Tahame, et Eesti koolis töötaks vaid parimad õpetajad!

 

Ettepanekute väljatöötamine "Õpetajate koolituse raamnõuete" muutmiseks 08. 2011-01. 2012

Raamnõuete muutmise protsess algatati kõrgkoolide poolt, lähtuvalt üldhariduskoolide uue õppekava rakendumisest ja erinevate õpetajaharidusega seotud regulatsioonide ülevaatamise plaanist HTMi poolt.

Ettepanekutega taotleti:
•    raamnõuete muutmist või kokkulepete sõlmimist erinevate koostööpartnerite vahel;
•    täiendava ressursivajaduse väljatoomist õpetajahariduse kvaliteedi tagamiseks. 

Ettepanekute tööversioon „Raamnõuete muutmise ettepanekud“ koondas ettepanekuid 10 teema osas (formuleeritud variantidena A, B, C jne):
  1. Täpsustada, kelle koolitust raamnõuded reguleerivad;
  2. Sätestada eraldi nõuded põhikooli ja gümnaasiumi aineõpetajatele;
  3. Reguleerida täpsemalt mitme aine õpetajate koolitust;
  4. Sätestada paindlik võimalus aastaseks õpetajakoolituseks; 
  5. Täpsustada õppejõu õpetajakoolitust; 
  6. Sätestada nõuded õpetajakoolituse õppejõududele;
  7. Sätestada õpetajakoolituse mahu erinevused sõltuvalt õpetajast; 
  8. Muuta määruse nimetust; 
  9. Täpsustada pedagoogilise praktika tingimusi kvaliteedi tõstmiseks;
  10. Üldised ettepanekud.

Raamnõuete muutmise ettepanekute koostamisel osalesid prof Jaan Kõrgesaar, Eve Eisenschmidt, Margus Pedaste, Vilja Saluveer ja Aili Saluveer. Ettepanekute formuleerimise protsessi lõpuks valmib ühisdokument, kuhu on koondatud iga huvipoole tagasiside ja seisukohad selle kohta, millise variandiga nad eelistavad edasi minna. Ühisdokument esitatakse Haridus- ja Teadusministeeriumile (HTM) ettepanekutena raamnõuete muutmiseks. 

Tulemusena koondati ettepanekute dokumenti eelpoolnimetatud kümme teema ettepanekud. Iga teema juures on lühidalt ära toodud erinevate osapoolte seisukohad ja eraldi dokumendis on ära toodud osapoolte tervikseisukohad:
ÕK raamnõuete ettepanekud loplik 03.02.2012
Tagasiside koondatud 15.12.2011

Ettepanekute formuleerimise eesmärgiks oli erinevate osapoolte tagasiside koondamine, mitte huvitatud osapoolte ühisseisukohtade formuleerimine. Dokument on edastatud Haridus- ja Teadusministeeriumile ettepanekuga kaaluda raamnõuete uuendamise algatamist. 


Programmi raames läbi viidud haridusuuringud võtab kokku Eduko uudiskiri nr 7. Lõpparuanded leiate siit

Tähistasime oma edukat koostööd Hariduse koostööpäevadel!!

Vaata lisa koostoopaevad.archimedes.ee 

Jäädvustas: Joonmeedia OÜ