Tahame, et Eesti koolis töötaks vaid parimad õpetajad!

 

Programmi tegevused

Tegevus 1: õppejõudude järelkasvu tugevdamine ja doktoriõppe arendamine

Eesmärk: suurendada õpetajakoolituse õppejõudude ja haridusteadlaste järelkasvu

 

Alategevused:

1) Doktoriõppekava arendamine

2) Lisaõppekohtade loomine

3) Doktoriõppe efektiivsuse tõstmine

 

Tegevuse 1 tulemusena kasvab haridusteaduse doktoriõppe kvaliteet, suureneb doktorikraadiga haridusteadlaste järelkasv, paraneb doktoriõppe lõpetamise efektiivsus ja tihenevad kontaktid välisriikide teadlastega.


Tegevus 2: haridusteaduse edendamine läbi uuringute ja analüüside

Eesmärk: parandada uurimisrühmade suutlikkust teadusprojektide läbiviimisel ja grantide taotlemisel

 

Alategevused:

1) Teabevajaduse rahuldamine ja uurimispädevuse suurendamine haridusteaduses

2) Teadusalase kompetentsi tõstmisele suunatud koolitus ja kogemusvahetuse soodustamine haridusteaduses

 

Tegevuse 2 tulemusena kaasatakse pikaajalistesse teadustöö projektidesse noored õppejõud, üliõpilased ja õpetajad.Nii paraneb teadustöö ja publikatsioonide kvaliteet ning suureneb publitseerimise maht. Samuti suureneb uurimisgruppide võime taotleda lisafinantseerimist.

 

Tegevus 3: õpetajakoolituse õppekavade analüüs ja arendamine

Eesmärk: luua paindlikke võimalusi õpetajahariduse omandamiseks

 

Alategevused:

1) Esmaõppe muutmise vajaduse analüüs kõrgkoolide koostöös

2) Õppekavade ja õppekorralduse arendamine kõrgkoolides

3) Paindlike õpetajakvalifikatsiooni omandamise ja laiendamise võimaluste loomine

 

Tegevuse 3 tulemusena töötatakse välja ühiselt aktsepteeritavad õpetajakoolituse esmaõppe õppekavade kasvatusteaduslike ja ainealaste õpingute eesmärgid, õpiväljundid, pädevuste hindamise ning VÕTA põhimõtted, luuakse täienduskoolituse ja ümberõppe õppekavade süsteem, mis pakub paindlikke võimalusi õpetajahariduse omandamiseks.


Tegevus 4: õppemetoodika ja -sisu uuendamine ning inimressursi arendamine

Eesmärk: aidata õpetajakoolituse õppekavade ja õpetajakoolituse õppejõudude pädevuse parandamise kaudu kaasa õpetajakoolituse kvaliteedi tõstmisele

 

Alategevused:

1) Õpetajakoolituse õppejõudude ja teiste spetsialistide koolitus ja täiendõpe

2) Õppematerjalide, õpikeskkondade ja juhendmaterjalide koostamine

3) Teaduspõhiste koostöövõrgustike arendamine õpetajahariduses

4) Õpetajakoolituse üliõpilastele ja õpetajatele suunatud nõustamisteenuse arendamine

 

Tegevuse 4 tulemusena tegutsevad õpetajate professionaalset arengut toetavad tugisüsteemid, toimib aine- ja metoodikaalane nõustamise ja tagasiside võrgustik, paranenud on õppetöö kvaliteet. Õpetajatöö kogemusega õpetajakoolituse õppejõudude osakaal on suurenenud ja õpetajakoolituse lõpetanud üliõpilased on kutsekindlamad. Samuti on paranenud õpetajate karjäärinõustamine ülikoolide nõustamissüsteemis.


Tegevus 5: õpetajakoolituse juhtimise ja kvaliteedi hindamise arendamine

Eesmärk: parandada ja ühtlustada õpetajakoolituse juhtimist ning kvaliteedi jälgitavust ülikoolides

 

Alategevused:

1) Seiremõõdikute väljaarendamine kõrgkoolide koostöös

2) Õppeprotsesside hindamise arendamine kõrgkoolides

3) Ülikoolide õpetajakoolituse süsteemide ja juhtimise arendamine

 

Tegevuse  5 tulemusena  on välja töötatud ning toimib kõrgkooli õpetajakoolituse juhtimise korraldus  ja õpetajakoolituse kvaliteedi seire süsteem, õpetajakoolitust väärtustatakse kõrgeimal tasemel ja arendatakse süsteemselt. Kaardistatud on varasemad õpetajakoolituse kvaliteeti puudutavad uuringud ja analüüsid ning uuringute andmed kogutakse ühtsesse andmebaasi, mis on kõigile kättesaadav.


Tegevus 6: teavitustöö ja koostöö soodustamine

Eesmärk: tõsta õpetajakoolituse ja õpetaja elukutse atraktiivsust ning soodustada kõrgkoolidevahelist koostööd

 

Alategevused:

1) Programmi tulemuste levitamine

2) Õpetajakoolituse populariseerimine

3) Programmi töörühmade koolitused ja koostöö arendamine

 

Tegevuse 6 tulemusena kajastuvad programmi tegevuste tulemused veebis, õpetajakoolitusest huvitatud sihtgrupid on programmi võimalustest teavitatud, paranenud on õpetajakoolituse õppejõudude omavahelised kontaktid ja koostöö ülikoolide sees ning ülikoolide vahel.


Tegevus 7: pedagoogide täiendusõpe

Tegevuse 7 tulemusena kasutavad pedagoogid täienduskoolitustel omandatut õppe- ja kasvatustöös, mille tulemusena kasutatakse enam aktiivset õppimist soodustavaid metoodikaid ning paranenud on oskus tegeleda oma töö analüüsiga ja arengu juhtimisega, arvestades haridusuuenduste ja kooli arenguvajadustega. Paranenud on teadmised ja oskused suunata õpilaste arengut riiklike õppekavade rakendamisel.

Programmi raames läbi viidud haridusuuringud võtab kokku Eduko uudiskiri nr 7. Lõpparuanded leiate siit

Tähistasime oma edukat koostööd Hariduse koostööpäevadel!!

Vaata lisa koostoopaevad.archimedes.ee 

Jäädvustas: Joonmeedia OÜ