Tahame, et Eesti koolis töötaks vaid parimad õpetajad!

 

 

Prioriteetsed koolitusvaldkonnad tegevuse käivitamisel kinnitati programmi tekstiga haridus- ja teadusministri poolt ning nendeks olid:

 

1)        riiklike õppekavade rakendamine;

2)        üldiste pädevuste ja oskuste kujundamine ning läbivate teemade (elukestev õpe ja karjäär; keskkond ja jätkusuutlik areng; kodanikualgatus ja ettevõtlikkus; kultuuriline identiteet; teabekeskkond; tehnoloogia ja innovatsioon; tervis ja ohutus; väärtused ja kõlblus) käsitlemine aineõppes;

3)        ainetevaheline lõiming ja ainevaldkondade üldiste eesmärkide saavutamine ja lõimitud aine- ja keeleõpe;

4)        hariduslike erivajadustega õppurite kaasamine ja toetamine;

5)        õppemeetodid ja õppimisstrateegiad õppe jõukohastamiseks ja tõhustamiseks;

6)        kujundav hindamine ja kokkuvõttev hindamine (kontrolltööde ja eksamite koostamine ja analüüs).

7)        õpetaja eneseareng (tagasiside õppijatelt, tegevuse analüüs ja õppimisvajaduste kaardistamine). 

 

Programmi raames läbi viidud haridusuuringud võtab kokku Eduko uudiskiri nr 7. Lõpparuanded leiate siit

Tähistasime oma edukat koostööd Hariduse koostööpäevadel!!

Vaata lisa koostoopaevad.archimedes.ee 

Jäädvustas: Joonmeedia OÜ