Tahame, et Eesti koolis töötaks vaid parimad õpetajad!

 

2009- 2011 õppekavaarenduse töö tulemuste kohta saab infot ka programmmi aastaaruannetest. 


Eduko programmi õppekavaarenduse prioriteedid 2011 aastal olid järgmised:
1. Kaardistatud on RÕKide valikkursuste õpetajate õpetajakoolituse esma- ja täienduskoolituse õppekavad / vt RÕK; RÕK ja valikkursuste läbirääkimised
2. Koostatud on riiklik- ja kõrgkooli praktika arenduse kava 2011-14 / vt Praktika
3. Koostatud on didaktikakeskuste strateegiad ja läbi viidud e-keskkonna eelanalüüs / vt Didaktikakeskused
4. Välja on töötatud ettepanekud Õpetajate koolituse raamnõuete uuendamiseks
/ vt Raamnõuded
5. Koostatud on ettepanekud õpetaja kutsestandardi uuendamiseks / vt Kutsestandard 


1. 2011 ülevaade RÕK valikursuste valdkonnast:

1.1. Õppekavade/ainekursuste kaardistus - RÕKide valikkursuste õpetajakoolituse esma- ja täienduskoolituse õppekavade kaardistus. Kaardistuse versiooni (seisuga 22.09.2011) leiate siit.
1.2. Põhimõtted - RÕKide valikkursuste õpetajakoolituse esma- ja täienduskoolituse õppekavade põhimõtete kinnitamine. Põhimõtete tööversiooni leiad siit.
1.3. Seminar - RÕKide valikkursuste seminar õppejõududele ja õppekava juhtidele toimus 23.09.2011. Seminari slaidid ja eelmaterjalid leiate siit.
1.4. Läbirääkimised -palume teie tagasisidet toimunud läbirääkimiste kohta valikkursuste osas kõrgkoolide- ja/või teiste organisatsioonide vahel kuni 31.10. Lisainfot leiad siit.


RÕK valikkursuste seminaril 23.09.2011 tutvustas kõrgkoolidevaheline (TÜ, TLÜ ja TTÜ) töörühm ettepanekut rääkida läbi kõrgkoolide- ja/või teiste organisatsioonide vahel valikkursuse sisus ja mahus, et korrastada valikkursuste õpetajate ettevalmistamise süsteemi.


Valikkursuste üldpõhimõtted, on leitavad siit. Valikkursuste õpetajate ettevalmistamise põhimõtete süsteemi korrastamise vajadus tuleneb uutest põhikooli (PRÕK) ja gümnaasiumi (GRÕK) riiklikest õppekavadest (RÕK-idest), mis seavad üldhariduskoolidele kohustuse pakkuda õpilastele suuremas mahus ja laiemas valikus valikkursuseid. Üldpõhimõtete kontekstis kasutatakse mõistet valikkursused nii PRÕKi kui GRÕKi raames ja käsitletakse nii (a) esma- kui (b) täiendusõppe (sh ümberõppe) läbiviimise põhimõtteid. 


Valikkursuste läbirääkimise vorm, on leitav siit. Koguti tagasisidet kõrgkoolide- ja/või teiste organisatsioonidega toimunud läbirääkimistest valikkursuste osas. Väljapakutud läbirääkimiste vorm oli läbirääkimiste aluseks ja meeldetuletuseks valikkursuste üldiste põhimõtete kohta.


4. 2011 ülevaade Õpetajate koolituse raamnõuete valdkonnas toimunust:

Ettepanekud „Õpetajate koolituse raamnõuete“ (edaspidi raamnõuete) muutmiseks: Ettepanekud õpetajate koolituse raamnõuete muutmiseks 2011. aastal

Raamnõuete muutmise protsess algatati kõrgkoolide poolt 2011 aastal, lähtuvalt üldhariduskoolide uue õppekava rakendumisest ja erinevate õpetajaharidusega seotud regulatsioonide ülevaatamise plaanist HTMi poolt.

