taustaks Noored Kooli mudel 


Koosoleku memo

Loe edasi, Kommentaarid: 0

Uuringutoetuste taotlemine 2010 

Uuringutoetuste taotlemise põhimõtted ja teemad leiate failist Eduko prioriteedid 2010.doc 

Uuringute ja analüüside eelarve kokku on kuni 8 miljonit Eesti krooni ning uuringute algusajaks 2010. a sügissemester.

 

Taotlemine toimub kahes voorus.

Loe edasi, Kommentaarid: 0

Uus kursus õppejõududele 10. märts 2010

eduko

Kutsume õpetajakoolituse õppejõude koolitusele, mille keskmes on uuemad suunad arengu- ja õppimispsühholoogias ning neuropsühholoogias. 

Ei jõua alati jooksvalt kõige uuemaga kursis olla? Tule ja õpi mõnusas õhkkonnas parimatelt kolleegidelt!

Registreeru kuni 20. maini siin: NB! Suure huvi tõttu saab alates 07.04.2010 registreeruda ainult varunimekirja ning koht koolitusel ei ole garanteeritud.

Loe edasi, Kommentaarid: 0

Esmaspäeval kell 11 oli raadio KUKU eetris esimene „KoolOn“ saade, mida saab veebist kuulata siit.

Loe edasi, Kommentaarid: 0

Õppekavaarendajad kohtusid Pärnus 01. märts 2010

eduko
17.-18. veebruaril toimus Pärnus Eduko õppekavaarenduse laiendatud töörühma kokkusaamine. Koos arutleti ka valdkondlike  didaktikakeskuste kontseptsiooni ja loodavate töörühmade tööülesannete üle.  Loe edasi, Kommentaarid: 0

16. ja 17. veebruaril toimus Tallinna Pedagooglise Seminari ja Eduko koostöös Meediakasvatuse meistriklass lasteaiaõpetajatele (koolituse PDF). Koolitajaks oli Soome meediakasvatuskeskuse Metka koolitaja Anu Ruhala.

Loe edasi, Kommentaarid: 0
ESF programm Eduko kutsub õpetajakoolituse õppejõude koolitusele „Õpetajate kool". Loe edasi, Kommentaarid: 1
Rakveres toimunud Eesti kõrgkoolide õppeprorektorite kohtumisel tutvustati kuulajatele programmi Eduko ning selle rakendamise esimese aasta kogemusi. Loe edasi, Kommentaarid: 0

Õpetajakoolituse juhtimise ja kvaliteedi kogemusvahetusvisiidil käinud programmi Eduko esindajad tulid Eestisse tagasi mitme uue ideega.

Loe edasi, Kommentaarid: 0
Programmi Eduko rahastatavad uuringute ja analüüside läbiviijad valmistavad ette esimeste teadusartiklite avaldamist. Loe edasi, Kommentaarid: 0

Ettemakset saab taotleda väljamaksete prognoosis esitatud summade ulatuses väljamaksetaotluste perioodide kaupa.

Loe edasi, Kommentaarid: 0

Vihula mõisas toimunud programmi Eduko aastalõpukonverentsil heideti pilk lõppenud aasta tegevustele ja räägiti uue tegevusaasta plaanidest.

Loe edasi, Kommentaarid: 0

Programmi Eduko laiendatud õppekava töörühm külastas Amsterdami, et tutvuda Hollandi õpetajakoolituse õppekavaarenduse, põhiliste arengusuundade ja probleemidega.

Loe edasi, Kommentaarid: 0

Haridus- ja teadusministeerium maksab ka tänavu stipendiumi õpetajakoolituses õppivatele üliõpilastele ning tulevastele muusika- ja tantsuõpetajatele, eesmärk on tunnustada õpetajaks õppimist ja õpetaja elukutset.

Loe edasi, Kommentaarid: 0

Tallinna Pedagoogilises Seminaris korraldatud meediamängude konkursi võitis Deivi Pard mänguga “Meediabingo”, kus mängijad peavad selgitama, millega nad meediavahendeid kasutavad.

Loe edasi, Kommentaarid: 0

Algas „Tagasi kooli“ nädal 19. oktoober 2009

eduko
Sellest esmaspäevast reedeni toimuva „Tagasi kooli“ nädala raames annavad ligi 300s Eesti koolis tunde üle 800 külalisõpetaja Loe edasi, Kommentaarid: 0
Hea õpetaja kuu puhul kingib Noore Õpetaja Huviklubi täna tuhandele Tartu õpetajatele roosi, et tunnustada õpetajate tänuväärset tööd. Loe edasi, Kommentaarid: 0

19.-23. oktoobril ootab Teie osalust laiapinnaline ettevõtmine "Tagasi kooli". Tule ja anna (vähemalt) üks koolitund!

Loe edasi, Kommentaarid: 0
Koos sadade liitunud koolidega joonistasid täna head õpetajat ka Kuressaare 7. lasteaia lapsed.  Loe edasi, Kommentaarid: 0

27. oktoobril toimuvad Tallinna Ülikoolis „Algaja õpetaja mõttetalgud“.

Loe edasi, Kommentaarid: 0
Miks on koolides nii vähe meesõpetajaid? Kui palju meesõpetajaid on Eestis? Miks õpib praegu vähe mehi õpetajaks? Loe edasi, Kommentaarid: 0
1. oktoobril algav ja terve kuu kestev Hea õpetaja kuu toob koolidesse üle Eesti erinevaid üritusi, et väärtustada õpetaja elukutset ja innustada noori õpetajaks õppima. Loe edasi, Kommentaarid: 0
TPS koostöös haridusteaduse ja õpetajakoolituse edendamise programmiga Eduko kuulutab välja eelkooliealiste laste meediamängude konkursi.
Loe edasi, Kommentaarid: 0

Tallinna Ülikooli õpetajahariduse 90. aastapäeva tähistamise raames kuulutasid Tallinna Ülikool ja Lastekaitse Liidu Vanematekogu välja esseekonkursi „Minu õpetaja”. 

Loe edasi, Kommentaarid: 0

Tallinna Ülikool tähistab tänavu õpetajahariduse 90. aastapäeva. Vikerraadio eetris olev saatesari «Mentorid» tutvustab Eesti õpetajahariduse legendaarseid persoone, nende elutööd ja nendega seotud lugusid-legende.

Loe edasi, Kommentaarid: 0

Oktoober on Hea õpetaja kuu 25. august 2009

eduko
Oktoobris tähistatav Hea õpetaja kuu kutsub teemakuu alguseks kõiki koole korraldama 1. oktoobril kell 10 kunstiõpetuse tunni, et kõik õpilased saaksid joonistada või maalida pildi heast õpetajast – milline ta on ja millised omadused tal on. Loe edasi, Kommentaarid: 0

Eduko panustab õpetajakoolitusse 10. august 2009

eduko

2010. aastal saab tõelise hoo sisse SA Archimedes programm Eduko, mida rahastatakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist, mille eesmärgiks on tugevdada Eesti haridusteadust ning kindlustada haridusteadlaste ja õpetajakoolituse õppejõudude järelkasv.

Loe edasi, Kommentaarid: 0
Programmi raames läbi viidud haridusuuringud võtab kokku Eduko uudiskiri nr 7. Lõpparuanded leiate siit

Tähistasime oma edukat koostööd Hariduse koostööpäevadel!!

Vaata lisa koostoopaevad.archimedes.ee 

Jäädvustas: Joonmeedia OÜ