Tahame, et Eesti koolis töötaks vaid parimad õpetajad!

 

Pedagoogilise praktika arendamise protsessi olulisemad tegevused ja dokumendid 2009-2014.

 

Praktika ja õppekavaarendusega seotud tegevused 2009-2010

 2009 aastal toimus õpepkavaarendsue töö õppekavaarendsue töörühma juhtimisel ja alates 2010. aastast  valdkondlikes töörühmades. Töörühma juht: Eve Eisenschmidt (Eduko nõukoja esimees) 2009 - august 2010, edaspidi Teibi Torm (SA Archimedes). Liikmed: Aili Saluveer (TÜ), Anne-Susanna Lindström (EKA), Anne Raam (TÜ), Heidi Paju (TLÜ), Maaja Mänd (TPS), Madis Lepik (TLÜ), Mai Normak (TLÜ), Margus Pedaste (TÜ), Margus Pärtlas (EMTA), Reet Neudorf (TTÜ), Tiina Anspal (SA Archimedes), Vilja Saluveer (HTM).  

Töörühma 2010 aasta prioriteediks oli õppekavaarenduse põhimõtete väljatöötamine 2011-2014.  Kokku lepitud põhimõtted, mis keskendusid suures osas praktika arendamisele, jon leitavad siit. 

2009-2010 tegi töörühm ka kaks õppereisi, Hollandisse ja Soome. Õppreiside eesmärgiks oli tutvuda õpetajakoolituse, sh praktika ülesehituse ja korraldusega. 


Õpetajate esmaõppe praktika arendamise kava 2012-2014


Eduko programmi raames töötavasse praktika arendamise töörühma kuulusid:

Inge Timoštšuk (TLÜ), Annely Köster (EKA), Maaja Mänd (TPS), Kristi Kiilu (EMTA), Tiia Rüütmann (TTÜ), Margus Pedaste (TÜ) ja Teibi Torm (SA Archimedes).


Pedagoogilise praktika arendamise kava eesmärgiks on ESFi Eduko projekti partnerkõrgkoolide (TÜ, TLÜ, TTÜ, EKA, EMTA, TPS) ja Eduko büroo koostöös üldisel tasemel kokku leppida hea pedagoogilise praktika tunnused ja peamised tegevused. Seejuures tugineti regulatsioonidest ja strateegiatest tulenevale, teoreetilistele seisukohtadele ja reaalsele olukorrale pedagoogilise praktika sisu ja korralduse osas.


Kava on eelkõige aluseks kõrgkoolideüleseks ühistööks ESFi Eduko projekti raames, kuid ka kõrgkoolidele nende oma vastavate arendus- ja rakenduskavade koostamisel. Samuti esitati see Haridus- ja Teadusministeeriumile, et võimalusel arvestada kokkulepitut erinevate regulatsioonide (nt Õpetajate koolituse raamnõuded) ja strateegiadokumentide (nt Õpetajahariduse strateegia) koostamisel või arendamisel.. 


Riiklikku praktika arendamise kava ette valmistamiseks valmis Poliitikauuringute Keskus Praxis poolt praktikakorralduse ja finantseerimise analüüs "Pedagoogilise praktika analüüs kuues kõrgkoolis". Loe analüüsi kohta pikemalt siin. Praxise ja Eduko programmi ühine mõttehommik  "Kuidas tagada pedagoogilise praktika kvaliteet?" toimus 2. aprillil 2012.


Õpetajate esmaõppe praktika arendamise kavaga on võimalik tutvuda siin. 

Kava alusel koostasid ülikoolid rakenduskavad

Kõrgkoolide õpetajate esmaõppe praktika rakenduskavad 

Tartu Ülikooli rakenduskavaga saate tutvuda siin.

Tallinna Ülikooli rakenduskavaga saate tutvuda siin.

Eesti Kunstiakadeemia rakenduskavaga saate tutvuda siin.

Tallinna Tehnikaülikooli rakenduskavaga saate tutvuda siin.