Ettepanekutega taotleti: raamnõuete muutmist või kokkulepete sõlmimist erinevate koostööpartnerite vahel; täiendava ressursivajaduse väljatoomist õpetajahariduse kvaliteedi tagamiseks. Raamnõuete muutmise ettepanekute koostamisel osalesid prof Jaan Kõrgesaar, Eve Eisenschmidt, Margus Pedaste, Vilja Saluveer ja Aili Saluveer. Ettepanekute formuleerimise protsessi lõpuks valmib ühisdokument, kuhu on koondatud iga huvipoole tagasiside ja seisukohad selle kohta, millise variandiga nad eelistavad edasi minna. Ühisdokument esitatakse Haridus- ja Teadusministeeriumile (HTM) ettepanekutena raamnõuete muutmiseks. 


2009-2010 toimus tegevus kolmes valdkonnas:

1. Õppekavaarendus

2. Didaktikakeskused

3. Valdkondlikud töörühmad


1. Õppekavaarendus. 2009 aastal toimus õpepkavaarenduse töö õppekavaarendsue töörühma juhtimisel. Alates 2010. aastast toimub õppekavaarenduse töö ka valdkondlikes töörühmades. Töörühma 2010 aasta prioriteediks oli õppekavaarenduse põhimõtete väljatöötamine 2011-2014.

Töörühma juht: Eve Eisenschmidt (nõukoja esimees) 2009 - august 2010, edaspidi Teibi Torm (SA Archimedes). Liikmed: Aili Saluveer (TÜ), Anne-Susanna Lindström (EKA), Anne Raam (TÜ), Heidi Paju (TLÜ), Maaja Mänd (TPS), Madis Lepik (TLÜ), Mai Normak (TLÜ), Margus Pedaste (TÜ), Margus Pärtlas (EMTA), Reet Neudorf (TTÜ), Tiina Anspal (SA Archimedes), Vilja Saluveer (HTM).


Koosolekud ja materjalid:

9. september 2010 - T3 koosoleku memo, lisamaterjal tegevuskava koostamine, lisamaterjal grupitöö tulemused

3.-4. juuni 2010 - T3 koosoleku memo, õpetaja pädevused M. Soll, õpetajakoolituse õppekavade arendamise põhimõtted, Korthagen, Noored Kooli õpetajakoolitusmudel T. Torm 

22. aprill 2010 - T3 koosoleku memo

17.-18.veebruar2010: T3 koosoleku memo, lisad: 1 2, 3, 4

20.-21. jaanuar 2010 - õppereis Soome

2.-5 november 2009 - õppereis Hollandisse

5.-6. oktoober 2009 - T3 koosoleku memo

7. september 2009 - T3 koosoleku memo

9. juuni 2009 - T3 koosoleku memo

6. mai 2009 - T3 koosoleku memo

20. aprill 2009 - T3 koosoleku memo

 

2. Didaktikakeskused. Töörühma 2010 aasta prioriteediks oli didaktikakeskuste strateegia tööversioonide koostamine.

Töörühma juht: Margus Pedaste (TÜ) 2009 - august 2010, edaspidi Teibi Torm (SA Archimedes). Liikmed: Aili Saluveer (TÜ), Eve Eisenschmidt (nõukoja esimees), Georgi Skorobogatov (TLÜ), Inge Timoštšuk (TLÜ), Kaire Kollom (TPS),  Miia Rannikmäe (TÜ)

Marge Kusmin (TTÜ), Tiina Anspal (SA Archimedes), Karin Ruul (Primus), Teibi Torm (SA Archimedes).


Koosolekud ja materjalid:

2. oktoober 2009 - T4 koosoleku memo, presentatsioon

11. september 2009 - T4 koosoleku memo

6. mai 2009 - T4 koosoleku memo 

 

3. Valdkondlikud töörühmad. Töörühmade 2010 aasta prioriteediks on toetada õppekavarenduse põhimõtete väljatöötamist ja anda sisend didaktikakeskuste strateegiasse. Töörühmade 2010 töökavad ja kokkuvõtted tehtud töö. 
Programmi raames läbi viidud haridusuuringud võtab kokku Eduko uudiskiri nr 7. Lõpparuanded leiate siit

Tähistasime oma edukat koostööd Hariduse koostööpäevadel!!

Vaata lisa koostoopaevad.archimedes.ee 

Jäädvustas: Joonmeedia OÜ