Tallinna Pedagoogilise Seminari rakenduskavaga saate tutvuda siin.

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia rakenduskavaga saate tutvuda siin.


Konkurss "Uuenduslikud pedagoogilise praktika mudelid" ja arendusuuring 2012-2014

Eduko programmi konkursi "Uuenduslikud pedagoogilise praktika mudelid" kaudu toetati september 2012 - juuli 2014 uuenduslike praktikamudelite piloteerimist. Toetuse saanud mudelite kohta saad lisainfot siit. Konkursi kaudu toetasime mudelite piloteerimist, mis tooksid kaasa kvalitatiivse muutuse nii esmaõppe üliõpilaste kutsealases ettevalmistuses kui ka kõrgkoolide ja praktikaasutuste koostöös.
Erinevate pedagoogilise praktika mudelite tutvustamiseks toimus 12. aprillil 2012 Eduko programmi raames seminar "Pedagoogilise praktika mudelid Eestis ja maailmas".


Uuenduslike pedagoogilise praktika mudelite vahehindamine toimus 13. augusti 2013. Praktikamudelite hindamise eesmärgiks oli anda tagasisidet mudeli toimimise kohta ning sisendit muudatuste tegemiseks. Mudeleid hindasid prof Erja Syrjäläinen ja Riitta Jyrhämä Helsingi ülikoolist, Eve Eisenschmidt Tallinna Ülikoolist ja Martin Hallik Tartu Ülikoolist. Lisaks mudelite tagasisidele koguti koosolekul sisendit ka edasisteks tegevusteks praktika arendamisel. Praktikamudelite vahearuanded on leitavad siit.

Pedagoogilise praktika mudelite lõpparuanded on samuti kättesaadavad siin. 

Paralleelselt mudelite piloteerimisega toimus keskne arendusuuring, mille lõppraport võttis kokku olulised õnnestumised ja kitsaskohad mudelite rakendamisel. Raportit saate lugeda siit.


Praktikaasutuste  töörühm 2012-2013

Alates septembrist 2012 kuni maini 2013 käis koos praktikaasutuste töörühm koosseisus Margus Pedaste (TÜ), Katrin Poom-Valickis (TLÜ), Ain Tõnisson (HTM) ja Margit Timakov (Õpetajate Liit). Töörühma eesmärgiks oli välja töötada erinevad stsenaariumid, mis kirjeldaksid ülikoolide ja koolide/õpetajate rolli õpetajahariduse praktika korraldamisel.

Töörühm tutvustas oma tegevust 8. oktoobril 2012 Riigikogu Kultuurikomisjonis.

Praktikastsenaariumite kokkuvõtetega on võimalik tutvuda siin.


Praktikamudelite töörühm 2013-2014

Viimase sammuna kutsus Haridus-ja Teadusministeerium oktoobris 2013 kokku praktikamudelite töötrühma koosseisus Inge Timoštšuk, Pille Slabina (TLÜ), Hedi-Liis Toome, Margus Pedaste (TÜ), Annely Köster (EKA), Leelo Tiisvelt, Karin Lukk (koolijuhid), Vilja Saluveer (HTM), Tiina Anspal (SA Archimedes).  Töörühma eesmärgiks oli õpetajakoolituse praktika korralduse ja rahastuse põhimõtete väljatöötamine ja nende esitamine HTM juhtkonnale. Töörühma sisend tulenes programmi raames tehtud arendustegevustest.  

Töörühma töö tulemused on vormistatud ülevaate ja praktikakorralduse põhimõtetena siin. 

 Nimetatud dokumendis toodud põhimõtteid tutvustati ka ülikoolide juhtkondadele ning need on aluseks ülikoolide edasises töös õpetajakoolituse valdkonnas. 


Programmi raames läbi viidud haridusuuringud võtab kokku Eduko uudiskiri nr 7. Lõpparuanded leiate siit

Tähistasime oma edukat koostööd Hariduse koostööpäevadel!!

Vaata lisa koostoopaevad.archimedes.ee 

Jäädvustas: Joonmeedia OÜ